Erasmus+

05.10.2018

                                          

 

   Nariadením Európskeho parlament a Rady (EÚ) sa zriaďuje program Únie „Erasmus +“  pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktorý v sebe spája Program celoživotného vzdelávania, programy Mládež v akcii, Erasmus Mundus, ALFA III, Tempus a Edulink. Súčasťou tohto spoločného programu je aj časť venovaná športu.  Prepojením formálneho, neformálneho vzdelávania sa má dosiahnuť vzájomné spolupôsobenie a podporiť medzisektorová spolupráca naprieč jednotlivými sektormi vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.  

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Program bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, teda o 40 % viac než predchádzajúce programy, ktoré v sebe Erasmus+ spája.

Zmenou oproti LLP Erasmus je, že študenti, ktorí chcú absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na študentské pôžičky. Ďalej poskytne program financovanie aj na nadnárodné partnerstvá medzi univerzitami, materskými, základnými a strednými školami, inštitúciami ďalšieho vzdelávania, podnikmi a neziskovými organizáciami v krajinách programu Erasmus+.

 

Erasmus+ má tri hlavné kľúčové aktivity:

1) mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami

2) podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií

3) projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti

 

 

Organizačná štruktúra programu Erasmus+ je nasledovná:

  • ERASMUS+ inštitucionálny koordinátor: Akadémia Policajného zboru v Bratislave:     

        Inštitucionálny koordinátor Akadémie PZ v Bratislave pre program Erasmus+ (prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy)

        Erasmus+ kontaktná osoba Akadémie PZ v Bratislave pre program Erasmus+ (Oddelenie vedy a vedeckých projektov)

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.  

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Program bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, teda o 40 % viac než predchádzajúce programy, ktoré v sebe Erasmus+ spája.

Zmenou oproti LLP Erasmus je, že študenti, ktorí chcú absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na študentské pôžičky. Ďalej poskytne program financovanie aj na nadnárodné partnerstvá medzi univerzitami, materskými, základnými a strednými školami, inštitúciami ďalšieho vzdelávania, podnikmi a neziskovými organizáciami v krajinách programu Erasmus+.

 

Erasmus+ má tri hlavné kľúčové aktivity:

1) mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami

2) podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií

3) projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti

Upozornenie

Študenti, ktorí sa už mobility zúčastnili môžu v rámci nového programu Erasmus+ absolvovať mobilitu viackrát
pokiaľ dĺžka všetkých mobilít nepresiahne 12 mesiacov
v danom stupni štúdia (Bc., Mgr.)

 

 

Všeobecný cieľ programu

Program prispieva k dosiahnutiu:

  • cieľov stratégie Európa 2020 a strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti  vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020), ako udržateľného rozvoja partnerských krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania,
  • celkových cieľov obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010-2018);
  • cieľa rozvoja európskeho rozmeru v športe, najmä masového športu, v súlade s pracovným plánom Únie pre šport;
  • podpory európskych hodnôt v súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii

Akadémia Policajného zboru v Bratislave získala Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), ktorá ju oprávňuje participovať na programe Erasmus + a realizovať v období od r. 2014/2015 do r. 2020 všetky typy aktivít vrátane pracovných stáží študentov pod číslom 248801-LA-1-2014-SK-E4AKA1-ECHE.

ERASMUS ID code: SK BRATISL06

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.