Späť

Disciplinárny poriadok

DISCIPLINÁRNY PORIADOK AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

Čl. 1

Základné ustanovenie

 1. Disciplinárny poriadok pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „disciplinárny poriadok“) upravuje postup pri ukladaní disciplinárnych opatrení za disciplinárny priestupok študentov podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), postavenie a činnosť Disciplinárnej komisie Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „disciplinárna komisia“), spôsob prerokúvania disciplinárnych priestupkov študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „akadémia“) a ukladanie disciplinárnych opatrení.
 2. Podľa tohto disciplinárneho poriadku sa postupuje u študentov akadémie všetkých stupňov a foriem štúdia.

Čl. 2

Disciplinárny priestupok

 1. Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov akadémie, alebo verejného poriadku (§ 72 ods. 1 zákona).
 2. Disciplinárnym priestupkom podľa tohto disciplinárneho poriadku je aj:
  1. konanie, ktoré by mohlo narušiť vážnosť akadémie alebo ohroziť dôveru v túto akadémiu,
  2. podvodné konanie v súvislosti so štúdiom alebo s vedeckou činnosťou,
  3. správanie sa v rozpore s dobrými mravmi.
 3. Ak študent akadémie využil služby systému sociálnej podpory na iný účel, než na aký sú určené, alebo ich využil napriek tomu, že na nemá nárok, alebo ak iným spôsobom túto podporu zneužil, dopúšťa sa disciplinárneho priestupku (§ 94 ods. 6 zákona).
 4. Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok. Premlčacia doba neplynie počas konania o disciplinárnom priestupku ani počas prerušenia štúdia.

Čl. 3

Disciplinárne opatrenie

 1. Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení (§ 72 zákona):
  1. pokarhanie,
  2. podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
  3. vylúčenie zo štúdia.
 2. Disciplinárne opatrenie podľa ods. 1 písm. a) možno uložiť študentovi len za menej závažný disciplinárny priestupok, alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti.
 3. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa ods. 1 písm. b) sa stanoví lehota a podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené. Dĺžka podmienečného vylúčenia zo štúdia je najmenej šesť mesiacov a najviac jeden rok odo dňa uloženia disciplinárneho opatrenia.
 4. Disciplinárne opatrenie podľa ods. 1 písm. c) možno študentovi uložiť ak
  1. úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok,
  2. opakovane spáchal disciplinárny priestupok,
  3. bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
 5. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie sa študenta.

Čl. 4

Disciplinárna komisia

 1. Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne priestupky študentov akadémie.
 2. Disciplinárna komisia je šesťčlenná. Predsedu a ďalších členov disciplinárnej komisie vymenúva rektorka akadémie po predchádzajúcom schválení akademickým senátom akadémie z členov akademickej obce akadémie (§  13 ods. 2 zákona). Polovicu členov disciplinárnej komisie akadémie tvoria študenti. Predsedom disciplinárnej komisie je prorektor pre pedagogickú činnosť. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený člen komisie.
 3. Členstvo v disciplinárnej komisii je čestné a výkon tejto funkcie je nezastupiteľný. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie je štvorročné. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie aj opakovane.
 4. Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi jej rokovacím poriadkom, ktorý tvorí prílohu tohto disciplinárneho poriadku.
 5. Členstvo v disciplinárnej komisii členovi zaniká:
  1. ak sa mu skončilo funkčné obdobie,
  2. ak sa písomne vzdá svojho členstva v tomto orgáne,
  3. ak prestal byť členom akademickej obce akadémie,
  4. ak ho odvolá rektorka akadémie so súhlasom akademického senátu univerzity.

Čl. 5

Disciplinárne konanie

 1. Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je neverejné a ústne, za prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku. Ak sa študent nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, môže disciplinárna komisia konať aj bez jeho prítomnosti (§ 72 ods. 5 zákona). Predseda komisie môže na celé zasadnutie alebo na jeho časť podľa potreby pozvať aj ďalšie osoby.
 2. Študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, má právo predkladať dôkazy, vyjadrovať sa ku všetkým podkladom, nahliadať do písomných materiálov a do zápisu z rokovania.
 3. Disciplinárne opatrenie podľa čl. 3 ukladá rektorka na návrh disciplinárnej komisie. Rektorka nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla disciplinárna komisia. Ak ide o menej závažný priestupok a možno odôvodnene predpokladať, že prerokovanie priestupku disciplinárnou komisiou povedie k náprave, rektorka môže rozhodnúť, že za disciplinárny priestupok neudelí disciplinárne opatrenie, aj keď jeho uloženie navrhla disciplinárna komisia univerzity.
 4. Rektorka rozhodne o uložení disciplinárneho opatrenia do jedného mesiaca odo dňa, kedy jej bol predložený návrh disciplinárnej komisie, najneskôr však do jedného roka odo dňa, kedy došlo k disciplinárnemu priestupku.
 5. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné. Musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. Študentovi musí byť doručené do vlastných rúk. Na prevzatie rozhodnutia sa študent vyzve s poučením, že ak si rozhodnutie neprevezme u predsedu disciplinárnej komisie alebo u ním povereného zamestnanca akadémie do 3 dní od výzvy na jeho prevzatie, posledný deň tejto výzvy sa bude považovať za deň doručenia. Ak je študentovi rozhodnutie doručované poštou na adresu, ktorú uvedie, príp. na adresu v mieste trvalého pobytu, pošta uplatní postup podľa predpisov pre doručovanie do vlastných rúk. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 3 dní od uloženia zásielky, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo, ak doručovateľ na toto adresáta upozornil. Študentovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske akadémie počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Čl. 6

Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia

 1. Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia. Žiadosť sa podáva rektorke akadémie do 8 dní odo dňa jeho doručenia. Podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia má odkladný účinok.
 2. Rektorka rozhodne o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia s konečnou platnosťou.
 3. Jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa uloží do osobného spisu študenta.

Čl. 7

Zahladenie disciplinárneho opatrenia

Ak študent v priebehu jedného roka odo dňa právoplatného uloženia disciplinárneho opatrenia riadne plní svoje povinnosti študenta akadémie a nedopustí sa ďalšieho disciplinárneho priestupku, posudzuje sa po uplynutí uvedenej doby tak, ako by mu disciplinárne opatrenie nebolo uložené. Vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyberie z osobného spisu študenta a nesmie sa uvádzať ani v hodnoteniach študenta.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

Na rozhodovanie podľa tohto disciplinárneho poriadku sa nevzťahuje predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v platnom znení).

Čl. 8a

Zmeny a doplnenia Disciplinárneho poriadku boli vydané pokynom rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave č. 1 zo dňa 12. 02. 2008, pokynom rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave č. 10 zo dňa 06. 06. 2013 a pokynom rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave č. 61 zo dňa 17. 06. 2016.