Štúdium vo forme kadet PZ 2022-2023

19.01.2022

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

otvorila v uplynulom akademickom roku štúdium pre civilných uchádzačov možnosť štúdia v štátnej službe

 

K A D E T   P Z

Čo znamená byť kadetom

Informácie k lekárskemu vyšetreniu - kadet PZ - NEPREHLIADNITE!!!

Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denné štúdium
Akademický titul: bakalár (v skratke „Bc.“)
Počet prijímaných študentov: 100

Termín podania prihlášky: 15. január 2022

Forma prihlášky: papierová aj elektronická (od 2. 11. 2021)
Prílohy k prihláške:

  • žiadosť o prijatie do štátnej služby kadeta (na stiahnutie TU),
  • štrukturovaný životopis,
  • doklad o úhrade poplatku 49 € za náklady spojené s prijímacím konaním.

Prijímacia skúška – previerka fyzickej zdatnosti, previerka ovládania štátneho jazyka, psychologické vyšetrenie:  od 28. 2. 2022

 

Úhrada poplatku
Štátna pokladnica
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

 

Prijímacie konanie bude realizované v dvoch častiach.

Uchádzač pozvaný na prijímacie konanie v deň prijímacej skúšky donesie a predloží:

  • rukou písaný životopis určený pre služobných psychológov (na stiahnutie TU),
  • občiansky preukaz,
  • preukaz zdravotného poistenia,
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ už maturitnú skúšku vykonal).

Časť I.: Prijímacie skúšky do služobného pomeru kadeta PZ

Prijímacia skúška do služobného pomeru kadeta PZ je dvojdňová. V prvom dni absolvuje uchádzač previerku ovládania štátneho jazyka a previerku fyzickej zdatnosti. Uchádzač úspešný v prvom dni prijímacej skúšky v obidvoch previerkach (previerka ovládania štátneho jazyka, previerka fyzickej zdatnosti) pokračuje v druhom dni realizáciou psychologického vyšetrenia. Uchádzač neúspešný v prvom dni prijímacej skúšky v jednej alebo obidvoch previerkach (previerka ovládania štátneho jazyka, previerka fyzickej zdatnosti) už v druhom dni prijímacieho konania nepokračuje.

Podmienky prijímacieho konania kadet PZ

PREVIERKA FZ_KRITÉRIÁ MUŽI

PREVIERKA FZ_KRITÉRIÁ ŽENY

Časť II.: Vedomostný test

Na vedomostný test budú pozvaní uchádzači, ktorí úspešne splnia stanovené podmienky prijatia do služobného pomeru kadeta PZ.

 

OTÁZKY ADRESUJTE:

Štátna služba kadeta:

Monika.Szabova@minv.sk ( tel.: 0961 057 306)

Richard.Cuvala@minv.sk  ( tel.: 0961 057 268)

Elektronická prihláška, štúdium: Miriam Richterová@akademiapz.sk 

( tel.: 0961 057 222)

                                  

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.