Univerzita tretieho veku

18.09.2020

Vážené študentky,

vážení študenti

Univerzity tretieho veku pri Akadémii Policajného zboru v Bratislave  

 

         dovoľujeme si Vám oznámiť, že napriek našej úprimnej snahe pokračovať vo výučbe Univerzity tretieho veku  letného semestra akademického roka 2019/2020 v blížiacich sa jesenných mesiacoch,  bude výučba prerušená do 

o d v o l a n i a .

Uvedené rozhodnutie vychádza z  opatrenia  Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva Bratislava pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 14. septembra 2020 sa  do odvolania neodporúča organizovať hromadné podujatia určené pre seniorov v akomkoľvek počte.  

O ďalšom pokračovaní všetkých ročníkov Univerzity tretieho veku  Vás budeme informovať na našej internetovej stránke  v mesiaci január 2021.

Veríme, že Váš záujem pokračovať v ďalšom vzdelávaní bude pretrvávať aj po ukončení tohto pre nás všetkých neľahkého obdobia, ktoré COVID – 19 pre ľudstvo prináša.

 

 

Univerzita tretieho veku vznikla schválením v Akademickom senáte Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 08. 10. 2015, podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave organizuje podľa § 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdelávanie na univerzite ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov.

Univerzita tretieho veku ďalšieho vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je inštitúciou poskytujúcou záujmové vzdelávanie starších občanov Slovenskej republiky, ktorá realizuje svoj program v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania.

Jej poslaním je poskytnúť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku, pre zdravotne postihnutých, ako aj pre ostatných záujemcov. Je kľúčom k zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Na štúdium na univerzite môžu byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky s uvedením najvyššieho získaného vzdelania. Podmienkou prijatia je:

  1. ukončené aspoň úplné stredné vzdelanie,
  2. vek nad 50 rokov,
  3. úhrada zápisného,
  4. úhrada každoročného študijného poplatku.

 

 

Výučba študentov prvého ročníka bola zahájená v septembri 2016.

 

 

Kontaktnou osobou pre agendu Univerzity tretieho veku na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je Mgr. Martin Germann., tel. 09610 57479; email: utv@akademiapz.sk; (martin.germann@minv.sk); blok U, 2. poschodie.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Zásady organizácie a pravidlá štúdia

Prihláška

Finančné prostriedky

Čestné prehlásenie

 

2019/2020

1. ročník UTV

2. ročník UTV

3. ročník UTV

4. ročník UTV

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.