Publikačná činnosť 2015

31.03.2016

 

 

 

Krízové scenáre v systéme prípravy krízových manažérov na vysokých školách bezpečnostného zamerania  (2015)

SUJA, Marian, MARCINEK, Milan

Poslaním predkladaného zborníka je prezentovať poznatky a výsledky teoretickej a praktickej činnosti odborníkov v bezpečnostnej oblasti, prispieť k rozpracovaniu základných východísk metodológie tvorby krízových scenárov pre prípravu krízových manažérov vo verejnej správe na vysokých školách bezpečnostného zamerania, prispieť k rozpracovaniu a spresneniu pojmového aparátu, prispieť k prezentácii výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, umožniť konfrontovať prístupy riešenia, získané skúsenosti a poznatky v širšom medzinárodnom rozmere, prezentovať súčasný stav rozpracovania predmetných otázok a predostrieť nové podnety na teoretickou diskusiu pre odborníkov z bezpečnostnej komunity.(Plné znenie)

 

 

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

SUJA, Marian, MARCINEK, Milan, 2016. Krízové scenáre v systéme prípravy krízových manažérov na vysokých školách bezpečnostného zamerania [CD]. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. ISBN 978-80-8054-661-8.

 

 


Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi (3. ročník)  (2015)

MARKOVÁ, V.

Zborník príspevkov z 3. interdisciplinárnej celoštátnej konferencie venovanej aktuálnym otázkam trestného práva hmotného a procesného v teórii a praxi, a riešeniu otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom.(Plné znenie)

 

 

 

 

 

 

 

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z VEDECKEJ KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

MARKOVÁ, V. Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : 3. ročník  interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou poriadanej Katedrou trestného práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 19. marca 2015 : Zborník príspevkov, 1. Vydanie. Bratislava: Akadémia PZ, 2015, 363 s. ISBN 978-80-8054-636-6

 


Súčasná spoločenská kríza a jej negatívne prejavy s dôrazom na vedomie a správanie mladých príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných  zborov (2014)

ŠKORCOVÁ, L., PASTUCHOVÁ NEUMANNOVÁ, A., DEMBICKÁ, L.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom„ Súčasná spoločenská kríza a jej negatívne prejavy s dôrazom na vedomie a správanie mladých príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných  zborov“ vydaný v roku  2014, ISBN:978-80-8054-620-5 v rozsahu 257 strán obsahuje príspevky, ktoré boli prezentované na medzinárodnej vedeckej konferencii s rovnakým názvom, zamerané na analýzu teoretických východísk skúmania súčasnej krízy, ako aj jej prejavov v podobe konkrétnych sociálno-patologických, kriminogénnych a bezpečnostných dôsledkov. Zborník je čiastkovým výstupom v súlade s harmonogramom vedecko-výskumnej úlohy VVÚ č.194 „Súčasná spoločenská kríza a jej prejavy vo vedomí a správaní mladých príslušníkov PZ“ riešiteľského tímu KSV APZ v Bratislave. (obsah)

 

ZBORNÍK

Súčasná spoločenská kríza a jej negatívne prejavy s dôrazom na vedomie a správanie mladých príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 2.-3.10.2014. / Zost. Lucia Škorcová, Zost. Andrea Pastuchová Neumannová, Zost. Lenka Dembická. - 1. vyd. - Bratislava: Akadémia PZ - K spoločenských vied, 2015. - 256 s. : tab., grafy, obr.  ISBN 978-80-8054-619-9

 

 


PREVENCIA AKO NÁSTROJ NA ZNÍŽENIE DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI (2015)

NOCIAR, J., HOLUBICZKY, V.

