Seniori sa budú vzdelávať

26.05.2017

http://www.akademiapz.sk/sites/default/files/Akademia_policajneho_zboru_BA.jpg

 Projekt „Univerzita tretieho veku“ Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „akadémia“)  má už reálne kontúry. Dňa 28. septembra 2016 sa na pôde akadémie uskutočnila slávnostná imatrikulácia, ktorou boli oficiálne do študentského stavu prijatí 120 študenti – seniori.

Fotogaléria imatrikulácie UTV

 

Univerzita tretieho veku (ďalej len „UTV“) vznikla schválením v Akademickom senáte akadémie dňa 8. októbra 2015 podľa zákona o vysokých školách.

Hlavným poslaním UTV je poskytovanie záujmového vzdelávania starším občanom Slovenskej republiky, ktorá realizuje svoj program v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania. Podstatou je

  • poskytnúť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku. Je kľúčom k zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach;
  • vytvárať nový, vysokohodnotný životný program seniorov;
  • prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času;
  • pomáhať seniorom k  integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku i počas dôchodku.

 

Študenti UTV budú mať možnosť študovať po skončení prvého všeobecného ročníka  v 4 študijných blokoch: ŠB - vyšetrovanie, ŠB - právneho zamerania, ŠB - kriminalisticko – forenzný a ŠB - sebarealizácia osobnosti seniora.

Štúdium na UTV trvá tri roky a je rozdelené na semestre. Jeden semester jedného študijného bloku tvorí spolu sedem sústredení v rozsahu 2 vyučovacích hodín formou prednášok, seminárov, konzultácií ako aj praktických cvičení a exkurzií.

Na UTV prednášajú vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied alebo vysoko odborne kvalifikovaní  odborníci z praxe.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.