SÚČASNÁ SPOLOČENSKÁ KRÍZA A JEJ NEGATÍVNE PREJAVY

18.09.2014

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

 

Katedra spoločenských vied

pod záštitou prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy,  doc. JUDr. Mojmíra MAMOJKU, PhD.

usporiada

 

v dňoch 2. a 3. októbra 2014

 

medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

„SÚČASNÁ SPOLOČENSKÁ KRÍZA A JEJ NEGATÍVNE PREJAVY“

s dôrazom na vedomie a správanie mladých príslušníkov ozbrojených síl

 a ozbrojených bezpečnostných  zborov

 

Cieľ konferencie

Na základe medzinárodnej výmeny najnovších vedeckých poznatkov a skúseností o doterajšom priebehu a prejavoch súčasnej spoločenskej krízy vymedziť aktuálne teoretické a praktické problémy súvisiace s jej existenciou, škodlivými dôsledkami, ale najmä s potrebou skúmania a elimináciou tých negatívnych krízových javov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú vedomia a správania mladých ľudí.

Hlavnou úlohou konferencie je v súlade s VVÚ č.194/2013 APZ v Bratislave, sústrediť dostatok relevantných vedeckých informácií, ktoré budú využité pri ďalšom empirickom skúmaní a identifikácii špecifických prejavov spomínanej krízy vo vedomí a správaní mladých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov, ktorých hlavnou náplňou práce je zaisťovanie bezpečnosti, spoločenského poriadku, ochrany života, zdravia a majetku občanov.

 

Okruh riešených problémov :

  • vplyv krízy na bezpečnosť (vnútornú, vonkajšiu) a  bezpečnostné inštitúcie
  • sociálno-ekonomické aspekty krízy s dôrazom na špecifiká ekonomického správania
  • prejavy spoločenskej krízy v oblasti práva, justície a právneho vedomia
  • psychologické, sociálno-patologické a kriminogénne aspekty súčasnej krízy
  • morálno-etické, hodnotové a duchovné dimenzie spoločenskej krízy
  • vplyv krízy na oblasť vzdelávania a výchovy mladých ľudí

 

Inštitucionálny partneri

Vikariát Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR

Sekcia vojenskej sociológie Slovenskej sociologickej spoločnosti SAV

SOŠ PZ Košice

SOŠ PZ Pezinok

SOŠ PZ Bratislava

        

         

Vedecký výbor konferencie


Mons. ThDr. František BARTOŠ, PhD.(VMV-SR)

PhDr. Karol ČUKAN, CSc. (MO-SR),

doc. PhDr. Lída ČÍRTKOVÁ, CSc. (PA-ČR),

doc. Dr. Ing. Štefan DANICS, Ph.D. (PA-ČR),

prof. PhDr. Gustáv DIANIŠKA, CSc. (SR),

prof. dr hab. Jacek DWORZECKI, (PR),

prof. PhD. Jaroslav ERNEKER, DrSc. (SR),       

doc. RNDr. Jaroslav HOLOMEK, CSc. (SR),

prof. PhDr. Dalimír HAJKO, DrSc. (SR),

prof. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD. (SR),

doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD. (APZ-SR),

prof. dr hab. Leszek KORZENIOWSKI (PR),

doc. JUDr. Mojmír MAMOJKA, PhD. (APZ-SR),

   doc. Dr. Jozef MATIS, CSc. (AOS-SR),

   prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI (UWr Polska),

   doc.Dr.Vojtěch MALATEK,CSc.(SUOPF-ČR),

   PhDr. Miroslav KMOŠENA, PhD. (AOS-SR),

PhDr. Mária MARTINSKÁ PhD. (AOS-SR),

doc. Karol MURDZA, PhD. (APZ-SR),

prof. PhDr. František OCHRANA, DrSc., (CESES-ČR)

doc.Dr. Mgr. Lubomír PÁNA, Ph.D. (ČR),

doc.Ing.Mgr.Radoslav SALINGER,PhD.(UO-ČR),

doc. JUDr., Mgr. Joža SPURNÝ, Ph.D. (PA-ČR),

dr Małgorzata STOCHMAL (UWr Polska),

prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD. (APZ-SR),

doc. JUDr. Roman SVATOŠ, Ph.D. (VŠERS-ČR),

prof.dr.hab.Wojciech Krzystof ŚWIATKIEWICZ(PR)