Prevencia ako jeden z nástrojov znižovania dopravnej nehodovosti sa ako jasne zadefinovaná úloha odráža v dopravnej politike Slovenskej republiky a na medzinárodnom poli i v dopravnej politike Európskej únie. V rámci Slovenskej republiky vychádzajú preventívne opatrenia z takých významných dokumentov národného i medzinárodného charakteru ako je „Stratégia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike na roky 2011 až 2020“ alebo „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“ – tzv. „Bielej knihy“ a v ďalších dokumentoch v ktorých sú preventívne opatrenia zamerané na všetky skupiny účastníkov cestnej premávky zapracované. Je pochopiteľné, že prevencia v cestnej premávke nie je náplňou len Policajného zboru a jej špecializovanej zložky Služby dopravnej polície. K dosiahnutiu kvalitatívne vyššieho a dlhodobého výsledku je potrebné spojiť úsilie všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré môžu v akejkoľvek podobe a vo forme akejkoľvek preventívnej činnosti prispieť k záchrane čo i len jedného ľudského života.  (obsah)

 

ZBORNÍK ODBORNÉHO SEMINÁRA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

NOCIAR, J., HOLUBICZKY, V. Prevencia ako nástroj na zníženie dopravnej nehodovosti, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 190 s. ISBN 978-80-8054-639-7

 


PODIEL POLICAJNÉHO ZBORU A OSTATNÝCH ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTOV NA NAPĹŇANÍ CIEĽOV STRATÉGIE ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKOCH 2011 AŽ 2020 (2015)

NOCIAR, J., HOLUBICZKY, V.

Slovenská republika, ako plnohodnotný člen Európskej únie, rešpektuje odporúčania Európskej komisie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a snaží sa ich napĺňať. Garanciou tejto skutočnosti je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z roku 2010, v ktorom sa o. i. deklaruje: „Vláda SR podporí rozvoj kvalitnej, dostupnej a integrovanej dopravnej infraštruktúry, konkurenčné dopravné služby, užívateľsky prijateľnú a ekologicky a energeticky efektívnu a bezpečnú dopravu.“ Bezpečnosť cestnej premávky na Slovensku súvisí nielen s vnútroštátnou bezpečnosťou dopravy, ale aj s bezpečnou dopravou na európskych cestách, v kontexte s pôsobením SR v EÚ a v európskom priestore. Smerovanie BECEP v SR vychádza zo stratégie slovenskej vlády, ako aj z európskej dopravnej politiky. Významnú pozornosť venuje otázkam bezpečnosti cestnej premávky Biela kniha do r. 2050 – „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“. V jej zozname iniciatív sú pre oblasť bezpečnosti dopravy prvoradé úlohy vyplývajúce najmä z cieľa 1.4. - Konať v prospech bezpečnosti dopravy: zachrániť tisícky životov. Podstatou týchto zámerov je perspektívne vytvorenie „vízie nulovej nehodovosti“ v oblasti bezpečnosti dopravy. V tejto súvislosti, smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky, Európska Komisia opäť presadzuje ako prioritu na roky 2011 až 2020 zníženie počtu obetí cestnej premávky o polovicu v porovnaní s rokom 2010. (obsah)

 

ZBORNÍK Z VEDECKEJ KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

NOCIAR, J., HOLUBICZKY, V. Podiel Policajného zboru a ostatných zainteresovaných subjektov na napĺňaní cieľov Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 231 s. ISBN 978-80-8054-618-2


 

Repetitórium kontroly hraníc a pobytu cudzincov (2015)

ODLER, R., ŠANDALOVÁ, M., ČERVENKA, B.

Repetitórium - „stručný prehľad učiva alebo iných poznatkov, najmä pre opakovanie na skúšku“. To je definícia, ktorá veľmi výstižne vystihuje zámer autorov publikovaného diela. Snažili sme sa dať Vám do rúk publikáciu, ktorá uľahčí úspešné zvládnutie tak zložitej a rozsiahlej problematiky, akou je hraničný a cudzinecký režim.(obsah)

 

 

 

 

 

 

Vysokoškolské skriptá

ODLER, R., ŠANDALOVÁ, M., ČERVENKA, B. Repetitórium kontroly hraníc a pobytu cudzincov, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 242 s. ISBN 978-80-8054-630-4

 


Teória dokazovania - logika v dokazovaní (2015)

VIKTORYOVÁ, J., BLATNICKÝ, J.

