Publikačná činnosť 2012 časť 1

02.10.2015

KONCEPCIA OCHRANY A BEZPEČNOSTI UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Jozef Mesároš
 

Autor  venuje pozornosť  problematike ochrany utajovaných skutočností  v novom ponímaní.  Stručne popisuje súčasnú  legislatívu v oblasti ochrany utajovaných skutočností, zaoberá sa koncepciou ochrany utajovaných skutočností v Slovenskej republike ,realizáciou koncepcie  ochrany utajovaných skutočností a základmi komplexnej teórie bezpečnosti utajovaných skutočností...(obsah)

 

 

 


MEDZINÁRODNÉ OPATRENIA NA ZAISTENIE SCHENGENSKEJ HRANICE

Robert Odler

Zborník príspevkov z medzinárodného odborného seminára. Prináša poznatky z rôznych oblastí zabezpečovania Schengenskej hranice...(obsah)

 

 

 

 

 

 

 


HISTÓRIA CIVILNEJ OCHRANY NA NAŠOM ÚZEMÍ

Ján Buzalka

Autor  sa venuje opisu vývoja civilnej ochrany, obdobiu vývoja civilnej obrany po II. svetovej vojne, opisuje súvislosti vzniku a vývinu systému civilnej ochrany s vývinom medzinárodného humanitného práva. Zaoberá sa otázkami vývinu systému civilnej ochrany a utvárania moderného systému civilnej ochrany v podmienkach Slovenskej republiky. Pozornosť venuje prijatiu zákona o civilnej ochrane v SR, jeho prínosom a výstavbe civilnej ochrany v období po jeho prijatí... (obsah )

 

  

 


CELOSTNÁ PRÍPRAVA MANAŽÉROV ZAMERANÁ NA ICH KVALITU – NUTNÝ PREDPOKLAD EFEKTÍVNEHO RIADENIA ORGANIZÁCIE VO VEDOMOSTNEJ SPOLOČNOSTI

Zborník vedeckých prác

Zborník príspevkov z virtuálnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Príspevky sú rozdelené do troch tematických sekcií: Manažérstvo kvality, Kvalita vysokoškolského vzdelávania a celoživotnej prípravy manažérov, Podpora manažmentu s využitím údajov z informačných systémov... (obsah)

 

 

 

 


PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE

Antonín Nesvadba, Michaela Rapčanová

Autori zobrazujú historicko-právne aspekty procesu európskej integrácie, poskytujú ucelený prehľad o právnom  a inštitucionálnom systéme Európskej únie. Pozornosť venujú aj občianstvu Európskej únie, súdnemu systému Európskej únie , ochrane ľudských práv v Európskej únii a priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii...(obsah)

 

 

 

 


TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ (všeobecná časť)

Dušan Korgo a kolektív

Autori sa zaoberajú ustanoveniami Trestného zákona, ktoré sa týkajú všeobecnej časti trestného práva. Pozornosť venujú predovšetkým podmienkam trestnej zodpovednosti a pôsobnosti Trestného zákona, trestnej zodpovednosti mladistvého páchateľa, trestnej súčinnosti a účastníctvu, súbehu trestných činov a recidíve, sankciám a spôsobu ich výkonu ...(obsah)

 

 

 


 

TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ (všeobecná časť)

Dušan Korgo a kolektív

Učebnica slovenského trestného práva hmotného - všobecná časť...(obsah)

 

 

 

 

 

 

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA

Trestné právo hmotné : Všeobecná časť. 1. vyd. / Dušan Korgo, Vladimír Baláž, Ladislav Balún, Daniela Benedeková, Veronika Marková - 1. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. - 220 s. : reg. - ISBN 978-80-7380-407-7.

Prejsť na --> Publikačná činnosť 2012 časť 2

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.