Medzinárodná vedecká konferencia – Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie

16.11.2017

 

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave  Univerzita Karlova v Praze
Katedra verejnoprávnych vied  Právnická fakulta
Sklabinská 1             Ústav právních dějin
835 17  Bratislava   Nám. Curieových 901/4, 116 40 Praha 1
   

 

                                        

                                                                                     

             

POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

spojenú s putovnou výstavou k histórii národnostných menšín

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorú organizuje Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra verejnoprávnych vied a Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. s názvom:

 

„Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie“

 

27.10.2016

 

v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 

Cieľom konferencie je poukázať na vývoj menšín pred a po vstupe štátov do Európskej únie, ako aj na vývoj právneho rámca úpravy menšín, ich práv a postavenie na území štátov Európskej únie. Zároveň poukázať na úlohy a pôsobenie policajných zložiek vo vzťahu k menšinám. Pozornosť bude venovaná prezentovaniu dosiahnutých výsledkov v súvislosti s riešením vedecko-výskumnej úlohy VVÚ č. 204/2014 APZ, ako aj ďalších poznatkov, za participácie ďalších subjektov, Univerzity Karlovej, Právnické fakulty, či odborníkov z policajnej praxe. Zámerom je aj získanie nových teoretických a praktických poznatkov a podnetov pre ďalšie skúmanie danej problematiky. Prioritnou otázkou riešenia na konferencii bude postavenie národnostných menšín.

 

Zameranie vedeckej konferencie:

 

  1. Menšinová politika (právne postavenie) v Slovenskej republike a v ďalších krajinách EÚ pred vstupom do Európskej únie
  2. Menšinová politika (právne postavenie) v Slovenskej republike a v ďalších krajinách EÚ po vstupe do Európskej únie
  3. Postavenie národnostných menšín v histórii európskych krajín
  4. Samospráva a národnostné menšiny
  5. Polícia a národnostné menšiny
  6. Aktuálne otázky menšinovej politiky EÚ
  7. Postavenie slovenskej národnostnej menšiny v krajinách Európy
  8. Bezpečnostná politika štátov vo vzťahu k národnostným menšinám
  9. Inštitucionálna ochrana práv občanov národnostných menšín 
  10. Vplyv aktuálnej migrácie na postavenie menšín v Európe

 

Základné informácie:

 

Termín konania konferencie:  27. októbra 2016 .

Miesto konania: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17, Bratislava, miestnosť U 216 so začiatkom o 08.30 hod.

Konferenčný jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

Konferenčný poplatok: 15 EUR (pokrýva náklady spojené s organizovaním konferencie). Úhrada konferenčného poplatku je podmienkou účasti na konferencii.

 

Údaje k platbe:

Číslo účtu: SK05 8180 0000 0070 00409 772 štátna pokladnica

Variabilný symbol: 8005

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko.

 

Prihlášky: Prihlášky na konferenciu je potrebné zaslať na jozef.medelsky@minv.sk najneskôr do 21. septembra 2016.

Príspevky: Príspevok je potrebné zaslať najneskôr do dátumu konania konferencie a to elektronicky na e-mailovú adresu jozef.medelsky@minv.sk

Z dodaných príspevkov bude zostavená recenzovaná publikácia s ISBN.

 

Vedecký výbor konferencie:

 

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.
doc. JUDr. Antonín Nesvadba, PhD.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA
prof. Dr. Ivan Halász, PhD.
JUDr. PhDr. René Petráš, PhD.
JUDr. Václav Mastný, Ph.D
JUDr. Jozef Olekszy, PhD.

 

Organizačný  výbor konferencie:

 

JUDr. Lýdia Zemandlová, CSc.
PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
JUDr. Miriam Odlerová
Mgr.  Marián Piváček
JUDr. Jakub Chrenšť

 

Na stiahnutie / Downloads

Pozvánka na konferenciu - SVK

Conference Invite Letter - ENG

Prihláška na konferenciu - SVK

Registration Form - ENG

Vzor príspevku - SVK

An Example Conference Paper - ENG

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.