Štruktúra a formát príspevkov

21.01.2016

Požiadavky na spracovanie článkov po technickej stránke:

 • okraje: Hore 2,5 cm, dole 2,5 cm, vľavo 2,5 cm, vpravo 2,5 cm,
 • nadpis: Times New Roman, veľkosť písma 14, tučné, zarovnanie na stred,
 • anotácia a kľúčové slová: Times New Roman, veľkosť písma 10, umiestniť pod názov,
 • text článku: Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1, zarovnanie do bloku, prvý riadok odsadený 1,25 cm,
 • predlohy zadávať v programe Word na CD nosiči alebo poslať mailom na adresu výkonnej redaktorky Ing. Evy Kunovskej – eva.kunovska@minv.sk,
 • v texte podľa potreby zvýrazňovať jednotlivé pasáže (možno použiť kurzívu, tučný text, podčiarkovanie a iné),
 • vyznačiť poznámky v textoch – ich umiestnenie na príslušnej strane,
 • pri citovaní literatúry je potrebné rešpektovať zásady citovania odbornej literatúry podľa medzinárodnej normy STN ISO 690, ktorá má zabezpečiť jednotný spôsob citovania v krajinách, ktoré ju prijali. V Akadémii PZ v Bratislave bola vydaná metodická pomôcka uľahčujúca zavádzanie tejto citačnej normy do praxe pod názvom „Citovanie odbornej literatúry“ (autorkami sú Marta Šimončičová a Mária Nagyová). Na požiadanie Vám môžeme tieto zásady poslať aj prostredníctvom elektronickej pošty výkonnej redaktorky Ing. Evy Kunovskej – eva.kunovska@minv.sk,
 • pri zadávaní materiálov na spracovanie: odovzdávať ich kompletné, vrátane tabuliek, grafov, schém, obrázkov apod., s presným označením ich umiestnenia v texte,
 • uviesť adresu pracoviska a telefónne číslo, prípadne iný spôsob kontaktu (fax, e-mail a pod.),
 • autori sú zodpovední za to, že ich príspevok neobsahuje žiadne utajované skutočnosti.

 

Požiadavky na štruktúru príspevkov:

 • meno autora (krstné meno a priezvisko) bez titulov,
 • názov príspevku,
 • stručná anotácia príspevku (3-5 riadkov),
 • kľúčové slová, ktoré majú vystihovať rozhodujúce pojmy z danej práce (maximálne 10 slov),
 • text príspevku,
 • súhrn (rozsah sa odvodzuje od rozsahu príspevku, na 10 strán by mala byť 0,5 – 1 strana súhrnu).
 • kľúčové slová a súhrn je potrebné preložiť aj do anglického jazyka,
 • zoznam použitej literatúry.
Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.