Informácia z „Workshopu zameranom na oblasť riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v SR“

16.11.2017

 

Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zorganizovala dňa 8.12.2016 už desiaty „Workshop zameraný na oblasť riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny v SR“. Workshopu sa zúčastnil ako hlavný hosť splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity pán Ábel Ravasz, ktorý ako prvý vystúpil so zaujímavým príspevkom zameraným na ťažiskové oblasti problémov rómskej národnostnej menšiny. Poukázal aj na realizované projekty a spoluprácu Úradu splnomocnenca s viacerými mestami a obcami v Slovenskej republike. Po jeho príspevku nasledovala diskusia, ktorou uzavrel svoje vystúpenie. Druhým účastníkom bol prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou pán plk. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., ktorý predstavoval prepojenie teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami z policajnej praxe príslušníkov Policajného zboru pôsobiacich ako špecialisti pre prácu v komunitách. Ďalším hosťom bol dlhoročný kolega a spolupracovník Katedry kriminológie doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc., ktorý patril medzi lektorov vzdelávania prvých (14) referentov - špecialistov pre prácu v komunitách a dlhé roky pôsobil ako lektor vzdelávania ďalších príslušníkov - špecialistov pre prácu v komunitách. Pán docent svoje vystúpenie zameral na skúsenosti s odbornou prípravou príslušníkov Policajného zboru - špecialistov pre prácu s rómskou komunitou v rámci spolupráce s Holandskom na Projekte Matra II. Vo svojom vystúpení ďalej poukázal na niektoré informácie spracované na základe Atlasu rómskych komunít 2013. Po jeho vystúpení nasledovala diskusia, ktorou sa uzatvoril aj celý workshop.

Workshop bol realizovaný v zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z rozkazu MV SR č. 75/2013 a obsah workshopu bol určený predovšetkým študentom 3. roč. bakalárskeho štúdia príslušníkom Policajného zboru a študentom z radov občianskej mládeže.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.