Publikačná činnosť 2017

29.12.2017

 

Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (2017)

MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J.

Katedra verejnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave usporiadala v spolupráci s Ústavom Právních dějin Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. medzinárodnú vedeckú konferenciu k problematike postavenia menšín, najmä národnostných menšín v spoločnosti.

Vzhľadom na aktuálnosť a spoločenskú závažnosť témy, otázok spojených s miestom minorít a uplatňovaním práv a slobôd príslušníkov národnostných menšín v spoločnosti  bolo aj zameranie konferencie sústredené predovšetkým na oblasť menšinovej politiky, bezpečnostnej politiky štátov vo vzťahu k menšinám, inštitucionálnej ochrane menšinových práv, či úlohám polície vo vzťahu k menšinám. V snahe o dosiahnutie komplexného pohľadu na aktuálne problémy postavenia menšín v súčasnom európskom priestore, získania nových teoretických a praktických poznatkov a podnetov pre ďalšie skúmanie danej problematiky, dotvárali  tieto okruhy aj ďalšie súvisiace aspekty, menšinové otázky i v historickom kontexte, vplyv  migrácie na postavenie menšín v Slovenskej republike a v Európe.

Zdôraznenie závažnosti problematiky a hrozby potláčania a popierania práv menšín pretrvávajúce od dávnych čias, organizátori podčiarkli pripravenou výstavou „Menšiny a právo v Československu“, ktorej otvorenie bolo súčasťou vedeckej konferencie. Katedra verejnoprávnych vied usporiadaním konferencie, ktorá sa konala dňa 27.10.2016, tak nadviazala na predchádzajúce ročníky vedeckých podujatí pod jej organizáciou, na ktorých sú už pravidelne riešené a prezentované poznatky súvisiace s vedeckovýskumnou úlohou katedry – Ochrana ľudských práv v činnosti polície, č. VVÚ 204/2014 APZ.

Cieľom konferencie „Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie“ bolo poukázať na vývoj menšín pred a po vstupe štátov do Európskej únie, ako aj na vývoj právneho rámca úpravy menšín, ich práv a postavenie na území štátov Európskej únie a upriamiť pozornosť aj na úlohy a pôsobenie policajných zložiek vo vzťahu k menšinám, na čo reflektovali aj samotní autori vo svojich príspevkoch predkladaného zborníka. (Obsah)

 

Zborník: MARCZYOVÁ, K., MEDELSKÝ, J. 2017. Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2017. 316 s., ISBN 978-80-8054-704-2

 


 

Zákon o Policajnom zbore : komentár.  1. vyd. (2017)

 TITTLOVÁ, M., MEDELSKÝ, J

Autori predkladaného komentára reagujú na aktuálnu spoločenskú situáciu a skutočnosť, že v podmienkach Slovenskej republiky niekoľko rokov absentuje komentár k ustanoveniam Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších právnych predpisov. Predkladaným komentovaným spracovaním jednotlivých ustanovení tohto zákona si kladú za cieľ poskytnúť čitateľovi základný prehľad a orientáciu v postavení, pôsobnosti, v úlohách, ktoré sú Policajnému zboru zverené a ktoré plní a aj o komplexne oprávnení i povinností, ktoré príslušníci Policajného zboru majú, a ktoré sú im uložené.

Autori komentára prezentujú odborné poznatky zamerané nie len do oblasti policajnej správy, ale aj iných odvetví správy štátu, v ktorých sa úlohy Policajného zboru prejavujú. Rovnako tak poskytujú odborné poznatky z oblasti trestného práva a kriminalistiky, keďže úlohy Policajného zboru sú s nimi veľmi úzko prepojené, v niektorých prípadoch s nimi priamo súvisia, nadväzujú na ne. S ohľadom na súčasný stav európskej integrácie, na proces globalizácie spoločnosti, vzhľadom na informačný a technologický pokrok, autori sa nutne venujú aj nadnárodným a medzinárodným súvislostiam činnosti a úloh Policajného zboru.

Predkladaný komentár je primárne určený nie len orgánom činným v trestnom konaní, ale všeobecnejšie príslušníkom Policajného zboru, advokátom, sudcom a všeobecne právnikom v rôznych oblastiach správy štátu ako odborná teoretická i aplikačná pomôcka na lepšie zorientovanie sa v úlohách, v oprávneniach a povinnostiach, ktoré sú príslušníkom Policajného zboru zverené a pre ich lepšie pochopenie.

Autori vo forme odborného komentára poskytujú vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam zákona pre ich lepšie teoretické pochopenie a skvalitnenie aplikačnej praxe.

(obsah)

 

Monografia:  TITTLOVÁ, M., MEDELSKÝ, J. 2017. Zákon o Policajnom zbore : komentár.  1. vyd.  Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 394 s. - ISBN 978-80-8168-577-4.

