Informácie k prijímaciemu konaniu 2016/2017

30.03.2016

 

Všeobecné informácie

 

Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

v akademickom roku 2016/2017

 

   Akadémia Policajného zboru v Bratislave (ďalej „akadémia“) poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe. V uvedených študijných programoch poskytuje akadémia vysokoškolské vzdelávanie v dvoch študijných odboroch:

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

V prípade uchádzania sa o štúdium v obidvoch bakalárskych študijných programoch - Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe, podáva si uchádzač na štúdium každého z týchto študijných programov samostatnú prihlášku
(aj v elektronickej forme). Odporúčame papierovú prihlášku na VŠ pre akademický rok 2016/2017 vytlačenú vo formáte A3 preloženú na dvojhárok (resp. zakúpenú v tomto formáte).

Počet prijatých uchádzačov a špecifické požiadavky prijatia na štúdium schvaľuje Ministerstvo vnútra SR v súlade s potrebami Policajného zboru (ďalej „PZ“) a ďalších bezpečnostných služieb na základe návrhu rektorky akadémie. Zaradenie uchádzača
na štúdium odporúča nadriadený s personálnou pôsobnosťou na základe potrieb PZ a ďalších bezpečnostných služieb. Na štúdium sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky, ktorý splnil podmienky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EÚ platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

 

 

 

Podrobné informácie pre uchádzačov o štúdium na akadémii:

        

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.