Publikačná činnosť 2013

02.10.2015

 

TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ

KORGO, D. a kol.

Vysokoškolská učebnica slovenského trestného práva procesného. (obsah)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA

KORGO, D. a kol., 2013.  Trestné právo procesné. 1. vyd . Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství  Aleš Čeněk, s.r.o. ISBN 987- 80-7380-432-9.

 


INFORMATÓRIUM CIVILNEJ OCHRANY 1

Vladimír BLAŽEK

Zborník formou vybraného súboru príspevkov odborníkov z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a krízového manažmentu. Reaguje na akreditované študijné programy, najmä na nové poznatky a prístupy v oblasti zabezpečenia civilnej ochrany a krízového manažmentu vo verejnej správe. V tomto čísle zborníka je sústredená pozornosť napríklad na charakteristiku a obsahové riešenie problematiky: poslania ochrany obyvateľstva, ochrany obyvateľstva pred živelnými pohromami; civilnej ochrany v čase krízových situácií nevojenského charakteru; prípravy na civilnú ochranu; systému individuálnej ochrany obyvateľstva a prostriedkov individuálnej ochrany; skladovanie, údržba a výdaj prostriedkov individuálnej ochrany; ochrany obyvateľstva v okolí vodných stavieb; poslania Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča; edukácie pre civilnú ochranu na Akadémii PZ; jednotky civilnej ochrany; informačný systém civilnej ochrany; terorizmus a ochrana obyvateľstva; zbrane hromadného ničenia, ich druhy, ničivé účinky a ochrany obyvateľstva a i. (obsah)

 

ZBORNÍK

INFORMATÓRIUM CIVILNEJ OCHRANY 1. / Vladimír Blažek. - 1. vyd. - Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2013. - 109 s.


 

 

ZÁKLADY PRACOVNÉHO PRÁVA

Marta THURZOVÁ

 

Kniha určená študentom vysokých škôl ako základná učebná pomôcka na štúdium predmetu "Pracovné právo". Prináša výklad jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov, je prehľadne štrukturovaná a korešponduje so štruktúrou Zákonníka práce. Zároveň obsahuje aj prepojenie na iné pramene pracovného práva, a to nielen národného, ale aj európskeho resp. medzinárodného. (obsah)

 

 

 

 

UČEBNICA

Základy pracovného práva. / Marta Thurzová. - 1. vyd. - Šamorín: HEURÉKA, 2013. - 214 s.

 


 

PRACOVNÉ PRÁVO

Marta Thurzová, Juraj Mezei

Učebná pomôcka slovenského pracovného práva určená pre študentov Akadémie Policajného zboru.  (obsah)

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebná pomôcka

Pracovné právo. / Marta Thurzová, Juraj Mezei. - 1. vyd. - Bratislava: Akadémia PZ, 2013. - 172 s.  ISBN 978-80-8054-568-0


 

Aktuálne otázky súkromného práva a ich priemet do vyučovacieho procesu

Marta Thurzová, Juraj Mezei

Zborník príspevkov z teoreticko-praktického seminára usporiadaného katedrou súkromnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave, vydaný pri príležitosti 20. výročia jej vzniku. Účelom zborníka je prezentovať situáciu vo vývoji súkromného práva vo vzťahu k predmetom prednášaným na policajných školách. (obsah)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zborník

Zost. Marta Thurzová, Zost. Juraj Mezei. - 1. vyd. - Bratislava: Akadémia PZ, 2013. - 174 s. : grafy  ISBN 978-80-8054-569-7

 

 


 

VÝSLUCH V KRIMINALISTICKEJ TEÓRII A V PRAXI

Iveta Bačíková a kolektív

Vedecká monografia predstavujúca jeden z výstupov medzinárodnej výskumnej úlohy Akadémie PZ v Bratislave „Výsluch v kriminalistickej praxi“ z roku 2012. Obsahovo je rozdelená do dvoch častí, a to na časť gnozeologickú a empirickú. Gnozeologická časť sa zaoberá teoretickými východiskami výsluchu ako kriminalistickej metódy;  druhmi, formami a štádiami výsluchu; prípravou, taktikou a dokumentáciou výsluchu, kriminalistickotaktickými zvláštnosťami vybraných druhov výsluchu a novými možnosťami zefektívňovania výsluchu. V empirickej časti tejto vedeckej monografie autori venujú pozornosť výskumu výsluchu v kriminalistickej praxi.  (obsah)

