Podmienky prijímacieho konania 2022/2023

17.12.2021

 

Všeobecné informácie

 

Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

v akademickom roku 2022/23

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch:

  • bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (ďalej aj „BOOM“) a
  • bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (ďalej aj „BSVS“).

V prípade uchádzania sa o štúdium v obidvoch bakalárskych študijných programoch podáva uchádzač na štúdium každého z týchto študijných programov samostatnú elektronickú aj papierovú prihlášku s požadovanými prílohami.

Počet prijatých uchádzačov a špecifické požiadavky prijatia na štúdium schvaľuje Ministerstvo vnútra SR v súlade s potrebami Policajného zboru (ďalej „PZ“) a ďalších bezpečnostných služieb na základe návrhu rektorky akadémie. Zaradenie uchádzača na štúdium odporúča nadriadený s personálnou pôsobnosťou na základe potrieb PZ a ďalších bezpečnostných služieb. Na štúdium sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky, ktorý splnil podmienky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EÚ platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

U P O Z O R N E N I E!

Civilného uchádzača na štúdium preukáže sa ten pri zápise na štúdium bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace. V prípade, že uchádzač má vo výpise z registra trestov zápis o spáchaní úmyselného trestného činu, na štúdium nebude zapísaný.

 

 

 

 

Informácie pre uchádzačov o štúdium

        

Prílohy na stiahnutie:

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.