Príhovor rektorky

23.02.2022

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti.

Pred 28 rokmi dostala Akadémia Policajného zboru v Bratislave od svojho zriaďovateľa do vienka neľahkú úlohu - pripravovať vysokoškolsky vzdelaných a odborne spôsobilých špecialistov pre potreby Policajného zboru, špecializované odbory Ministerstva vnútra SR a iné štátne a neštátne bezpečnostné služby. S hrdosťou konštatujem, že sa svojej úlohy plnohodnotne zhostila a jej brány opustili tisíce absolventov, ktorí získali jedinečné vzdelanie v bezpečnostných službách, v oblasti ochrany osôb a majetku i bezpečnosti vo verejnej správe.

Je mi cťou, že sa vám môžem v tejto chvíli prihovárať ako rektorka tejto univerzity.
Vyjadrujem poďakovanie a vzdávam úctu všetkým súčasným i bývalým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, študentom i absolventom našej školy a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili o založenie rozvoj školy a jej dobré meno.

Tej chcem popriať mnoho ďalších úspešných a prosperujúcich rokov, zodpovedných, kvalitných pedagógov a zamestnancov, ktorých každoročnou pýchou budú vzdelaní, tvoriví a ambiciózni absolventi.

S úctou

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
rektorka
Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.