NOVÉ - Štúdium vo forme kadet PZ

16.01.2020

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

oznamuje záujemcom o štúdium, že v akademickom roku 2020/2021 otvára pre civilných uchádzačov možnosť štúdia v štátnej službe v novej  forme štúdia.

 

K A D E T   P Z

Čo znamená byť kadetom

Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denné štúdium
Akademický titul: bakalár (v skratke „Bc.“)
Počet prijímaných študentov: 100

Termín podania prihlášky: 15. január 2020

Forma prihlášky: papierová aj elektronická (od 4. 11. 2019)
Prílohy k prihláške:

  • žiadosť o prijatie do štátnej služby kadeta (na stiahnutie TU)
  • štrukturovaný životopis
  • doklad o úhrade poplatku 49 € za náklady spojené s prijímacím konaním

Úhrada poplatku
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 7000409772/8180
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

 

Prijímacie konanie bude realizované v dvoch častiach.

Časť I.: Prijímacie skúšky do služobného pomeru kadeta PZ

Prijímacia skúška bude dvojdňová. V prvý deň absolvuje uchádzač previerku ovládania štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti. V druhý deň absolvuje uchádzač psychologické vyšetrenie.

Podmienky prijímacieho konania kadet PZ 2019

Časť II.: Vedomostný test

Na vedomostný test budú pozvaní uchádzači, ktorí úspešne splnia stanovené podmienky prijatia do služobného pomeru kadeta PZ.

Uchádzač pozvaný na prijímacie konanie v deň prijímacej skúšky donesie a predloží:

  • rukou písaný životopis určený pre služobných psychológov (na stiahnutie TU)
  • občiansky preukaz
  • preukaz zdravotného poistenia
  • rodný list

Otázky adresujte na: kadet@akademiapz.sk
Kontakt: 0961 057 306, 0961 057 409

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.