Publikačná činnosť 2017

26.04.2017

Ochrana policajta (2017)

TALLO, A., ZVALOVÁ, A.

Vedecká monografia s uvedeným názvom bola spracovaná na základe viacerých vedeckovýskumných úloh, ktoré boli na Akadémii Policajného zboru  v Bratislave v súčinnosti s policajnou praxou riešené od roku 2003. Prvý projekt bol oponovaný práve v uvedenom roku pod vedením doc. PaedDr.Samuela Uhrina, CSc. a jeho zástupcu PhDr. Cyrila Kostíka, CSc. Tento projekt vyplynul jednoznačne z návrhu policajnej praxe a aktuálnej situácie. Za veľmi významné považujeme najmä to, že na riešení projektu sa zúčastnili okrem vedecko-pedagogických zamestnancov Akadémie Policajného zboru v Bratislave aj policajti z výkonu,  ďalej policajti z Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru, Odboru výcviku Prezídia Policajného zboru, Úradu kontroly Ministerstva vnútra SR, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a Ústavu na výkon väzby.
Takto široko a z hľadiska odbornosti veľmi kvalifikovane postavený riešiteľský tím dával záruky dosiahnutia kvalitných výstupov z tejto prvej vedeckej úlohy, ktorá bola na Slovensku riešená. Na oponentskom rokovaní predkladaného projektu bolo konštatované, že situácia v oblasti ochrany policajta je veľmi komplikovaná. Oponentská rada poukázala na oblasti, ktoré treba v prvom rade riešiť, čo zlepšovať najmä v oblasti právnej, psychologickej, fyzickej a taktickej pripravenosti policajtov, aby mohli ľahšie zvládať zložité a náročné situácie, ktoré sa vyskytujú pri kontakte s páchateľmi trestnej činnosti.
V máji 2005 prebehlo riadne oponentské konanie projektu vedeckovýskumnej úlohy „Ochrana policajta“. V rámci tejto úlohy bola realizovaná čiastková úloha „Analýza registrovaných útokov na policajtov v r. 2003 – 2005“. Základným zdrojom poznatkov v tejto oblasti boli situačné správy o mimoriadnych udalostiach a niektorých trestných činoch v SR za každých 24 hodín, spracované Operačným odborom MV SR. Tieto správy poskytli základné údaje o verbálnych, fyzických útokoch a útokoch so zbraňou na (štátnych) policajtov vo výkone služby či mimo nej, príp. na ich rodinných príslušníkov. Získané údaje boli následne štatisticky spracované a boli základným podkladom a východiskom pre vypracovanie správy o výsledkoch riešenia uvedenej čiastkovej úlohy koncom roka 2006. Touto čiastkovou vedeckovýskumnou úlohou bol poverený ako zodpovedný riešiteľ Ing. Pavel Soukop z oddelenia vedy Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Ing. Soukop pokračoval spoločne s riešiteľským tímom na riešení tejto úlohy v ďalšom období analýzou situačných správ.Tento pôvodný projekt bol ďalej riešený v pomerne inom zameraní a nasmerovaní najmä na oblasť ochrany policajta pri služobnej činnosti. Predovšetkým sme  analyzovali situačné správy od roku 2008 až do roku 2015. Okrem toho bol výskum rozšírený o terénny  výskum zameraný na respondentov z policajnej praxe, z každej služby cca 50 respondentov. Ďalšie nasmerovanie bolo na porovnanie súvisiacej problematiky v krajinách V4, kde sme  komparovali dosiahnuté výsledky v oblasti ochrany policajtov. Zaujímavým riešením, ktorému sme venovali mimoriadnu pozornosť bolo využívanie bezpečnostných technológií  pri ochrane policajta pred fyzickými útokmi páchateľov.
Táto fáza projektu bola najrozsiahlejšia a bola spracovaná na základe oponovaného projektu, ktorého zodpovedným riešiteľom bol poverený prof. Ing. Anton Tallo, CSc. a jeho zástupcom JUDr. Alexandra Zvalová, PhD. V tejto fáze výskumu sme venovali väčšiu pozornosť sme zamerali na medializáciu výsledkov a výstupov z realizovaného výskumu na viacerých konferenciách s medzinárodnou účasťou alebo medzinárodných sympóziách, napríklad SECURITY 2014 a SECURITY 2016. Čiastkový výstup z tejto fázy výskumu bol riešený aj ako ŠVOČ, s touto prácou študentka 2. ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave postúpila do medzinárodného kola uskutočneného v Policajnej akadémii ČR v  Prahe. Z hľadiska výstupov boli tiež relevantné výsledky výskumu spracované v dizertačnej práci JUDr. Alexandry Zvalovej, PhD. Predkladaná vedecká monografia predstavuje komplexný výstup zo všetkých fáz výskumu, jej základ tvoria jednotlivé záverečné správy z realizovaných výskumov podľa časových úsekov riešenia rozdelené do jednotlivých fáz. (Plné znenie)

 

Vedecká monografia

TALLO, A., ZVALOVÁ, A. Ochrana policajta. Bratislava: Centrum polygrafických služieb MV SR, 2017. 257 s., ISBN  978-80-8054-708-0, EAN    9788080547080


Vybrané kapitoly  psychosociálnej práce pre záchranárov. (2017)

PASTUCHOVÁ-NEUMANNOVÁ, A.

Tento študijný materiál je určený pre študentov škôl so zameraním na pomáhajúce profesie, pre budúcich členov záchranných tímov pri IZS, pre študentov Akadémie Policajného zboru a má napomôcť k lepšej orientácii v problematike mimoriadnych udalostí, v legislatívnej úprave mimoriadnych udalostí, v prežívaní a v správaní jednotlivcov počas kritických situácií. Psychosociálna podpora, ako súbor pracovných opatrení má pôsobiť preventívne v oblasti duševného zdravia členov záchranných tímov, ktorí vstupujú do náročných situácii s rôznym stupňom ohrozenia. Poskytovanie krízovej intervencie kolegom v rámci jednotlivých skupín záchranárov má svoje opodstatnenie a je dôležité zvýšiť povedomie študentov, záchranárov o význame preventívnych opatrení pre zachovanie svojej duševnej kondície. Zároveň je podstatné poukázať na dôležitosť psychologickej odbornej starostlivosti a hlavne o možnosti využitia služieb, ktoré poskytujú služobný psychológovia v rámci všetkých zamestnancov MV SR bez obáv a predsudkov.
(Plné znenie)(Obsah)

 

Vysokoškolské skriptá

PASTUCHOVÁ-NEUMANNOVÁ, A. Vybrané kapitoly  psychosociálnej práce pre záchranárov. Bratislava: Centrum polygrafických služieb MV SR, 2017. 108 s., ISBN 978-80-8054-706-6, EAN 9788080547066

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.