 


 

Medzinárodná bezpečnosť (2017)

MEDELSKÝ, J

Predkladaná učebnica je zameraná na analýzu základných atribútov súvisiacich s bezpečnosťou. Neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej bezpečnosti je medzinárodné právo verejné, ktoré vytvára právny rámec pre rozvoj a realizáciu práva medzinárodnej bezpečnosti. Práve z tohto dôvodu je v prvej kapitole venovaná pozornosť zadefinovaniu základných atribútov a charakteristík medzinárodného práva verejného, konkrétne prameňom, subjektom a pravidlám medzinárodného práva verejného.

Druhá kapitola venuje priestor analýze pojmu bezpečnosť s dôrazom na typológiu bezpečnosti na vnútornú a vonkajšiu, či národnú a medzinárodnú. Zadefinovaná je kolektívna bezpečnosť, kolektívna sebaobrana a odzbrojenie. Poukázané je na základné zásady a komponenty práva medzinárodnej bezpečnosti. Analyzované sú aj dokumenty, ktoré tvoria právny základ práva medzinárodnej bezpečnosti. Predstavené sú medzinárodné a vnútroštátne prostriedky boja proti bezpečnostným hrozbám. Z medzinárodných je potrebné spomenúť analýzu Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície a Európskeho policajného úradu. Z vnútroštátnych prostriedkov je potrebné spomenúť analýzu informačno-technických prostriedkov, ako jeden z najvýznamnejších prostriedkov boja proti bezpečnostným hrozbám.

Mierové riešenie sporov je náplňou tretej kapitoly. Ponúknuté je základné rozdelenie na diplomatické prostriedky a súdne prostriedky mierového riešenia sporov. Analyzované sú následné jednotlivé inštitúty tvoriace systém či už diplomatických alebo súdnych prostriedkov.

Štvrtá kapitola definuje sankcie v medzinárodnom práve. Zadefinovaná je základná typológia sankcií, teda na individuálne donucovacie opatrenia a kolektívne donucovacie opatrenia. Analyzovaná je štruktúra a systém fungovania Organizácie Spojených národov s dôrazom na bezpečnosť. Teoretické poznatky sú prepojené s praktickými príkladmi uložených sankcií pod mandátom Bezpečnostnej rady OSN.

Obsahom piatej kapitoly je právo ozbrojeného konfliktu. Zadefinovaný je právny základ tohto významného právneho odvetvia.

Šiesta kapitola priamo súvisí s ozbrojeným konfliktom, konkrétnejšie sa venuje obetiam vojny. Humanitárne právo je významným právnym odvetvím, ktorého hlavným cieľom a účelom je zmiernenie utrpenia, ktoré obetiam spôsobili následky ozbrojeného konfliktu.

Záverečná siedma kapitola je venovaná zadefinovaniu a typológii terorizmu s dôrazom na medzinárodný terorizmus. Zdôraznené sú základne poznatky a príčiny tohto negatívneho fenoménu, ktorý predstavuje jednu z najzávažnejších bezpečnostných hrozieb v celosvetovom meradle. (obsah)

Učebnica

MEDELSKÝ, J. 2017. Medzinárodná bezpečnosť. APZ v Bratislave. 2017. 289 s. ISBN 978-80-8054-730-1.  

 

 


Ochrana policajta (2017)

TALLO, A., ZVALOVÁ, A.

