CEPOL výmenný program 2016 - výzva na prihlasovanie

16.11.2017

  

Na základe výzvy riaditeľa európskej agentúry CEPOL na nomináciu do „Európskeho policajného výmenného programu 2016,“ pripájame informácie k uvedenému programu a tiež prílohy dokumentov, ktoré sú pevnou súčasťou pri realizácii výmeny.

 

 

Ciele programu

 Ciele tohto programu sú:

 •  podpora mobility a umožniť výmenu policajným a iným úradníkom presadzujúcim právo v rámci prakticky zameraných školiacich programov,
 • vytvoriť spoločné poznatky a podieľať sa na ich rozširovaní v rôznych oblastiach policajnej práce,
 • podieľať sa na rozširovaní najlepších praktických skúseností, poznatkov a vedomostí v rámci EÚ,
 • prispievať k vytvoreniu európskej policajnej kultúry,
 • podporovať vzájomné učenie sa a vytváranie sietí odborníkov v rámci európskej policajnej spolupráce.

 

 

Realizácia programu

 

Program bude realizovaný pre 6 nasledovných skupín účastníkov:

 • Všeobecný výmenný program - pre policajtov a expertov z radov PZ;
 • Výmenný program pre vyšších policajných vedúcich pracovníkov - zamestnancov, ktorí sú definovaní ČŠ ako vyšší policajní veliteľ v rámci PZ, napr. vedúci oddelenia, odboru alebo podobných organizačných sekcií, ktorí riadia určitý počet policajtov;
 • Výmenný program pre školiteľov - pre zamestnancov, ktorí pracujú ako školitelia pre PZ;
 • Výmenný program pre vedeckých pracovníkov, ktorí sú zapojení do výskumných projektov, ktoré sú venované špecifickým otázkam;
 • Výmenný program pre spoluprácu medzi agentúrami - pre účastníkov z iných agentúr so zameraním na medziagentúrnu spoluprácu. Tento segment je zameraný najmä na umožnenie a uľahčenie výmen, kde jeden z účastníkov je vyšší policajný dôstojník  alebo expert z národnej policajnej agentúry, ktorý sa vymení s osobou, ktorá je z inej ako policajnej agentúry (napr. Colné úrady, hraničná polícia, atď.) Podmienkou je, aby jeden z vymieňaných bol členom policajnej služby.
 • Výmenný program pre ENP východné partnerstvo – krajiny západného Balkánu a kandidátskych krajín EÚ - nominanti sa zúčastnia výmeny na základe výsledkov mapovania záujmu v spomenutých krajinách ako aj v členských krajinách (zoznam uvedených krajín sa nachádza v Príručke na poslednej strane).                                                                         

 

Všetky výmeny musia byť v súlade s nasledujúcimi kategóriami determinovanými v Ročnom pracovnom programe CEPOLU na r. 2016:

 1. EU nástroje a priority Strategického cyklu, ktoré sú venované Operačným akčným plánom (OAP)
 2. Ďalšie druhy medzinárodného organizovaného zločinu vrátane finančnej kriminality
 3. Boj proti terorizmu
 4. Špeciálne metódy na presadzovanie práva
 5. Policajná a justičná spolupráca a siete
 6. Externý rozmer v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
 7. Podpora práva, poriadku a verejnej bezpečnosti
 8. Vedenie, učenie, školenie, rozvoj jazyka
 9. Veda a výskum, prevencia
 10. Základné práva.

 

     Všetky informácie k programu boli aktualizované v rámci „Užívateľskej príručky pre účastníka Európskeho policajného výmenného programu(príloha č.  1), preto si záujemcovia musia dôkladne preštudovať Príručku.  

 

 

 

 

O pobyte

 

    Nakoľko sa jedná o bilaterálny program, treba si uvedomiť, že táto aktivita sa vykonáva na báze reciprocity, t. j. ak bude účastník vyslaný do vybranej  krajiny, musí rátať s tým, že prijme na svojom útvare experta z hostiteľskej krajiny a zabezpečí mu program na celú dĺžku pobytu. Teda vysielajúca krajina je zároveň aj prijímajúcou. Výmenný program sa musí zrealizovať  najneskôr do konca októbra 2016. Dĺžka vyslania pri všetkých stupňoch je maximálne  6dní/5 nocí. Agentúra CEPOL rezervuje a hradí pre účastníka letenku a ubytovanie vrátane raňajok a večere. Zároveň chceme upozorniť potenciálnych záujemcov na možnosť realizovať v rámci Programu rozpracovanú medzinárodnú spoluprácu, teda s konkrétnym subjektom, ale iba v prípade jeho súhlasu. Vtedy záujemca uvedie v „Application form“ iba krajinu, z ktorej pochádza pracovný partner a uvedie konkrétny názov inštitúcie, adresu a kontakty na osobu.

