4. virtuálna vedecká konferencia

10.10.2013

 

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

katedra managementu a informatiky

a

 

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

katedra informatiky a manažmentu

pořádají

 

ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI

s mezinárodní účastí

Policejní akademie ČR

 

  SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

 

PRAHA 23. září 2013

 

 

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

konference s mezinárodní účastí se koná pod záštitou

doc. JUDr. Josefa SALAČE, Ph.D.

rektora

Policejní akademie České republiky v Praze

a

doc. JUDr. Štefana KOČANA, PhD.

povereného vykonávaním funkcie rektora

Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Odborní garanti konference prax

doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc.

doc. Ing. Ľubica BARIČIČOVÁ, PhD.

 

Vědecký výbor konference

doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc.                katedra společenských věd

doc. Ing. František NAHODIL, CSc.                    katedra managementu a informatiky

Mgr. Alena LUKÁČOVÁ, Ph.D.                            katedra jazyků

prof. Ing. Jozef HALÁDIK, PhD.                           katedra informatiky a manažmentu

doc. RNDr. Ľudmila GREGUŠOVÁ, CSc.          katedra informatiky a manažmentu

doc. Ing. Jan VÁŇA, CSc.                                     katedra informatiky a manažmentu

Přípravný výbor

Mgr. Antonín SLABÝ, Ph.D.                                 katedra managementu a informatiky

Ing. Milan KNÝ, CSc.                                           katedra managementu a informatiky

Ing. Bc. Marek ČANDÍK, Ph.D.                           katedra managementu a informatiky

Ing. Dana JUNKOVÁ                                           katedra managementu a informatiky

Ing. Monika PAJPACHOVÁ, PhD.                      katedra informatiky a manažmentu

RNDr. Tatiana HAJDÚKOVÁ                              katedra informatiky a manažmentu

JUDr. Matej KOSTREC, PhD.                            katedra informatiky a manažmentu

Ing. Igor PAVLOVIČ                                              oddelenie informačných technológií

 

 

Cíl

Přispět k integraci primárních výchozích bodů managementu, k ujednocení terminologie v rámci praxeologie a zabezpečení vědecké kontinuity.

Jedním z nejpalčivějších problémů vědy je přechod vývojových etap od předparadigmatického období k postparadigmatickému období. Transformace etap se vyznačuje soutěží názorových škol o výsadní postavení v daném oboru. Po tomto přechodu, jako odezva na některé významné dosažené vědecké výsledky, se počet škol silně zmenší, zpravidla na školu jedinou, a soustředí poznatky (znalosti) k efektivnějšímu způsobu provozování vědy. Ten je zaměřený na řešení hádanek a jako skupinová práce je možný jen tehdy, když členové skupiny považují základy svého oboru za pevně dané. Jedním ze základních principů vědeckého života – i když princip dosud nepsaný – je zákaz odvolávat se ve vědeckých záležitostech na vládní orgány nebo širokou veřejnost.

Problematika bezpečnostního výzkumu není jednoduchá. Je odpovědí na současnou bezpečnostní situaci, jež vyžaduje plnění úloh na úseku bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Opírá se o znalosti kvalifikovaných bezpečnostních manažerů. Principy a metody bezpečnostního managementu představují transdisciplinární komplex znalostí integrovaných zejména z oblasti managementu, psychologie, sociologie, informatiky, práva, ekonomiky a dalších vědních disciplín.

 

Řešené problémové okruhy:

 

 1. Sekce managementu:
 • systém řízení;
 • manažerské kompetence;
 • veřejná správa;
 • metody a techniky využitelné v bezpečnostním managementu;
 • vliv globalizace na bezpečnostní vědy.

 

 1. Sekce vědy:
 • definování pojmu bezpečnost;
 • definování pojmu bezpečnostní management;
 • koncepce vývoje vědeckého poznání;
 • paradigma bezpečnostní vědy;
 • struktura bezpečnostní vědy;
 • postmodernismus a etické zásady v bezpečnostní vědě.

 

Jazyk:
 • český;
 • slovenský;
 • anglický.

 

Termíny:
 • zaslání závazné přihlášky:            do 20. září 2013 (přihláška v příloze)
 • zaslání příspěvku:                          do 15. října 2013

 

Kontakt:

katedra managementu a informatiky

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze

e-mail: slaby@polac.cz

Tel: +420 974 828 508; +420 974 828 509

 

PROGRAM:

09,00 – 09,15

Navázání spojení a prezentace účastníků

09,15 – 09,20

Zahájení konference

09,20 – 09,40

Úvodní slovo rektora PA ČR v Praze

a

rektora (pověřeného výkonem funkce) APZ Bratislava

09,40 – 10,00

Hlavní referát

10,00 – 10,20

Diskuse

10,20 – 10,30

Závěr konference

 
Na stiahnutie/ Downloads

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

 

 
Pokyny autorům:
 1. Obecné informace
 • rozsah příspěvku od 5 do 10 stran;
 • nebudou přijaty příspěvky již jinde publikované nebo nabídnuté k publikaci;
 • za odborný obsah příspěvků odpovídají autoři;
 • příspěvky proběhnou recenzí;
 • z konference bude vydán recenzovaný sborník.
 1. Struktura příspěvku
 • jméno autora/ů – křestní jméno a příjmení s tituly; maximálně je možno uvést tři autory u jednoho příspěvku;
 • název příspěvku (včetně anglického překladu);
 • stručná anotace (3-5 řádků), včetně anglického překladu;
 • klíčová slova (maximálně 5-6 slov), včetně anglického překladu;
 • text příspěvků;
 • souhrn příspěvku (závěr) na 9 stran textu jedna stránka závěru;
 1. Požadavky na zpracování příspěvků po technické stránce
 • rukopis předložit v programu WORD 2007 či 2010 (doc. docx.;
 • text příspěvku psát jako hladký text bez rozdělování slov a tvrdého zarovnávání;
 • vzhled stránky
 • okraje vlevo i vpravo 2,5 cm;
 • okraje dole a nahoře 3 cm;
 • zápatí 2 cm, záhlaví 1,25 cm;
 • písmo Ariel, velikost 12 bodů;
 • nadpis 18 bodů;
 • poznámky pod čarou písmo Ariel, velikost 11 bodů
 • v textu podle potřeby zvýrazňovat jednotlivé pasáže – kurzívou, tučný text, pokud možno text nepodtrhávat a nepoužívat jiné grafické úpravy pro lepší přehlednost vlastního textu;
 • poznámky k textu umisťovat pod čárou automaticky v programu WORD 2007 či 2010;
 • při citování literatury respektovat zásady citování odborné literatury (viz http://www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/citace.html);
 • vzor textu příspěvku je uveden v příloze.

 

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.