Registratúra

31.03.2021

Organizačné oddelenie zabezpečuje odborné činnosti a agendu v spolupráci s odborom archívov a registratúr sekcie verejnej správy MV SR a Archívmi MV SR, v rámci svojej pôsobnosti v oblasti:

Registratúra

Uplatňovanie NMV SR č. 43/2010 o registratúrnom poriadku v znení NMV SR č. 97/2012, 9/2013, 155/2015, 111/2015 je zamerané na:

 • vykonávanie koordinačnej činnosti, metodického usmerňovania a školenia pracovníkov na úseku registratúrneho poriadku a poverených vedením protokolov rámci Akadémie PZ,
 • vykonávanie odborných činností na úseku registratúrneho poriadku, súvisiacich s organizačnými zmenami, vrátane zrušenia pracovísk,
 • kontrolnú činnosť na dodržiavanie ustanovení registratúrneho poriadku v súlade s plánom kontrolnej činnosti v Ročnom pláne úloh Akadémie PZ.
 • riadenie a koordinačnú činnosť každoročného vyraďovania spisov a registratúrnych záznamov v rámci predarchívnej prehliadky a realizácie vyraďovania,
 • podieľa sa na spracovaní archívnych dokumentov na odovzdanie do archívu formou zoznamov registratúrnych záznamov a zabezpečuje ich fyzické doručenie do Archívu MV SR.

 

Interné právne predpisy, služobné pomôcky a úradné pečiatky

Metodická pomoc a uplatňovanie NMV SR č. 40/2006 o postupe pri evidovaní manipulácii s internými aktmi riadenia, služobnými pomôckami a úradnými pečiatkami v znení NMV SR č. 68/2007, 165/2010, 127/2013, ktorá je zameraná na:

 1. evidenciu, aktualizáciu a distribúciu interných predpisov vydaných MV SR a Prezídiom PZ,
 2. evidenciu, vydávanie, aktualizáciu a distribúciu interných predpisov vydaných Akadémiou PZ,
 3. evidenciu, zabezpečenie a distribúciu služobných pomôcok a úradných pečiatok,
 4. kontrolnú činnosť dodržiavania citovaného nariadenia a zabezpečenie inventúry interných predpisov na všetkých pracoviskách.

Výberové konanie

 • organizačne zabezpečuje vyhlasovanie výberového konania na obsadenie voľných pracovných miest, ktoré sa obsadzujú len výberovým konaním (zák. č. 552/2003 Z.z., zák. 131/2002 Z.z., Zásady výberového konania Akadémie PZ),
 • organizačne zabezpečuje vykonanie pohovorov s uchádzačmi,
 • vyhodnocuje výsledky výberových konaní vo väzbe k plneniu kvalifikačnej požiadavky a potreby Akadémie PZ,

Iné úlohy

 • tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov, zabezpečovanie výkonu odborných prác spočívajúcich v príprave a vyhodnocovaní podkladov,
 • spolupráca na podkladových materiáloch tvorby koncepcie a zabezpečovania realizácie úloh,
 • podľa pokynov vedúceho spracúva podklady k materiálom podľa požiadaviek MV SR,
 • spracúvanie podkladov do plánovacích dokumentov odboru,

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.