Časopis Policajna teoria a prax

23.01.2013

Teoreticko-praktický časopis Policajná teória a prax vydáva Akadémia Policajného zboru v Bratislave od roku 1992. Počas tejto doby sa časopis postupne utváral a vytváral si svoje vlastné obsahové zameranie i formálne stvárnenie.

Policajná teória a prax, ako to už naznačuje aj jej názov, informuje o riešení teoretických problémov so silným akcentom na ich praktickú aplikáciu. Skladá sa pravidelne z troch častí: teoretické štúdie, odborné príspevky a recenzie, správy.

Teoretické štúdie riešia problémy policajných vied, ktoré sa v strednej Európe konštituujú predovšetkým zásluhou vedeckej činnosti pracovníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Štúdie prezentujú výsledky či už empirického alebo literárneho výskumu a veľmi tesne súvisia s vedeckými projektmi, ktoré jej autori riešia. V periodiku sa pravidelne publikujú aj práce riešiace problémy súvisiacich vied, predovšetkým právnych vied či filozofie.

Odborné príspevky sú v zásade dvojakého charakteru. Predovšetkým sú to výsledky parciálnych výskumov, ktoré po ich kompletizácii vyúsťujú do monografických prác, resp. i učebníc, nezriedka vo svojej celistvosti prezentované i ako vedecké štúdie. Druhý typ odborných príspevkov je potom zameraný buď na aplikáciu určitých výsledkov do praxe, ale sú to i príspevky z praxe, ktoré prinášajú podnety na ich riešenie vo vedeckom výskume pracovníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, prípadne ich spoluriešiteľov.

V tretej časti tohto časopisu sa prezentujú informácie o najnovšej produkcii v oblasti policajných vied a jej príbuzných vied. Účelom správ je informovať čitateľov o výsledkoch vedeckých podujatí, ktoré sa uskutočnili v poslednej dobe.

Autormi príspevkov sú predovšetkým vedecko-pedagogickí pracovníci Akadémie Policajného zboru v Bratislave a spoluriešitelia participujúci na realizácii vedeckých projektov. Okrem toho do časopisu prispievajú aj pracovníci iných vysokých škôl na Slovensku, predovšetkým z právnických a pedagogických fakúlt. Časopis pravidelne uverejňuje príspevky zahraničných autorov z Českej republiky (v každom čísle je aspoň jeden príspevok), predovšetkým z Policajnej akadémie ČR, ale aj z právnických a iných fakúlt vysokých škôl tejto republiky.

Časopis riadi 19-členná redakčná rada. Tvoria ju 10 pracovníci Akadémie Policajného zboru, 6 pracovníkov iných inštitúcií na Slovensku a 3 zahraniční členovia (Česká republika, Poľsko).

Redakčná rada zasadá pravidelne pred každým vydaním nového čísla časopisu. Tu schvaľuje, na základe posudkov recenzentov, obsahové zameranie čísla a hodnotí technickú úroveň predošlého čísla.

Každý vedecký a odborný príspevok je recenzovaný vybranými odborníkmi spravidla z iného pracoviska než je autor príspevku. Okrem toho každý z týchto príspevkov obsahuje anotáciu a kľúčové slová v slovenskom (príp. českom) jazyku, ako aj kľúčové slová a dostatočne informačne sýtený súhrn v anglickom jazyku. Okrem toho tak vedecká štúdia ako aj odborný príspevok obsahuje bibliografický aparát, prípadne i poznámky.

Policajná teória a prax je svojim obsahovým zameraním jedinečným časopisom v transformujúcich sa stredoeurópskych krajinách, ktorý rieši, či navrhuje riešenie obdobných problémov, s akými sa v bezpečnostnej problematike stretávajú i tieto krajiny. Svojim spôsobom je jedinečným i v Európe, kde, pokiaľ máme dostatočný prehľad, existujú iba dva časopisy podobného zamerania (Veľká Británia, Francúzsko).

Teoreticko-praktický časopis Policajná teória a prax riešiaci bezpečnostné problémy predovšetkým Slovenska v stredoeurópskom, európskom a svetovom kontexte, vychádza raz za štvrť roka.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.