Späť

Prijímacie konanie na denné štúdium 2024/2025

Akadémia Policajného zboru v Bratislave poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch:

V prípade uchádzania sa o denné štúdium v obidvoch bakalárskych študijných programoch podáva uchádzač na štúdium každého z týchto študijných programov samostatnú elektronickú aj papierovú prihlášku s požadovanými prílohami.

U P O Z O R N E N I E!

UCHÁDZAČ JE OKREM PRÍLOH POVINNÝ ZASLAŤ AJ PAPIEROVÚ FORMU ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY (vytlačená a podpísaná elektronická prihláška)! V PRÍPADE ZASLANIA NEKOMPLETNEJ PRIHLÁŠKY (bez prihlášky, chýbajúce požadované prílohy a pod.) UCHÁDZAČ NEBUDE ZARADENÝ DO PRIJÍMACIEHO KONANIA!

Elektronická prihláška bude AKCEPTOVANÁ až po kontrole so zaslanou kompletnou papierovou prihláškou s požadovanými prílohami.

Civilný uchádzač v prípade prijatia na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave preukáže pred zápisom na štúdium bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace. V prípade, že uchádzač má vo výpise z registra trestov zápis o spáchaní úmyselného trestného činu, na štúdium nebude zapísaný.

Počet prijatých uchádzačov a špecifické požiadavky prijatia na štúdium schvaľuje Ministerstvo vnútra SR v súlade s potrebami Policajného zboru (ďalej „PZ“) a ďalších bezpečnostných služieb na základe návrhu rektora Akadémie PZ v Bratislave. Na štúdium sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky, ktorý splnil podmienky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EÚ platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Adresa pre zaslanie papierovej prihlášky:

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Sklabinská 1

835 17 Bratislava 35

 

 

Informácie pre uchádzačov 

        

PODMIENKY PRIJATIA NA DENNÉ ŠTÚDIUM 2024 - 25

ŠTÚDIUM V SLUŽOBNOM POMERE PRÍSLUŠNÍKA PZ 2024 - 25

VEDOMOSTNÝ TEST 2024 - 25

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ З УКРАЇНИ 2024 - 25 

ADMISSION PROCEDURE 2024-25

 

Topovať