Organizačné oddelenie

11.04.2019

Organizačné oddelenie

     Organizačné oddelenie zabezpečuje plnenie úloh na úseku ďalšieho vzdelávania príslušníkov Policajného zboru v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru, krajskými riaditeľstvami Policajného zboru a s Centrom vzdelávania a psychológie sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra SR.

 

Oddelenie najmä:

 • pri spracúvaní návrhu plánu výučby a  rozvrhu hodín v oblasti ďalšieho vzdelávania spolupracuje s katedrami a študijným oddelením,
 • podieľa sa na analýze výchovno-vzdelávacieho procesu  v systéme ďalšieho vzdelávania,
 • pripravuje podklady pre koncepčné materiály v oblasti ďalšieho vzdelávania pre prorektora,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu špecializovaného policajného štúdia, kvalifikačných, rekvalifikačných, zdokonaľovacích kurzov, inovačných a ďalších kurzov systému ďalšieho vzdelávania príslušníkov Policajného zboru,
 • zabezpečuje agendu rigorózneko konania a univerzity tretieho veku
 • súhrnne spracúva požiadavky na útvary ministerstva a Policajného zboru na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v systéme ďalšieho vzdelávania,
 • v rámci registratúry zabezpečuje metodickú pomoc pri uplatňovaní nariadení ministra vnútra     o registratúrnom poriadku  – vedenie registratúrneho denníka, vedenie zberných spisov,
 • kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie registratúrneho poriadku,
 • vyraďovanie registratúrnych spisov a utajovaných spisov,
 • evidencia interných predpisov vydaných akadémiou, doručených predpisov vydaných ministerstvom,
 • evidencia pečiatok,
 • spracovanie prognóz súvisiacich s potrebami zamestnancov, vykonávanie analýzy stavu zamestnanosti vo väzbe na potreby organizácie, vypracovávanie základných dokumentov akadémie a ich zosúladenie  s platnými právnymi normami,
 • administratívna agenda súvisiaca s výberovými konania,
 • spracovanie prognóz súvisiacich s potrebami zamestnancov, vykonávanie analýzy stavu zamestnanosti vo väzbe na potreby organizácie, vypracovávanie základných dokumentov akadémie a ich zosúladenie  s platnými právnymi normami,
 • spolupráca pri tvorbe koncepcií na zabezpečovanie realizácie úloh v oblasti personálnej politiky s komplexným návrhom na možnosti výberu, prípravu a rozmiestňovanie vysokokvalifikovaných odborníkov na zodpovedajúce pracovné miesta, vypracovanie interných smerníc pre oblasť personálnej politiky,
 • podieľa sa na starostlivosti o výchovu a vzdelávanie policajtov, so zameraním na získanie a zvyšovanie kvalifikačných predpokladov,
 • spracúva podklady pre prorektora, najmä podklady na návrh plánu hlavných úloh na príslušný akademický rok v oblasti ďalšieho vzdelávania a vonkajších vzťahov, vykonáva odborné práce spočívajúce v analytickej činnosti a vyhodnocovaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a vonkajšej spolupráce.
 • zabezpečuje odbornú metodickú činnosť spojenú s ochranou osobných údajov,
 • vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.
   

Personálne obsadenie organizačného oddelenia

 

Vedúca organizačného oddelenia:

JUDr. Zuzana ZAJACOVA

-    e-mail: zuzana.zajacova@minv.sk; tel.: 09610 57244; kancelária: blok U, č. dv. 386

Zamestnanci:

Mgr. Linda PIVAČKOVÁ

-    registratúra; agenda interných predpisov; špecializačné policajné štúdium ;
-    e-mail: linda.pivackova@minv.sk; tel.: 09610 57572; kancelária: blok U, č. dv. 339;

JUDr. Eva MARIANYIOVÁ

-    ochrana osobných údajov; právna agenda; špecializačné štúdium príslušníkov NBÚ; ; vnútrorezortná predvýjazdová príprava policajta na funkciu policajného pridelenca; agenda vyplývajúca zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií;
-    e-mail: eva.marianyiova@minv.sk; tel.: 09610 57268; kancelária: blok U, č. dv. 356

Mgr. Mária Markuliaková

-    rigorózne konanie; univerzita tretieho veku; doplňujúce pedagogické štúdium; osobitné skúšky;
-    e-mail: maria.markuliakov@minv.sk; tel.: 09610 57479; kancelária: blok U, č. dv. 383

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.