Organizačné oddelenie

04.06.2021

Organizačné oddelenie

     Organizačné oddelenie zabezpečuje plnenie úloh na úseku ďalšieho vzdelávania príslušníkov Policajného zboru v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru, krajskými riaditeľstvami Policajného zboru a s Centrom vzdelávania a psychológie sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra SR.

 

Oddelenie najmä:

 • pri spracúvaní návrhu plánu výučby a  rozvrhu hodín v oblasti ďalšieho vzdelávania spolupracuje s katedrami a študijným oddelením,
 • podieľa sa na analýze výchovno-vzdelávacieho procesu  v systéme ďalšieho vzdelávania,
 • pripravuje podklady pre koncepčné materiály v oblasti ďalšieho vzdelávania pre prorektora,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu špecializovaného policajného štúdia, kvalifikačných, rekvalifikačných, zdokonaľovacích kurzov, inovačných a ďalších kurzov systému ďalšieho vzdelávania príslušníkov Policajného zboru,
 • zabezpečuje agendu rigorózneko konania a univerzity tretieho veku
 • súhrnne spracúva požiadavky na útvary ministerstva a Policajného zboru na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v systéme ďalšieho vzdelávania,
 • v rámci registratúry zabezpečuje metodickú pomoc pri uplatňovaní nariadení ministra vnútra     o registratúrnom poriadku  – vedenie registratúrneho denníka, vedenie zberných spisov,
 • kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie registratúrneho poriadku,
 • vyraďovanie registratúrnych spisov a utajovaných spisov,
 • evidencia interných predpisov vydaných akadémiou, doručených predpisov vydaných ministerstvom,
 • evidencia pečiatok,
 • spracovanie prognóz súvisiacich s potrebami zamestnancov, vykonávanie analýzy stavu zamestnanosti vo väzbe na potreby organizácie, vypracovávanie základných dokumentov akadémie a ich zosúladenie  s platnými právnymi normami,
 • administratívna agenda súvisiaca s výberovými konania,
 • spracovanie prognóz súvisiacich s potrebami zamestnancov, vykonávanie analýzy stavu zamestnanosti vo väzbe na potreby organizácie, vypracovávanie základných dokumentov akadémie a ich zosúladenie  s platnými právnymi normami,
 • spolupráca pri tvorbe koncepcií na zabezpečovanie realizácie úloh v oblasti personálnej politiky s komplexným návrhom na možnosti výberu, prípravu a rozmiestňovanie vysokokvalifikovaných odborníkov na zodpovedajúce pracovné miesta, vypracovanie interných smerníc pre oblasť personálnej politiky,
 • podieľa sa na starostlivosti o výchovu a vzdelávanie policajtov, so zameraním na získanie a zvyšovanie kvalifikačných predpokladov,
 • spracúva podklady pre prorektora, najmä podklady na návrh plánu hlavných úloh na príslušný akademický rok v oblasti ďalšieho vzdelávania a vonkajších vzťahov, vykonáva odborné práce spočívajúce v analytickej činnosti a vyhodnocovaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a vonkajšej spolupráce.
 • zabezpečuje odbornú metodickú činnosť spojenú s ochranou osobných údajov,
 • vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.
   

Personálne obsadenie organizačného oddelenia

 

Vedúca organizačného oddelenia:

 

Mgr. Dagmar KLIMKOVÁ OKÁNIKOVÁ, PhD.

blok U, č. dv. 337

tel.: 09610 57 281, email: dagmar.klimkova@akademiapz.sk,  dagmar.klimkova@minv.sk
Agenda:    rigorózne konanie – rigo@akademiapz.sk
                  špeciálne kurzy

 

Zamestnanci:

Mgr. Martin GERMANN

blok U, č. dv. 383

tel.: 09610 57 479, email: martin.germann@akademiapz.sk , martin.germann@minv.sk
Agenda:  univerzita tretieho veku – utv@akademiapz.sk
                doplňujúce pedagogické štúdium
                rigorózne konanie – rigo@akademiapz.sk

 

Mgr. Linda PIVAČKOVÁ

blok U, č. dv. 339

tel.: 09610 57 572, e-mail: linda.pivackova@akademiapz.sk, linda.pivackova@minv.sk
Agenda:       registratúra; agenda interných predpisov
                     špecializačné policajné štúdium, osobitná skúška

                         

JUDr. Mgr. Emília HUSÁR SEMANCOVÁ

blok U, č. dv. 335

tel.: 09610 57 409, e-mail: emilia.husar@akademiapz.sk,  emilia.husar@minv.sk

Agenda:        ochrana osobných údajov
                      špecializačné štúdium príslušníkov NBÚ
                      doplňujúce pedagogické štúdium
                      špeciálne kurzy
                      vnútrorezortná predvýjazdová príprava policajta na funkciu policajného                                pridelenca
                      agenda vyplývajúca zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií

 

Mgr. Daniela LENGYELOVÁ, PhD.

blok U, č. dv. 356

tel.: 0961057 180, e-mail: daniela.lengyelova@akademiapz.sk, daniela.lengyelova@minv.sk

Agenda:        právna agenda
                      agenda vyplývajúca zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
                      ochrana osobných údajov
                      špeciálne kurzy

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.