Vedecká monografia Teória dokazovania - logika v dokazovaní predstavuje druhé prepracované a doplnené vydanie pôvodnej monografie o dokazovaní z roku 2006, ktorá obsahovala len vybrané kategórie z aplikovanej logiky. Vzhľadom k tomu, že myslenie vyšetrovateľa v logických súvislostiach vytvára a formuje vlastný proces dokazovania, bolo potrebné dopracovať teóriu dokazovania o detailné otázky z využitia logiky v dokazovaní. Vedecká monografia sprostredkováva využitie aplikovania logických prostriedkov a postupov do oblasti trestno-procesnej praxe, osobitne do procesu dokazovania. Text publikácie je spracovaný v podobe neformálneho výkladu, najmä v častiach, ktoré sú inšpirované poznaním logických systémov, zvlášť výrokovej logiky, tak aby čitateľ nebol zahlcovaný náročnou teóriou logiky, ale aby mu bol podaný využiteľný odborný text, ktorý môže priamo aplikovať vo svojej vyšetrovateľskej alebo trestno-procesnej praxi. (obsah)

 

Vedecká monografia

VIKTORYOVÁ, J. a kol. Teória dokazovania - logika v dokazovaní, 2. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 216 s. ISBN 978-80-8054-617-5

 


20 rokov Katedry vyšetrovania - Dôkazné prostriedky vo vyšetrovaní (2015)

VIKTORYOVÁ, J. a kol.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 20. výročia existencie Katedry vyšetrovania. Zborník je obsahovo rozdelený do dvoch častí. Prvá časť obsahuje blahoželania jubileucej Katedre vyšetrovania. Druhá časť je zostavená z príspevkov účastníkov konferencie, ktoré sú odborne zamerané na otázky týkajúce sa dokazovania vo vyšetrovaní, osobitne na dôkazné prostriedky využívané v tomto procese.  (obsah)

 

 

 

 

 

Zborník vedeckých prác

VIKTORYOVÁ, J. a kol. 20 rokov Katedry vyšetrovania - Dôkazné prostriedky vo vyšetrovaní, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 221 s. ISBN 978-80-8054-635-9

 


 

CVIČENIA Z VYŠETROVANIA MAJETKOVEJ A HOSPODÁRSKEJ TRESTNEJ ČINNOSTI (2015)

VIKTORYOVÁ, J., BLATNICKÝ, J., VAJZER, L., PALAREC, J.

Publikácia svojim obsahovým zameraním sleduje za cieľ pripraviť absolventov špecializácie vyšetrovanie na zodpovedajúcej a adekvátnej úrovni, tak aby ich intelektuálne spôsobilosti a zručnosti boli v súlade s náročnými požiadavkami praxe v oblasti vyšetrovania majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti. Jednotlivé modelové prípady spracované v skriptách umožňujú za využitia inscenačných metód a problémového vyučovania aktívne zapájať študentov do výučby. Týmto spôsobom sa študentom dáva priestor pre overenie si svojich teoretických poznatkov v reálne možnej situácii, pričom sú aktivizovaní hľadať nové a kreatívne riešenia a objavovať nové možnosti. Študenti si zároveň pri tejto činnosti rozvíjajú iniciatívu, komunikatívnosť, schopnosť riešiť problém, sebahodnotenie a prácu v tíme. (obsah)

 

 

Vysokoškolské skriptá

VIKTORYOVá, J., BLATNICKÝ, J., VAJZER, L., PALAREC, J. Cvičenia z vyšetrovania. Bratislava: A PZ, 2015. 72 s. ISBN 978-80-8054-627-4

 

 


OCHRANA OBYVATEĽSTVA 1 (2015)

BLAŽEK, V. a kol.

Obsah skrípt je zameraný na aktuálne obsahové časti výučby predmetu Ochrana obyvateľstva 1 a 2, a predmetu Krízový manažment vo verejnej správe, akými sú: poslanie a úlohy civilnej ochrany obyvateľstva; informačný a monitorovací systém civilnej ochrany obyvateľstva; prostriedky individuálnej ochrany obyvateľstva; ukrytie obyvateľstva; evakuácia osôb, zvierat a vecí; záchranné práce; protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia; dekontaminácia osôb, zvierat, vecí a terénu; núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie.

(obsah)

 

 

 

Vysokoškolské skriptá

BLAŽEK, V. a kol. Ochrana obyvateľstva 1. Bratislava: A PZ, 2015. 116 s. ISBN 978-80-8054-621-2.

 


 

REKOGNÍCIA V KRIMINALISTICKEJ TEÓRII A PRAXI (2015)

SAMEK, M. a kol.

