5. virtuálna konferencia s medzinárodnou účasťou SECURITY – THE KEY REQUIREMENT OF THE PRESENT

03.09.2015

   

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

katedra informatiky a manažmentu

a

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

katedra managementu a informatiky

organizujú

PIATU VIRTUÁLNU VEDECKÚ KONFERENCIU

s medzinárodnou účasťou

 

       SECURITY – THE KEY REQUIREMENT OF THE PRESENT

 

BRATISLAVA 11.12. 2015

 

INŠTITUCIONÁLNI  PARTNERI:

Centrum vzdelávania a psychológie SPSČaOU MV SR

Stredná odborná škola PZ, Pezinok

Stredná odborná škola PZ, Košice

 

Vedecký výbor konferencie

doc. JUDr. Mojmír MAMOJKA, PhD.  (APZ-SR)

   doc. Ing. Jan VÁŇA, CSc., mim. prof.  (APZ-SR)

   doc. Ing. Roman ZUZÁK, Ph.D.  (PA ČR)

Organizačný výbor konferencie

predseda :      doc. Ing. Ľubica BARIČIČOVÁ, PhD.  (APZ-SR)

                        doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc.  (PA ČR)

 

členovia:         Ing. Monika PAJPACHOVÁ, PhD.  (APZ-SR)

                        RNDr. Tatiana HAJDÚKOVÁ, PhD.  (APZ-SR)

                        JUDr. Matej KOSTREC, PhD. (APZ-SR)

                        Ing. Bc. Marek ČANDÍK, Ph.D.  (PA ČR)

                        Ing. Milan KNÝ, CSc.  (PA ČR)

                        Ing. Igor PAVLOVIČ  (APZ-SR)

 

 

Na stiahnutie/ Downloads:

 

SECURITY – THE KEY REQUIREMENT OF THE PRESENT

[Pozvánka na konferenciu]

 

MIESTO KONANIA a predbežný program:

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave,  Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 

                08.30 – 09.00 – prezentácia účastníkov

                09.00 – 09.10 – otvorenie konferencie

                09.10 – 09.30 – úvodné slovo vrcholových predstaviteľov APZ a PA ČR

                09.30 – 09.40 – hlavný referát

                09.40 – 11.40 – diskusné príspevky – prezentácie

                11.40 – 12.00 – prijatie záverov konferencie

 

Poznámka: Doba spojenia bude spresnená na základe výsledkov generálnej skúšky spojenia.

Súčasný stav a predpokladaný vývoj spoločnosti vyžaduje vytváranie bezpečného prostredia. Nadväznosť na riešené vedeckovýskumné úlohy, prechádzajúce konferencie, kolokviá a odborné semináre partnerských inštitúcií.

 

CIEĽ KONFERENCIE:

Na základe medzinárodnej výmeny najnovších vedeckých poznatkov a skúseností v oblasti bezpečnosti vymedziť aktuálne teoretické a praktické problémy súvisiace s prípravou a celoživotným vzdelávaním manažérov pôsobiacich v štátnej/verejnej správe.

 

ÚLOHY KONFERENCIE:

 

Hlavnou úlohou konferencie je sústrediť dostatok relevantných vedeckých informácií, ktoré budú môcť byť využité pri ďalšom empirickom skúmaní a identifikácii špecifických problémov s dopadom na organizácie verejnej a štátnej správy, ktorých hlavným poslaním je vytvárať podporu pri zaisťovaní bezpečnosti, spoločenského poriadku, ochrany života, zdravia a majetku občanov.

 

OKRUHY RIEŠENÝCH PROBLÉMOV :

Dve sekcie s rovnakou štruktúrou obsahu rokovania:

 • sekcia problematiky štátnej správy
 • sekcia problematiky verejnej správy
 1. VŠEOBECNÉ:
 • podľa zdroja hrozby a príležitosti (vonkajšia, vnútorná)
 • podľa objektu zabezpečenia (prírodná sféra, sociálna sféra, prienik - ekosystémy, životné prostredie)
 • podľa druhu bezpečnosti (ľudí, materiálnych objektov, financií, informácií)
 • podľa systémov bezpečnosti (organizácie zabezpečujúce bezpečnosť, procesy realizujúce bezpečnosť)
 • úrovne riešenia
 • svet
 • Európa
 • štát
 • organizácia
 • občan
 1. ODBORNÉ:
 • faktory pôsobiace na prácu manažéra v oblasti bezpečnosti
 • vedné odbory spoločenských, prírodných a technických vied
 • prax riadenia policajných organizácií
 • prax riadenia organizácií verejnej správy
 • prax riadenia iných organizácií
 • požiadavky na vedomosti a zručnosti manažéra vo vzťahu k bezpečnosti z pohľadu aspektov 
 • požiadavky na osobnostné charakteristiky manažéra vo vzťahu k bezpečnosti z pohľadu aspektov 
 • metodika a metodológia prípravy manažérov v oblasti bezpečnosti (vyučovanie, kurzy)
 • metodika a metodológia merania úspešnosti prípravy manažérov v tejto oblasti (spätná väzba) = pri štúdiu, v praxi
 • problémy aplikovania bezpečnostného manažmentu v praxi

 

VÝSTUPY KONFERENCIE:

Všetky príspevky budú publikované na CD nosiči a vybrané príspevky budú zaradené do zborníka.

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

 • zaslanie prihlášky a anotácie na: kim@akademiapz.sk   do   01. 11. 2015
 • zaslanie príspevku na:  kim@akademiapz.sk   do   10. 12. 2015

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.