Späť

Prijímacie konanie na externé štúdium 2023/2024

Akadémia Policajného zboru v Bratislave poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch:

  • bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (ďalej aj „BOOM“) a
  • bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (ďalej aj „BSVS“).

V prípade uchádzania sa o externé štúdium v obidvoch študijných programoch podáva uchádzač na štúdium každého z týchto študijných programov samostatnú elektronickú aj papierovú prihlášku s požadovanými prílohami.

Počet prijatých uchádzačov a špecifické požiadavky prijatia na štúdium schvaľuje Ministerstvo vnútra SR v súlade s potrebami Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb na základe návrhu rektorky akadémie.

U P O Z O R N E N I E!

Civilný uchádzač po prijatí na štúdium preukáže pri zápise na štúdium bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace. V prípade, že uchádzač má vo výpise z registra trestov zápis o spáchaní úmyselného trestného činu, na štúdium nebude zapísaný.

BANKOVÉ SPOJENIE NA ÚHRADU POPLATKU ZA PRIJÍMACIE KONANIE

Štátna pokladnica
IBAN: 
SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

 

Adresa pre zaslanie papierovej prihlášky:

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Sklabinská 1

835 17 Bratislava 35

Informácie pre uchádzačov 

PODMIENKY PRIJATIA NA EXTERNÉ ŠTÚDIUM 2023 - 2024

PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE PRE PRÍSLUŠNÍKOV PZ A DBS

VEDOMOSTNÝ TEST

 

Topovať