Späť

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

AKADEMICKÝ SENÁT
AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU


Predseda Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave vyhlasuje


VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU


na volebné obdobie 2022 – 2026


ktoré sa budú konať dňa:


27. septembra 2022


V miestnosti P1 od 8:00 - 13:00 hod.


Voľby sa uskutočňujú v dvoch volebných obvodoch. Prvý volebný obvod tvorí zamestnanecká časť akademickej obce, druhý volebný obvod tvorí študentská časť akademickej obce. Člen zamestnaneckej časti akademickej obce, ktorý je zároveň študentom doktorandského študijného programu, môže voliť a byť volený len do zamestnaneckej časti akademickej obce.
Právo navrhovať kandidáta na člena senátu za zamestnaneckú časť akademickej obce má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce. Spravidla každá katedra a pracovisko akadémie navrhne spomedzi svojich členov aspoň jedného kandidáta.
Právo navrhovať kandidáta na člena senátu za študentskú časť akademickej obce má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce, a to z členov študentskej časti akademickej obce. Spravidla každý vedúci študijnej skupiny navrhne zo svojej študijnej skupiny aspoň dvoch kandidátov.
Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.
Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu, ktorú prikladáme v prílohe č.1.
Návrhy kandidátov sa podávajú predsedovi volebnej komisie prostredníctvom podateľne. Návrhy kandidátov sa podávajú v lehotách uvedených v uznesení o vyhlásení volieb do akademického senátu. Uznesenie prikladáme v prílohe č. 2.
Voľby do Akademického senátu sa budú riadiť „Zásadami volieb do Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave“, pre rok 2022.
Bratislava 08. septembra 2022.

Vyhlásenie volieb do AS

Príloha č.1 - Návrh kandidáta pre voľby do AS 2022

Príloha č. 2 - Uzenesenie 08.09.2022

 


PaedDr. Marián Peťovský, PhD.
predseda Akademického senátu APZ v Bratislave
v. r.

Topovať