PaedDr. Ľudovít SPUCHĽAK, PhD. (APZ-SR),

doc. PaedDr. Marek STOROŠKA, PhD., (VŠMP-SR)

PhDr. Monika ŠTRBOVÁ, PhD. (UKF-SR),

doc. PhDr. František ŠKVRNDA, CSc. (EU-SR),

prof. dr Wasyl ZAPLATYNSKY (UA-PR),

prof. PhDr. Dušan POLONSKÝ, CSc. (SR)

Col. PhD. Danuta BUKOWIECKA (PR)

 

 

Organizačný výbor konferencie

predseda :             mjr. Ing. Mária SABAYOVÁ, PhD.  

členovia:                por. Ing. Matej BARTA

                               PhDr. Miloš BUČKO

                               npor. Mgr. Lenka DEMBICKÁ

                               npor. PhDr. Vladimír MALÍČEK, PhD.

                               kpt. PhDr. Andrea NEUMANNOVÁ, PhD.

                               por. Mgr. Lucia NOSKOVIČOVÁ

                               plk. JUDr. Daniel SZÜCS

                               npor. JUDr. Mgr. Lucia ŠKORCOVÁ

                               mjr. PaedDr. Lucia VARGOVÁ

 

 

Miesto konania a predbežný program:  

2.10.2014  -    Akadémia Policajného zboru v Bratislave,Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 

                                10.00 - 12,30 – prijatie zahraničných účastníkov, prehliadka APZ, obed

                               12.30 - 13.00 – prezentácia účastníkov

                               13.00 - 18.00 – referáty a diskusné príspevky

                               18.00 - presun do RZ MV SR MAJÁK (neformálne stretnutie účastníkov

                                                konferencie, prerokovanie možnej vedeckovýskumnej spolupráce)

 

3.10.2014  -    Rekreačné zariadenie MV SR MAJÁK ,    Juh 546, 903 01 Slnečné jazerá                                          9.00 - 12.00 – diskusné príspevky

                               12.00 - 13.00  –  obed

                               13.00 - 15.00 – diskusia a prijatie záverov konferencie

 

                                                      

 

***

Realitou súčasnej doby je globálna spoločenská kríza, ktorá sa bezprostredne dotýka každodenného života občanov celej EÚ. Pôvodne finančná kríza postupne prerástla do celospoločenskej krízy morálky a negatívne ovplyvňuje názory, životné postoje a hodnotové priority rôznych sociálnych subjektov. Spôsobuje tak nielen priame ekonomické škody, ale má aj množstvo skrytých dopadov a efektov na vedomie a správanie ľudí. Uvedené dôsledky sa  prejavujú aj v činnosti ozbrojených a bezpečnostných zborov. Špecifickým spôsobom sa tento problém dotýka najmä mladých príslušníkov polície a armády.

 

Rokovacie jazyky

 

ROKOVACIE JAZYKY (bez tlmočenia):            slovenský, český, anglický, poľský

 

VÝSTUPY KONFERENCIE:

Recenzovaný zborník (pokyny pre autorov príspevkov sú v prílohe pozvánky). Vybrané články po schválení vedeckým výborom budú zaradené do pripravovanej vedeckej monografie.

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

  • zaslanie prihlášky a anotácie do 15. 09. 2014
  • zaplatenie konferenčného poplatku (bankovým  prevodom do 15.09. 2014  alebo priamo na mieste v deň konania konferencie)                               
  • zaslanie príspevku na adresu:  ksv @akademiapz.sk  do  15. 10. 2014

 

Na stiahnutie / Downloads

 

Pozvánka na konferenciu

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.