Mobilita študentov

26.09.2017

Na základe vyhláseného výberového konania doručí študent osobne na Zahraničné oddelenie za aulou APZ č. dv. 9, vyplnený Student Application Form, životopis a  motivačný list.

 • preštudovať si ZÁKLADÉ PRAVIDLÁ MOBILITY ŠTUDENTA (súčasť Administratívna príručka pre vysoké školy [SK, pdf, 1 MB]
 • informovať sa o schválených bilaterálnych dohodách, kritériách mobility  a o termínoch výberového konania na web stránke APZ, informačnej tabuli vo vestibule APZ alebo u Erasmus koordinátora/administrátora npor. Mgr. Bc. Lucii Noskovičovej na Zahraničné oddelenie za aulou APZ č. dv. 9 alebo na lucia.noskovicova@minv.sk .  
 • po úspešnom konkurze treba v spolupráci s ERASMUS koordinátorom vyplniť a zaslať na zahraničnú univerzitu dokumenty:

Upozornenie: Je potrebné preštudovať si dôkladne webovú stránku prijímajúcej univerzity, nakoľko môže požadovať vlastné formy uvedených tlačív. Niektoré univerzity vyžadujú aj Transcript of Records za predchádzajúce obdobie štúdia na domácej univerzite.

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU UNIVERZITOU

Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlaseného LA.

Študent sa ďalej riadi pokynmi prijímajúcej univerzity (ubytovanie, Welcome Week a iné). Zdrojom získania bližších informácií a pomoci pri organizácii pobytu môže byť organizácia Erasmus Student Network.

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním všetky vyššie  uvedené dokumenty musí študent odovzdať Erasmus koordinátorovi na APZ.

 • Študentovi sa odporúča uzavrieť aj nasledovné druhy poistenia:
  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany
  • kópiu zmluvy o poistení odovzdá koordinátorke ERASMU
 • Študent je povinný osobne si prevziať od koordinátora podpísanú Zmluvu o poskytnutí grantu.

 

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Počas pobytu  pošle študent najneskôr do 1 mesiaca Learning Agreement - Changes (súčasť LA) na opätovné schválenie v prípade, že na základe aktuálnej študijnej ponuky boli dohodnuté s prijímajúcou inštitúciou zmeny v štúdiu oproti pôvodne dohodnutému plánu.

Po návrate ( do 30 dní od ukončenia pobytu) študent predkladá

 • Certifikát zo zahraničnej univerzity potvrdzujúci presnú dĺžku trvania pobytu, ktorá musí pokrývať obdobie mobility uvedené v Zmluve o poskytnutí grantu. Certifikát je potrebné si vybaviť ešte pred návratom domov.
 • Transcript of Records - výpis študijných výsledkov na zahraničnej univerzite.
  Bc., Mgr. - musia získať aspoň 15 kreditov.
 • Študent je povinný obratom vyplniť dotazník z Národnej agentúry týkajúci sa jeho zahraničného pobytu (bývalá správa študenta)

 

Odporúčanie: Študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom mu bude zaznamenané úspešné absolvovanie štúdia. Bližšie info nájdete na web stránkach Európska Únia a EuroInfo, resp. na stránke SAAIC.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.