APVV-17-0217 Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska

11.01.2022

Anotácia projektu:

Výskum je zameraný na dôsledné preskúmanie vykonávania služobných zákrokov prslušníkov Policajného zboru s využitím donucovacích prostriedkov, oprávnení a povinností s dôrazom na rešpektovanie zákonnej zásady primeranosti vykonania služobného zákroku. Dodržanie zásady primeranosti analyzujeme z troch hľadísk - ústavnoprávneho, správnoprávneho a trestnoprávneho. Vo výskume sa sústredíme na definovanie hranice a miery oprávnenosti zásahu zo strany príslušníka Policajného zboru do základných práv a slobôd osoby, voči ktorej je zákrok vykonávaný. Na základe kritickej právnej analýzy relevantných právnych a interných predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci a odbornej a vedeckej literatúry formulujeme kvalifikované závery a návody využiteľné v aplikačnej praxi, ktoré precizujú ako vykonať služobný zákrok tak, aby bola jeho realizácia v súlade so zákonom a tým boli napĺňané základné postuláty demokratického a právneho štátu. Čiastkovým aplikačným výstupom bude realizácia školenia "Týždeň primeranosti služobných zákrokov" pre príslušníkov Policajnho zboru a vytvorenie informačného modulu cez intranetovú stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý bude nepretržite k dispozícii pre príslušníkov Policajného zboru.

 

 

Ciele projektu:

Analýza stavu de lege lata vybraných právnych a interných predpisov upravujúcich služobné zákroky a zásady ich vykonávania.

Zadefinovanie jednotlivých zákonných oprávnení, povinností a donucovacích prostriedkov aplikovaných príslušníkmi Policajného zboru (zákonná, podzákonná právna úprava, interná úprava a podobne).

Analýza konkrétnych prípadov realizácie služobných zákrokov a zásahov do základných práv a slobôd (kazuistiky, hodnotenie primeraného vz. neprimeraného postupu príslušníkmi Policajného zboru).

Realizácia empirického výskum ohľadom realizácie služobných zákrokov.

Preskúmanie možných oblastí s potenciálom zvýšenia efektivity vykonávania služobných zákrokov zo všetkých hľadísk (právna úprava služobného zákroku, taktika, primeranosť a neprimeranosť vo vzťahu k zásahu do základných práv a slobôd, vyhodnotenie služobného zákroku, disciplinárne konanie, naplnenie skutkovej podstaty trestného činu) na základe analýzy právnej úpravy, súdnych rozhodnutí, dotazníkových prieskumov, riadených rozhovorov a komparácie s riešením identifikovaným v zahraničí.

Navrhnutie úpravy de lege ferenda na národnej úrovni s cieľom zlepšiť legislatívnu oblasť a praktickú realizáciu služobných zákrokov a zabezpečiť vyššie štandardy komunikácie s verejnosťou. Ustanovenia de lege ferenda sa zamerajú aj na vytvorenie inštrumentária na efektívne posudzovanie primeranosti pri vykonávaní služobných zákrokov a zhodnotenie súčasného stavu posudzovania predmetnej zásady.

Stanovenie, vybudovanie a následná aplikácia záverov a výstupov na zvýšenie povedomia a informovanosti, rozšírenia teoretických vedomostí a praktických zručností subjektov realizujúcich služobné zákroky aplikovaním práva s cieľom eliminovať riziko neprimeraného zásahu, nezákonného postupu a neúspešnej implementácie a vysvetlenia si príslušných ustanovení. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom „Týždňa primeranosti služobných zákrokov“ vo forme preškoľovacieho systému primárne pre policajtov služby poriadkovej a dopravnej polície, ale aj iných vzdelávacích podujatí a workshopov ako napríklad aktívnou účasťou na vedeckých  konferenciách, vyhotovením vzdelávacieho modulu pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ako aj pre príslušníkov Policajného zboru, rozvojom inovovaných metodík a postupov.

Premietnutie získaných závery a poznatkov do vyučovacieho procesu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave so zameraním aj na praktickú výučbu pri posúdení primeranosti realizácie služobných zákrokov, ako aj prepojenie s negatívnym zásahom do základných práv či ochrany policajta. Pre naplnenie uvedeného cieľa je parciálnym výstupom aj úprava špecializovanej učebne pre dané potreby. V rámci vyučovacieho procesu budú získané výstupy premietnuté aj do pedagogického procesu Univerzity tretieho veku.

Distribúcia získaných záverov a návrhov de lege ferenda s cieľom zlepšenia dodržiavania zásady primeranosti pri realizácii služobných zákrokov v podobe spracovanej metodickej príručky Prezídiu Policajného zboru na základe zaviazanej spolupráce a potvrdenia o záujme s Prezídiom Policajného zboru a Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Spracovanie informačného e-modulu orientovaného na hodnotenie a posudzovanie primeranosti služobného zákroku z pohľadu správneho, ústavného i trestného práva, ktorý poskytne všetky súvisiace a relevantné informácie z danej oblasti a taktiež komplexné výstupy a závery z uvedeného projektu. Predmetný e-modul napomôže pri realizácii policajných aktivít pre potreby priameho výkonu príslušníkov Policajného zboru, pričom jeho obsahom budú aj prehľadne spracované práva a povinnosti príslušníkov Policajného zboru s uvedením zákonných predpisov, interných predpisov, relevantnej judikatúry, ktoré napomôžu pri realizácii služobných zákrokov.

Skvalitnenie výkonu služobných zákrokov - zaisťovacích úkonov v rámci trestného konania.

Zvýšenie dôvery verejnosti voči orgánom činným v trestnom konaní a súdom na základe zníženia miery procesných pochybení.

Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov riešiteľský kolektív usporiadal viacero medzinárodných vedeckých konferencií na témy súvisiace s riešenou problematikou, z ktorých boli vydané recenzované zborníky.

 

 

Riešiteľský kolektív:

plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD. - zodpovedný riešiteľ

gen. Mgr. Róbert Bozalka

plk. PaedDr. Milan Šagát

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

pplk. doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.

pplk. doc. JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.

pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD.

mjr. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

pplk. JUDr. Veronika Marková, PhD.

pplk. Mgr. Stanislav Hromádka

npor. JUDr. Rastislav Kurilovský, PhD., MBA

npor. Mgr. Sebastián Janko, PhD.

Mgr. Marián Piváček, PhD.

 

 

Výstupy projektu:

Teoretické a praktické aspekty služobných zákrokov - zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. novemba 2018.

Aplikačné aspekty vykonávania služobných zákrokov - zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25. septembra 2019.

Právo ako základ činnosti príslušníka Policaného zboru - zborník z on-line medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 20. mája 2021.

Law as a Fundamental Base for a Police Officer´s Activity - conference proceedings.

Výstup z odborného seminára konaného v Centre výcviku Lešť v dňoch 6.-8. septembra 2021.

Návrhy de lege ferenda.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.