V predloženej vedeckej monografii sa autorský kolektív zameral na skúmanie problematiky rekognície z pohľadu jej teoretických a praktických možností poznávania. Dôraz bol kladený na spracovanie aktuálneho a uceleného systému poznatkov o základných biologických, psychologických, kriminalistických, ako aj praxeologických hľadiskách ovplyvňujúcich jej prípravu a taktiku výkonu.

(obsah)

 

 

 

 

 

Vedecká monografia

SAMEK, M. a kol. Rekognícia v kriminalistickej teórii a praxi. Bratislava: A PZ, 2015. 198 s. ISBN 978-80-8054-625-0.

 


INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (2015)

Jozef MEDELSKÝ

Anglická verzia učebného textu ponúka analýzu práva medzinárodných organizácií a analýzu vybraných medzinárodných medzivládnych organizácií, ako napríklad Organizácia spojených národov, Európsky policajný úrad (EUROPOL), Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (INTERPOL). 

(obsah - EN verzia )

 

 

 

 

 

Vysokoškolské skriptá

MEDELSKÝ, J. International organizations, Selected Chapters, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 104 s. ISBN 978-80-8054-628-1

 


 

Európsky rozmer ochrany ľudských práv v činnosti polície (2015)

MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej problematike ochrany ľudských práv v činnosti polície. Zborník obsahuje aj čiastkové výstupy z riešenej vedeckovýskumnej úlohy Katedry verejnoprávnych vied č. VVÚ 204/2014 Akadémie PZ v Bratislave a taktiež príspevky študentov doktorandského štúdia.  (obsah)

 

 

 

 

 

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J. 2015. Európsky rozmer ochrany ľudských práv v činnosti polície, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 185. ISBN 978-80-8054-631-1

 

 


 

Penitenciárna pedagogika (2015)

BALKO, E., FÖLDEŠI, D. GANYICZ, M. VALENTOVIČOVÁ, Z.

Spracované skriptá nadväzujú, rozširujú a dopĺňajú obsah skrípt Penitenciárna pedagogika II. autorov E. Balka a D. Földešiho. Od ich spracovania uplynulo už 10 rokov. Skriptá slúžia ako študijná literatúra, určená najmä pre študentov externej ale aj dennej formy štúdia špecializácie ZVJS, pri výučbe predmetu „Penitenciárna pedagogika“ a majú uplatnenie aj vo výučbe predmetov „Výkon väzby a trestných sankcií“, „Teória penitenciárneho zaobchádzania a ochrana objektov“, „Penológia“ a „Kriminológia“ študentov 8.3.1 a 8.3.2 Akadémie PZ v Bratislave, a to pre potreby prednášok a seminárov. Jednotlivé kapitoly diela sú relevantným zdrojom informácií nielen pre študentov Akadémie PZ, ale aj pre odbornú a laickú verejnosť. Obsah diela môže byť rovnako zaujímavý i pre čitateľov mimo územia Slovenskej republiky. (obsah)

 

 

 

 

Vysokoškolské skriptá

BALKO, E., FÖLDEŠI, D. GANYICZ, M. VALENTOVIČOVÁ, Z. 2015. Penitenciárna pedagogika. Druhé, prepracované vydanie.  Bratislava : Akadémia Policajného Zboru. 2015. 161 s. ISBN 978-80-8054-633-5.

 


Praktická ruština pre študentov Akadémie PZ v  Bratislave (2015)

Jelena ONDREJKOVIČOVÁ

Študijná pomôcka je určená na štúdium ruského jazyka pre začiatočníkov pre denné a externé magisterské v štúdium. Slúži ako povinná literatúra. Obsahuje základy ruského jazyka v rozsahu predmetu Cudzí jazyk II. Súčasťou učebnej pomôcky je CD s audio nahrávkami.

  (obsah)

 

 

 

 

 

 

Vysokoškolské skriptá

Praktická ruština pre študentov Akadémie PZ v Bratislave / aut. Jelena Ondrejkovičová, rec. Ľubica Miženková, rec. Sergej Sobolev. - 1. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. - 86 s. - Sprievodný materiál: CD ROM. - ISBN 978-80-8054-623-6.

 


 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.