 

 

Požiadavky na účastníka

 

 • policajný dôstojníci, experti, vyšší policajní dôstojníci - riadiaci pracovníci, policajní školitelia, výskumníci a účastníci medziagentúrnej spolupráce,  ktorí majú najmenej 3 roky praxe v PZ, pričom musí mať odborné znalosti z tej oblasti (podľa témy), za ktorú bude nominovaný;
 • musí ovládať anglický jazyk slovom aj písmom na dobrej úrovni (min. B1), nakoľko angličtina bude hlavným komunikačným jazykom a účastník bude vypĺňať všetky dokumenty v uvedenom jazyku;
 • účastníci výmeny môžu používať aj iný jazyk (francúzština, nemčina, ruština, taliančina, atď. ), tento aspekt je vecou dohody partnerov výmeny, avšak znalosť tohto jazyka musí byť na adekvátnej úrovni tak, aby sa naplnila efektívnosť výmeny;
 • záujemca sa nezúčastnil za posledné 3 roky výmenného programu;
 • účastník akceptuje podmienky výmeny a je pripravený aj na individuálne štúdium;
 • je ochotný a schopný „kaskádovať“ (šíriť ďalej) nové poznatky na národnej i európskych úrovniach;
 • v prípade záujmu vyplní účastník tzv. Declaration of participation (viď príloha  č.2), v ktorej sa zaviaže nielen on, ale aj jeho nadriadený (najvyšší riadiaci pracovník), že berie na seba všetky záväzky vyplývajúce z účasti na „Výmennom programe 2015;
 • ďalej vyplní a priloží žiadosť, tzv. Application form“ vrátane „Europass CV“ (príloha č.3) ;
 • pri vypĺňaní formulára je potrebné špecifikovať krajiny, ktoré by uchádzači z hľadiska odbornosti a záujmu o zlepšenie spolupráce uprednostnili - maximálne 4 krajiny, pričom číslo krajiny predstavuje úroveň záujmu - CEPOL postupuje od čísla 1 (max. priorita) a ak nenájde zhodu, pokračuje číslom 2, atď.;
 •  každý žiadateľ a účastník CEPOL aktivít musí byť registrovaný na CEPOL stránke, pričom bude využívať na komunikáciu  tzv. LMS (Learning Management System) - internetový nástroj, ktorý slúži aj ako pomoc pri realizácii Programu;
 • účastník môže účasť v Programe prerušiť alebo ukončiť iba vo výnimočných prípadoch, kedy mu vzniknuté podmienky nedovoľujú v ňom pokračovať a odstúpenie od Programu musí byť dôveryhodne odôvodnené. Účastnícka strana berie na vedomie, že agentúra CEPOL ju môže požiadať o kompenzáciu nákladov, ktoré jej vznikli pri príprave a realizácii Programu.

 

 

 

Dôležité upozornenia

 

 

 • náklady spojené s prijatím zahraničnej delegácie sú jediné finančné prostriedky, ktoré nehradí CEPOL a ani zahraničné oddelenie Akadémie PZ, teda účastník a jeho útvar zabezpečia odvoz vymieňaného partnera z/na letisko Schwechat v prípade, že nepriletí na letisko M. R. Štefánika v Bratislave (sú to minimálne náklady na vodiča v súlade s N MV č. 25/2006);
 • záujemcovia si môžu vybrať iba z tém, ktoré spadajú do 10 tematických okruhov daných CEPOLOM1;
 • v rámci hlavných kategórií si môžu účastníci vytvoriť podkategórie, ktoré však musia byť v súlade s hlavnými kategóriami. Priorita bude účastníkom stanovená v súlade s Operačnými akčnými plánmi (OAP) pri realizovaní EÚ strategického cyklu  na r. 2014 - 2017 ako aj účastníci sú oprávnení nastaviť si operačné potreby tak, ako sú  identifikované na národnej resp. regionálnej úrovni.  
 • prednosť majú tie výmeny, ktoré budú v súlade s obsahom OAP (Operačné Akčné Plány pri realizovaní „Strategického cyklu na roky 2014 - 2017;“
 • záujemcovia v Žiadosti označia témy číslami 1-3, pričom jednotka predstavuje najviac preferovanú tému zo strany záujemcu;
 • záujemcovia, ktorí nebudú vybraní do základnej nominácie, budú zaradení na tzv. rezervný zoznam a v prípade, že CEPOL dodatočne nájde vhodného partnera na výmenu, bude záujemca oslovený neskôr;
 • vybraní účastníci musia aktívne komunikovať s národným koordinátorom a teda akákoľvek komunikácia a zasielanie formulárov sa realizuje iba cez národného koordinátora (NEC);
 • všetky potrebné údaje pre uvedený Program sú vždy uverejnené na stránke www.cepol.europa.eu pod názvom Exchange programme.

 

           Vzhľadom na rozsah jednotlivých dokumentov v prípade záujmu ich zašleme   záujemcom elektronicky priamo do ich e-mailových schránok resp. budú uverejnené na stránke Akadémie PZ aj s príslušnými vzormi tlačív.

     

 

Dokumenty na stiahnutie

 

  User Guide for Participants of EPEP 2016User Guide for Participants of EPEP 2016User Guide for Participants of EPEP 2016User Guide for Participants of EPEP Príloha č.1 - User Guide for Participants of EPEP 2016

 

Príloha č.2 - Declaration of Participation

 

Príloha č.3 - Application Form for Exchangees

 

CEPOL výmenný program 2016 - výzva na prihlasovanie

 

   Žiadame Vás, aby záujemcovia vyplnili Deklaráciu a Registračné formuláre a spolu so sprievodným listom nám ich zaslali najneskôr do 10. februára 2016. Všetky dokumenty je potrebné zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu: katarina.rufusova@minv.sk.

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.