Študijné oddelenie

23.07.2020

Študijné oddelenie zabezpečuje organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu
v študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spolupracuje okrem iných pracovísk s:

- oddelením  informačných technológií v oblasti prípravy, priebehu a vyhodnotenia prijímacieho konania a v oblasti komplexnej agendy študijného oddelenia v IS MAIS.

- organizačným  oddelením a  s oddelením vedy a vedeckých projektov v oblasti  koordinácie  plánovacích  procesov  výučby a rozvrhu  hodín v doktorandskom štúdiu.

- katedrami pri spracúvaní návrhu plánu výučby, rozvrhu hodín, realizácii štátnych skúšok a obhajob, analýze a rozvoji výchovno-vzdelávacieho procesu.

Študijné oddelenie najmä:

 • zabezpečuje prípravu, priebeh a vyhodnotenie prijímacieho konania,
 • zabezpečuje zápisy študentov, vedie príslušnú agendu a evidencie súvisiace s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • spracováva podklady na plánovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravuje rozvrh hodín,
 • podieľa sa na realizácii a organizácii štátnych skúšok a obhajob záverečných prác,
 • podieľa sa na príprave a organizácii imatrikulácie študentov a slávnostnej promócii absolventov,
 • podieľa sa na rozvoji metodickej práce katedier na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • podieľa sa na analýze výchovno-vzdelávacieho procesu na akadémii, pripravuje podklady pre koncepčné materiály v oblasti  výchovno-vzdelávacieho procesu pre rektora a prorektora  pre pedagogickú činnosť,
 • spracováva  podklady  pre  prorektora  pre  pedagogickú  činnosť,  najmä  podklady  na  návrh  plánu hlavných  úloh na  príslušný  akademický  rok v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • vykonáva odborné práce spočívajúce v analytickej činnosti a vyhodnocovaní výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • podieľa sa na príprave podkladov študijného programu na príslušný akademický rok,
 • zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace so vzdelávacím procesom, zodpovedá za prípravu  podkladov  na  rozhodovaciu  činnosť  rektora  a prorektora  pre  pedagogickú  činnosť,
 • zabezpečuje agendu štipendií poskytovaných študentom akadémie,
 • zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s externou formou vzdelávania príslušníkov  Policajného  zboru  v spolupráci  s Prezídiom  Policajného  zboru,  krajskými riaditeľstvami  Policajného  zboru, Centrom  vzdelávania  a psychológie  sekcie  personálnych a sociálnych činností ministerstva vnútra a ďalšími inštitúciami.

 

Vedúca

Mgr. Mária HUMENSKÁ, PhD. - blok U/382
tel.: 0961 057 335
e-mail:
maria.humenska@minv.sk

 

Denné štúdium

Helena VAŇHAROVÁ - blok U/387
tel.: 0961 057 445
e-mail:
helena.vanharova@minv.sk

Úradné hodiny

Pondelok   13:00 - 14:00
Utorok
  13:00 - 14:00
Streda
09:00 - 11:00 13:00 - 14:00
Štvrtok
  13:00 - 14:00
Piatok
09:00 - 11:00  

 

Externé štúdium

Mgr. Martina POKORNÁ - blok U/385
tel.: 0961 057 444
e-mail:
martina.pokorna@minv.sk

Úradné hodiny

Pondelok   13:00 - 14:00
Utorok
  13:00 - 14:00
Streda
09:00 - 11:00 13:00 - 14:00
Štvrtok
  13:00 - 14:00
Piatok
09:00 - 11:00  

 

Koordinátorka rozvrhu

Ing. Miroslava DOLEŽALOVÁ - blok U/381
tel.: 0961 057 250
e-mail:
miroslava.dolezalova@minv.sk

Sociálne štipendiá

Mgr. Mária HUMENSKÁ, PhD. - blok U/382
tel.: 0961 057 335
e-mail:
maria.humenska@minv.sk

Mgr. Miriam RICHTEROVÁ - blok U/338
tel.: 0961 057 222

e-mail: miriam.richterova@minv.sk

JUDr. Veronika HEGEDŰŠOVÁ - blok U/397
tel.: 0961 057 401
e-mail:
veronika.hegedusova@minv.sk

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.