Realizácia rekognície v kriminalistickej praxi

10.01.2013

Rekognícia ako kriminalistická metóda je využívaná v prípadoch, ak je dôležité znovu poznať osobu, vec alebo zviera za predpokladu, že existuje osoba, ktorá v súvislosti s objasňovanou udalosťou poznávaný objekt svojimi zmyslami v minulosti vnímala. V pamäti osoby zostáva zachovaný myšlienkový obraz vnímaného objektu vo forme pamäťovej stopy.

Cieľom úlohy bolo analyzovať súčasnú úroveň aplikácie rekognície v kriminalistickej praxi v Slovenskej republike. Vychádzajúc zo vzájomného prepojenia obsahu, predmetu i objektu skúmania boli výskumom hľadané odpovede najmä na tieto otázky:

  • Akými teoretickými poznatkami o rekognícii aktuálne disponuje policajná prax a ako ich využíva?
  • Akým spôsobom sa policajti vybraných služieb PZ pripravujú na rekogníciu?
  • Ako prebieha rekognícia vo vybraných službách PZ, vrátane jej špecifík?
  • Aké taktické postupy využívajú policajti vybraných služieb PZ v priebehu rekognície?
  • V čom v súčasnosti spočívajú najväčšie problémy rekognície?

Výsledky úlohy prispeli k poznaniu súčasnej úrovne aplikácie rekognície v policajnej praxi v Slovenskej republike. Súčasne na základe uskutočneného výskumu bol vypracovaný systém návrhov na zefektívnenie praktického výkonu rekognície.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.