Vedecká monografia s uvedeným názvom bola spracovaná na základe viacerých vedeckovýskumných úloh, ktoré boli na Akadémii Policajného zboru  v Bratislave v súčinnosti s policajnou praxou riešené od roku 2003. Prvý projekt bol oponovaný práve v uvedenom roku pod vedením doc. PaedDr.Samuela Uhrina, CSc. a jeho zástupcu PhDr. Cyrila Kostíka, CSc. Tento projekt vyplynul jednoznačne z návrhu policajnej praxe a aktuálnej situácie. Za veľmi významné považujeme najmä to, že na riešení projektu sa zúčastnili okrem vedecko-pedagogických zamestnancov Akadémie Policajného zboru v Bratislave aj policajti z výkonu,  ďalej policajti z Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru, Odboru výcviku Prezídia Policajného zboru, Úradu kontroly Ministerstva vnútra SR, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a Ústavu na výkon väzby.
Takto široko a z hľadiska odbornosti veľmi kvalifikovane postavený riešiteľský tím dával záruky dosiahnutia kvalitných výstupov z tejto prvej vedeckej úlohy, ktorá bola na Slovensku riešená. Na oponentskom rokovaní predkladaného projektu bolo konštatované, že situácia v oblasti ochrany policajta je veľmi komplikovaná. Oponentská rada poukázala na oblasti, ktoré treba v prvom rade riešiť, čo zlepšovať najmä v oblasti právnej, psychologickej, fyzickej a taktickej pripravenosti policajtov, aby mohli ľahšie zvládať zložité a náročné situácie, ktoré sa vyskytujú pri kontakte s páchateľmi trestnej činnosti.
V máji 2005 prebehlo riadne oponentské konanie projektu vedeckovýskumnej úlohy „Ochrana policajta“. V rámci tejto úlohy bola realizovaná čiastková úloha „Analýza registrovaných útokov na policajtov v r. 2003 – 2005“. Základným zdrojom poznatkov v tejto oblasti boli situačné správy o mimoriadnych udalostiach a niektorých trestných činoch v SR za každých 24 hodín, spracované Operačným odborom MV SR. Tieto správy poskytli základné údaje o verbálnych, fyzických útokoch a útokoch so zbraňou na (štátnych) policajtov vo výkone služby či mimo nej, príp. na ich rodinných príslušníkov. Získané údaje boli následne štatisticky spracované a boli základným podkladom a východiskom pre vypracovanie správy o výsledkoch riešenia uvedenej čiastkovej úlohy koncom roka 2006. Touto čiastkovou vedeckovýskumnou úlohou bol poverený ako zodpovedný riešiteľ Ing. Pavel Soukop z oddelenia vedy Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Ing. Soukop pokračoval spoločne s riešiteľským tímom na riešení tejto úlohy v ďalšom období analýzou situačných správ.Tento pôvodný projekt bol ďalej riešený v pomerne inom zameraní a nasmerovaní najmä na oblasť ochrany policajta pri služobnej činnosti. Predovšetkým sme  analyzovali situačné správy od roku 2008 až do roku 2015. Okrem toho bol výskum rozšírený o terénny  výskum zameraný na respondentov z policajnej praxe, z každej služby cca 50 respondentov. Ďalšie nasmerovanie bolo na porovnanie súvisiacej problematiky v krajinách V4, kde sme  komparovali dosiahnuté výsledky v oblasti ochrany policajtov. Zaujímavým riešením, ktorému sme venovali mimoriadnu pozornosť bolo využívanie bezpečnostných technológií  pri ochrane policajta pred fyzickými útokmi páchateľov.
Táto fáza projektu bola najrozsiahlejšia a bola spracovaná na základe oponovaného projektu, ktorého zodpovedným riešiteľom bol poverený prof. Ing. Anton Tallo, CSc. a jeho zástupcom JUDr. Alexandra Zvalová, PhD. V tejto fáze výskumu sme venovali väčšiu pozornosť sme zamerali na medializáciu výsledkov a výstupov z realizovaného výskumu na viacerých konferenciách s medzinárodnou účasťou alebo medzinárodných sympóziách, napríklad SECURITY 2014 a SECURITY 2016. Čiastkový výstup z tejto fázy výskumu bol riešený aj ako ŠVOČ, s touto prácou študentka 2. ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave postúpila do medzinárodného kola uskutočneného v Policajnej akadémii ČR v  Prahe. Z hľadiska výstupov boli tiež relevantné výsledky výskumu spracované v dizertačnej práci JUDr. Alexandry Zvalovej, PhD. Predkladaná vedecká monografia predstavuje komplexný výstup zo všetkých fáz výskumu, jej základ tvoria jednotlivé záverečné správy z realizovaných výskumov podľa časových úsekov riešenia rozdelené do jednotlivých fáz. (Plné znenie)

 

Vedecká monografia

TALLO, A., ZVALOVÁ, A. Ochrana policajta. Bratislava: Centrum polygrafických služieb MV SR, 2017. 257 s., ISBN  978-80-8054-708-0, EAN    9788080547080


Vybrané kapitoly  psychosociálnej práce pre záchranárov. (2017)

PASTUCHOVÁ-NEUMANNOVÁ, A.

Tento študijný materiál je určený pre študentov škôl so zameraním na pomáhajúce profesie, pre budúcich členov záchranných tímov pri IZS, pre študentov Akadémie Policajného zboru a má napomôcť k lepšej orientácii v problematike mimoriadnych udalostí, v legislatívnej úprave mimoriadnych udalostí, v prežívaní a v správaní jednotlivcov počas kritických situácií. Psychosociálna podpora, ako súbor pracovných opatrení má pôsobiť preventívne v oblasti duševného zdravia členov záchranných tímov, ktorí vstupujú do náročných situácii s rôznym stupňom ohrozenia. Poskytovanie krízovej intervencie kolegom v rámci jednotlivých skupín záchranárov má svoje opodstatnenie a je dôležité zvýšiť povedomie študentov, záchranárov o význame preventívnych opatrení pre zachovanie svojej duševnej kondície. Zároveň je podstatné poukázať na dôležitosť psychologickej odbornej starostlivosti a hlavne o možnosti využitia služieb, ktoré poskytujú služobný psychológovia v rámci všetkých zamestnancov MV SR bez obáv a predsudkov.
(Plné znenie)(Obsah)

 

Vysokoškolské skriptá

PASTUCHOVÁ-NEUMANNOVÁ, A. Vybrané kapitoly  psychosociálnej práce pre záchranárov. Bratislava: Centrum polygrafických služieb MV SR, 2017. 108 s., ISBN 978-80-8054-706-6, EAN 9788080547066

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.