Organizačné oddelenie

03.01.2018

 

Organizačné oddelenie zabezpečuje plnenie úloh na úseku ďalšieho vzdelávania príslušníkov Policajného zboru v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru, krajskými riaditeľstvami Policajného zboru a s  Centrom vzdelávania a psychológie sekcie personálnych a sociálnych činností ministerstva. Oddelenie najmä:

 1. pri spracúvaní návrhu plánu výučby a  rozvrhu hodín v oblasti ďalšieho vzdelávania spolupracuje s katedrami a študijným oddelením,
 2. podieľa sa na analýze výchovno-vzdelávacieho procesu  v systéme ďalšieho vzdelávania,
 3. pripravuje podklady pre koncepčné materiály v oblasti ďalšieho vzdelávania pre prorektora,
 4. zabezpečuje prípravu a realizáciu špecializovaného policajného štúdia, kvalifikačných, rekvalifikačných, zdokonaľovacích kurzov, inovačných a ďalších kurzov systému ďalšieho vzdelávania príslušníkov Policajného zboru,
 5. súhrnne spracúva požiadavky na útvary ministerstva a Policajného zboru na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v systéme ďalšieho vzdelávania,
 6. v rámci registratúry zabezpečuje metodickú pomoc pri uplatňovaní nariadení ministra vnútra     o registratúrnom poriadku  – vedenie registratúrneho denníka, vedenie zberných spisov,
 7. kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie registratúrneho poriadku,
 8. vyraďovanie registratúrnych spisov a utajovaných spisov,
 9. evidencia interných predpisov vydaných akadémiou, doručených predpisov vydaných ministerstvom,
 10. evidencia pečiatok,
 11. administratívna agenda súvisiaca s výberovými konania,
 12. spracovanie prognóz súvisiacich s potrebami zamestnancov, vykonávanie analýzy stavu zamestnanosti vo väzbe na potreby organizácie, vypracovávanie základných dokumentov akadémie a ich zosúladenie  s platnými právnymi normami,
 13. spolupráca pri tvorbe koncepcií na zabezpečovanie realizácie úloh v oblasti personálnej politiky s komplexným návrhom na možnosti výberu, prípravu a rozmiestňovanie vysokokvalifikovaných odborníkov na zodpovedajúce pracovné miesta, vypracovanie interných smerníc pre oblasť personálnej politiky,
 14. vykonáva personálne opatrenia a údržbu kmeňových dát policajtov stáleho stavu v systéme SAP,
 15. podieľa sa na starostlivosti o výchovu a vzdelávanie policajtov, so zameraním na získanie a zvyšovanie kvalifikačných predpokladov,
 16. spracúva podklady pre prorektora, najmä podklady na návrh plánu hlavných úloh na príslušný akademický rok v oblasti ďalšieho vzdelávania a vonkajších vzťahov, vykonáva odborné práce spočívajúce v analytickej činnosti a vyhodnocovaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a vonkajšej spolupráce.

 

 

Vedúca organizačného oddelenia:

 

JUDr.  Zuzana ZAJACOVÁ
Telefón: 09610 57244
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv.
 

 

Zamestnanci:

Mgr. Ľubica JANIGOVÁ, PhD.
telefón: 09610 57572
e-mail:
lubica.janigova@minv.sk

Mgr. Monika JANÁČKOVÁ
telefón: 09610 57209
e-mail:
monika.janackova@minv.sk

Mgr. Zuzana VOJTELOVÁ
telefón: 09610 57479
e-mail: zuzana.vojtelova
@minv.sk

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.