Štúdium vo forme kadet PZ 2021-2022

05.10.2020

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

otvorila v uplynulom akademickom roku štúdium pre civilných uchádzačov možnosť štúdia v štátnej službe

 

K A D E T   P Z

Čo znamená byť kadetom

Informácie k lekárskemu vyšetreniu - kadet PZ

Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denné štúdium
Akademický titul: bakalár (v skratke „Bc.“)
Počet prijímaných študentov: 100

Termín podania prihlášky: 15. január 2021

Forma prihlášky: papierová aj elektronická (od 2. 11. 2020)
Prílohy k prihláške:

  • žiadosť o prijatie do štátnej služby kadeta (na stiahnutie TU),
  • štrukturovaný životopis,
  • doklad o úhrade poplatku 49 € za náklady spojené s prijímacím konaním.

Prijímacia skúška – previerka fyzickej zdatnosti, previerka ovládania štátneho jazyka, psychologické vyšetrenie: od 1. marca 2021

Úhrada poplatku
Štátna pokladnica
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

 

Prijímacie konanie bude realizované v dvoch častiach.

Časť I.: Prijímacie skúšky do služobného pomeru kadeta PZ

Prijímacia skúška bude dvojdňová. V prvý deň absolvuje uchádzač previerku ovládania štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti. V druhý deň absolvuje uchádzač psychologické vyšetrenie.

Podmienky prijímacieho konania kadet PZ

PREVIERKA FZ_KRITÉRIÁ MUŽI

PREVIERKA FZ_KRITÉRIÁ ŽENY

Časť II.: Vedomostný test

Na vedomostný test budú pozvaní uchádzači, ktorí úspešne splnia stanovené podmienky prijatia do služobného pomeru kadeta PZ.

Uchádzač pozvaný na prijímacie konanie v deň prijímacej skúšky donesie a predloží:

  • rukou písaný životopis určený pre služobných psychológov (na stiahnutie TU),
  • občiansky preukaz,
  • preukaz zdravotného poistenia,
  • rodný list,
  • overnú kópiu maturitného vysvedčenia.

Otázky adresujte na: kadet@akademiapz.sk
Kontakt: 0961 057 306, 0961 057 409

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.