 

 

 


VYŠETROVANIE A DOKAZOVANIE TRESTNÝCH ČINOV

Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický

Zborník z vedeckej konferencie so zahraničnými príspevkami, obsahujúci príspevky venujúce sa problematike dokazovania a vyšetrovania trestných činov... .( obsah )

 

 

 

 

 

 

 

 


BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Štefan Kočan, Peter Selinger

  Bezpečnostné služby v SR.JPGSkriptá „Bezpečnostné služby v Slovenskej republike“ nadväzujú na skriptá „Bezpečnostné služby“. Ich cieľom je, podľa autorov, pomôcť študentom rozšíriť si informačno-poznatkovú základňu o základnú charakteristiku tých bezpečnostných služieb, ktoré  v Slovenskej republike existujú a vykonávajú bezpečnostné aktivity. Autori svoju pozornosť zameriavajú na kategorizáciu súčasného systému bezpečnostných služieb v Slovenskej republike, Policajný zbor, Vojenskú políciu, colníctvo, spravodajské služby, obecnú políciu, Národný bezpečnostný úrad, jednotlivé druhy stráží (lesnú, poľnú, poľovnícku, rybársku, vodnú a stráž prírody), súkromné bezpečnostné služby v SR a vo vybraných krajinách a etiku v ich činnosti...

( obsah )

 

 


EXTRÉMIZMUS – HROZBA PRE DEMOKRATICKÚ SPOLOČNOSŤ

Michal Marko, Jaroslav Rapčan

Extrémizmus - hrozba pre demokratickú spoločnosť.JPG

  Zborník príspevkov z medzinárodnej virtuálnej konferencie „Extrémizmus - hrozba pre demokratickú spoločnosť“ organizovanej Akadémiou Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Úradom kriminálnej polície a Odborom extrémizmu a diváckeho násilia...( obsah )

 

 

 

 

 

 


INDIKÁTORY ODHAĽOVANIA A OBJASŇOVANIA KORUPCIE

Monika Hullová

Indikátory odhaľovania a objasňovania korupcie.JPG  Vedecká monografia poskytujúca ucelený pohľad na problematiku odhaľovania a objasňovania korupcie členená do troch častí zaoberajúcimi sa podstatou odhaľovania korupcie, ofenzívnymi prostriedkami odhaľovania a objasňovania korupcie a taktikou odhaľovania a objasňovania korupcie.  Súčasťou vedeckej monografie sú aj výsledky výskumu a systém návrhov a odporúčaní... ( obsah )

 

 

 

 

 

 


KRIMINALISTICKÁ TAKTIKA

Jozef Meteňko

Kriminalistická taktika.JPG

  Učebnica určená nielen pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ale aj pre všetky kategórie  pracovníkov bezpečnostných štruktúr, ktorí pracujú v oblasti kontroly kriminality a ich činnosť je spojená s využitím metód kriminalistickej taktiky. Cieľom učebnice je podľa jej autora poskytnúť teoretikom a taktiež aj praktikom kriminalistiky súhrn overených poznatkov nielen pre rozvoj kriminalistiky ale najmä pre rozvoj metód kriminalistickej taktiky...

