Späť

APVV-19-0102 Efektívnosť prípravného konania - skúmanie,hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien

Akadémia Policajného zboru v Bratislave ako spoluriešiteľská organizácia v projekte APVV spolu so žiadateľom Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave získali podporu pre riešenie projektu APVV

 

„APVV-19-0102 - Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien“

 

                                                        

 

 

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Doba riešenia: 01. 07. 2020 – 30. 06. 2024

 

Anotácia projektu:

 

Problematika efektívnosti práva, respektíve jeho jednotlivých subsystémov, kde patrí aj trestné právo, a osobitne vo vzťahu k procesným odvetviam týchto subsystémov, je veľmi široká a je predmetom záujmu nie len právnej teórie a praxe, odbornej verejnosti, ale aj laickej verejnosti. Efektívnosť je o to dôležitejším pojmom vo vzťahu k trestnému právu, pretože práve toto právne odvetvie najvýraznejším spôsobom zasahuje do základných ľudských práv a slobôd. Viaceré výskumy preukazujú, že efektívnosť a rýchlosť trestného stíhania je omnoho lepším preventívnym opatrením, ako neustále zvyšovanie trestných sadzieb. Páchateľa viac odradí od páchania trestnej činnosti vedomosť, že bude za svoje konanie sankcionovaný, ako prísnosť konkrétnej sankcie. Možno konštatovať, že meranie efektívnosti trestného konania je dôležité. Do dnešných dní sa v rámci Slovenskej republiky neuskutočnil výskumný projekt, ktorý by sa zameral na posudzovanie legislatívnych zmien vo vzťahu k efektívnosti trestného konania.

 

Ciele projektu:

 

1. Analýza právnej úpravy trestného konania de lege lata.

2. Analýza možných prístupov k hodnoteniu efektívnosti trestného konania. 

3. Analýza vplyvu, resp. dopadu samotnej rekodifikácie trestného konania v roku 2005 na jeho efektívnosť.

4. Identifikácia externých faktorov (mimo trestnoprávnych inštitútov a samotnej právnej úpravy), ktoré majú relevantný vplyv na efektívnosť trestného konania.

5. Stanovenie a vypracovanie aplikačných odporúčaní pre odberateľa a samotnú prax z hľadiska úpravy a orientovania trestnej politiky.

6. Oboznámenie odbornej a aj laickej verejnosti s reálnou úrovňou efektívnosti trestného konania (osobitne prípravného).

7. Prezentácia súčasných možností využitia empirických, najmä induktívnych matematicko-štatistických metód, resp. ekonometrických metód v rámci právneho výskumu.

8. Vypracovanie metodiky a získanie podkladov, ktoré budú v budúcnosti využité na nadväzujúci aplikovaný výskum zameraný prioritne na efektívnosť štádia súdneho konania a následne aj vykonávacieho konania.

 

Výstupy projektu:

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: ,,Efektívnosť prípravného konania - jej skúmanie, výzvy a perspektívy" (2020)

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: ,,Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy" (2021)

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: ,,Efektívnosť prípravného konania – súčasný stav a výzvy pro futuro" (2022)

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: ,,Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2023" (2023)

Topovať