OZNAM ŠO - Zápis PVP a VP 2019/2020 pre nekončiace ročníky

04.02.2019

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre AR 2019/2020

 

Pre študentov 1. a 2. ročníka v oboch formách bakalárskeho štúdia a 3. ročníka externej formy bakalárskeho štúdia; 1. ročníka v oboch formách magisterského štúdia a 2. ročníka (aj 3. ročník konverzný) v externej forme magisterského štúdia študijných odborov 8.3.1 ochrana osôb a majetku a 8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby, sa v dňoch

 

05. 02. 2018 (13:00 h) - 28. 02. 2018 (23:59 h)

 

uskutočnia zápisy povinne voliteľných predmetov  (PVP ) a výberových predmetov (VP)  pre akademický rok 2019/2020 prostredníctvom informačného systému MAIS, kde nájdete aj všetky potrebné informácie.

 

 

Pokiaľ si študent v stanovenom termíne PVP  nezapíše, bude mu PVP v súlade so študijným plánom určený.

 

Študijný poriadok Akadémie PZ v Bratislave, čl. 19:

(4) V priebehu akademického roka študent vykoná elektronický zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov na nasledujúci akademický rok. Zápis študent uskutoční prostredníctvom MAIS v termíne stanovenom harmonogramom štúdia. Elektronický zápis sa uskutoční najneskôr do 28. februára príslušného roka. V prípade, že študent si v termíne stanovenom v časovom harmonograme akademického roka povinne voliteľné predmety a výberové predmety elektronicky prostredníctvom MAIS nezapíše, stráca výhodu výberu predmetov z povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov.

(6) Zrušiť alebo zmeniť zapísaný povinne voliteľný predmet alebo výberový predmet, ktorý si zapísal pri elektronickom zápise, môže študent len z dôvodu rozvrhovej kolízie; v iných odôvodnených prípadoch len na základe súhlasu prorektora pre pedagogickú činnosť, a to najneskôr v termíne zápisu do vyššieho ročníka na začiatku nového akademického roka. Zápis predmetu môže byť zrušený z dôvodu nenaplnenia stanoveného minimálneho počtu študentov.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.