( obsah )

 

 

 

 

 


ODHAĽOVANIE DAŇOVÝCH ÚNIKOV A DAŇOVEJ TRESTNEJ ČINNOSTI

Michal Marko

Odaľovanie daňových únikov a daňovej tretsnej činnosti.JPG

  Zborník vedeckých štúdií z vedeckej konferencie v rámci vedeckovýskumnej úlohy „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“ organizovanej Katedrou kriminálnej polície Akadémie Policajného zboru v Bratislave... ( obsah )

 

 

 

 

 

 

 


PORIADKOVÁ POLÍCIA

Pavol Augustín

Poriadková polícia.JPG  Skriptá zaoberajúce sa problematikou poriadkovej polície, ktorých hlavným cieľom, podľa ich autora, je rozšírenie poznania z odbornej problematiky služby poriadkovej polície v systéme rozvoja bezpečnostných vied a profesionálna príprava na praktický výkon služby poriadkovej polície. Autor v nich svoju pozornosť zameriava na krátky historický vývoj služby poriadkovej polície, na metodologický prehľad v službe poriadkovej polície, verejný poriadok, normatívnu úpravu pre činnosť služby poriadkovej polície, teoreticko-právne a praktické východiská a špecifické činnosti v službe poriadkovej polície....

( obsah )

 

 

 

 


SPRAVODAJSKÁ ČINNOSŤ

Jozef Stieranka a kol.

Spravodajská činnosť.JPGVysokoškolská učebnica zaoberajúca sa spravodajskou činnosťou, jej miestom v policajno-bezpečnostných činnostiach. Autori sa v nej venujú aj cieľom, princípom a zásadám spravodajskej činnosti, jej objektu, subjektu a jeho úlohám, druhom spravodajstva. Svoju pozornosť zameriavajú aj na spravodajský cyklus a jeho jednotlivé fázy.... ( obsah )

 

 

 

 

 

 


VYŠETROVANIE

Jana Viktoryová a kol.

Vyšetrovanie.JPG

 Druhé, prepracované doplnené vydanie pôvodnej učebnice „Vyšetrovanie“, ktoré je reakciou autorov na zmeny v právnych predpisoch Slovenskej republiky a na legislatívne zámery Európskej únie. Autori v nej venujú komplexnú pozornosť problematike vyšetrovania, a to konkrétne základom vyšetrovania, dokazovaniu vo vyšetrovaní a metodike vyšetrovania trestných činov....

( obsah )

 

 

 

 

 

 


SLOVNÍK TERMINOLÓGIE KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU PRE ŠTUDENTOV AKADÉMIE PZ V BRATISLAVE (SLOVENSKO-ANGLICKÝ, SLOVENSKO-NEMECKÝ)

Ján Buzalka, Martina Binderová, Iveta Nováková, Mária Masárová, Jelena Ondrejkovičová

 Slovník obsahujúci pomerne širokú škálu samostatných pojmov a slovných spojení danej problematiky – krízového manažmentu, ktorého cieľom je podľa jeho autorov výlučne praktické využitie. Je rozdelený do dvoch relatívne samostatných častí, a to slovensko-anglickej a slovensko-nemeckej.

 

Počet strán: 100
Rok vydania: 2013
ISBN: 978-80-8054-556-7
Druh publikácie: slovník

 

 

 


POLÍCIA AKO OCHRANCA PRÁV JEDNOTLIVCA

Klaudia Marczyová, Michaela Rapčanová

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 1. a 2. októbra 2012 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, ktorej cieľom bola vedecká diskusia z viacerých oblastí, teoretických poznatkov a praktických skúseností o postavení a činnosti polície v Slovenskej republike, činnosti jednotlivých služieb polície, Policajného zboru a prezentovanie skúseností s uplatňovaním právnych noriem upravujúcich práva a povinnosti policajta v oblasti ochrany ľudských práv  a slobôd.

( obsah )

 

 

 

 


 

PÁCHANIE TRESTNÉHO ČINU OBCHODOVANIA S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Ondicová Magdaléna, Pavel Soukop

 

Vedecká monografia spracovaná v súvislosti s výsledkami oponovanej garantovanej vedeckovýskumnej úlohy „Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi s prihliadnutím na vstup SR do Schengenu.“

( obsah )

 

 

 


 

MANTRAILING V SYSTÉME OPERATÍVNO-PÁTRACEJ ČINNOSTI POLICAJNÉHO ZBORU

Vladimír Ďurišin

 

Zborník z medzinárodnej kynologickej konferencie konanej v apríly 2012 v Bratislave v Strednej odbornej škole Policajného zboru Devínska Nová Ves.

 

( obsah )

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.