AKTUALIZOVANÉ - INFORMÁCIE PRE POZVANÝCH UCHÁDZAČOV O DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KADET PZ

11.03.2020

 

AKTUALIZOVANÉ !!!

INFORMÁCIE PRE POZVANÝCH UCHÁDZAČOV
O DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KADET PZ

v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
v akademickom roku 2020/2021

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
oznamuje pozvaným* uchádzačom o štúdium, že I. časť prijímacieho konania na štúdium – prijímacie skúšky do služobného pomeru kadet PZ – bude realizovaná v termíne

2. – 13. marec 2020.

Na prijímaciu skúšku na Akadémiu Policajného zboru v Bratislave (ďalej „akadémia“) bude uchádzač písomne pozvaný. Termín prijímacej skúšky je zverejnený aj v elektronickej prihláške, ktorú si uchádzač podal na štúdium.

 

* Na I. časť prijímacieho konania – prijímacie skúšky do služobného pomeru kadeta PZ – boli pozvaní uchádzači o denné štúdium v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, ktorí splnili základnú podmienku na začatie prijímacieho konania a do určeného termínu podali prihlášku na štúdium. Uchádzači, ktorí si prihlášku na štúdium nepodali, nebudú zaradení do prijímacieho konania a zaslané prílohy im budú vrátené.


HARMONOGRAM I. ČASTI PRIJÍMACIEHO KONANIA

I. časť prijímacieho konania je dvojdňová (celodenné aktivity). Akadémia pozvaným uchádzačom ubytovanie a stravu neposkytuje. Uchádzač  neúspešný v prvom dni prijímacieho konania vo fyzických testoch alebo v previerke ovládania štátneho jazyka už nepokračuje v druhom dni prijímacieho konania (psychologické vyšetrenie).

 

DEŇ I.

PREZENCIA UCHÁDZAČOV: 7:00 – 7:45 h. pred miestnosťou P3 (blok B)

Uchádzač pozvaný na prijímacie konanie v deň prijímacej skúšky donesie pozvánku a občiansky preukaz a predloží (pokiaľ nezaslal požadované dokumenty spolu s prihláškou):

 • rukou písaný životopis určený pre služobných psychológov na stiahnutie TU,
 • vyplnené čestné vyhlásenie o zdravotnom stave uchádzača na stiahnutie TU,
 • preukaz zdravotného poistenia,
 • rodný list,
 • sobášny list.

 

INFORMATÍVNY POHOVOR
Uchádzači dostanú informácie o lekárskom vyšetrení (vyšetrenia u všeobecného praktického lekára, vyšetrenie u služobného lekára; posudková komisia) a ďalšie potrebné informácie.

PREVIERKA OVLÁDANIA ŠTÁTNEHO JAZYKA
Uchádzači sa podrobia previerke ovládania štátneho jazyka formou diktátu a vypracovania slohovej práca – výber z viacerých tém, rozsah práce formát A4.
Pozn.: Uchádzač si donesie 2 ks pero s modrou náplňou (prípadne náhradnú náplň).

PREVIERKY FYZICKEJ ZDATNOSTI
Uchádzači sa podrobia previerkam fyzickej zdatnosti v poradí disciplín: plávanie – disciplíny v telocvični – disciplíny v bežeckom areáli. Z každej disciplíny je potrebný minimálne 1 bod; v prípade, že uchádzač bod nezíska, v prijímacom konaní nepokračuje.

 • Muži (nevyhovujúci: 0 – 23 bodov/vyhovujúci: 24 a viac bodov):
  Beh na 100 metrov, skok ďaleký z miesta, ľah/sed za 2 minúty, zhyby opakovane, beh za 12 minút, plávanie na 100 metrov. Kritériá fyzickej zdatnosti MUŽI na stiahnutie TU.
 • Ženy (nevyhovujúca: 0 – 19 bodov/vyhovujúca: 20 a viac bodov):
  Beh na 50 metrov, ľah/sed za 2 minúty, zhyb vo výdrži, beh na 12minút, plávanie na 100 metrov. Kritériá fyzickej zdatnosti ŽENY na stiahnutie TU.

 

Pozn.: Uchádzač si donesie bežeckú a športovú obuv, športové oblečenie, plavky, plaveckú čiapku. Upozorňujeme uchádzačov, aby si vo vlastnom záujme zabezpečili nápoje a stravu so sebou.

 

DEŇ II.

Uchádzač úspešný v prvom dni prijímacieho konania pokračuje v druhom dni prijímacieho konania (psychologické vyšetrenie). Uchádzač donesie a predloží pozvánku a občiansky preukaz.

PREZENCIA UCHÁDZAČOV: 7:00 – 7:45 h. pred miestnosťou U-104 (blok U)

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE
Uchádzači sa podrobia psychologickému vyšetreniu v trvaní 5 – 6 hodín formou realizovania súborov testov zameraných na osobnostné a výkonnostné testy a osobného pohovoru so služobným psychológom.

Pozn.: Uchádzač si donesie 2 ks pero s modrou náplňou (prípadne náhradnú náplň). Upozorňujeme uchádzačov, aby si vo vlastnom záujme zabezpečili nápoje a stravu so sebou.


Akadémia Policajného zboru v Bratislave

oznamuje uchádzačom o štúdium, že II. časť prijímacieho konania – vedomostný test – bude realizovaná v mesiaci jún 2020. Na vedomostný test budú pozvaní uchádzači, ktorí úspešne splnia stanovené podmienky prijatia do služobného pomeru kadeta PZ do 29. 4. 2020.

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.