Univerzita tretieho veku

11.07.2017

Univerzita tretieho veku vznikla schválením v Akademickom senáte Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 08. 10. 2015, podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave organizuje podľa § 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdelávanie na univerzite ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov.

Univerzita tretieho veku ďalšieho vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je inštitúciou poskytujúcou záujmové vzdelávanie starších občanov Slovenskej republiky, ktorá realizuje svoj program v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania.

Jej poslaním je poskytnúť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku, pre zdravotne postihnutých, ako aj pre ostatných záujemcov. Je kľúčom k zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Na štúdium na univerzite môžu byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky s uvedením najvyššieho získaného vzdelania. Podmienkou prijatia je:

  1. ukončené aspoň úplné stredné vzdelanie,
  2. vek nad 50 rokov,
  3. úhrada zápisného,
  4. úhrada každoročného študijného poplatku.

 

 

Výučba študentov prvého ročníka bola zahájená v septembri 2016.

    

Proces podávania prihlášok do prvého ročníka akademického roka 2017/2018 bol ukončený vzhľadom k naplneniu stanoveného maximálneho počtu študentov!

 

Kontaktná osoba - Mgr. Mária Kopecká (tel. 09610 57 479; e-mail:maria.kopecka@minv.sk).

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Zásady organizácie a pravidlá štúdia

Prihláška

Súhlas dotknutej osoby

Finančné prostriedky

Čestné prehlásenie

ROZVRH HODÍN 1. VŠEOBECNÉHO ROČNÍKA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Rozvrh hodín študijného bloku č. 1 „Vyšetrovanie“ 2. a 3. ročník - pre akademické roky 2017/2018  a 2018/2019

Rozvrh hodín študijného bloku č. 2  „Právne zameranie“ 2. a 3. ročník - pre akademické roky 2017/2018  a 2018/2019

Rozvrh hodín študijného bloku č. 3  „Kriminalisticko – forenzný “ 2. a 3. ročník - pre akademické roky 2017/2018  a 2018/2019

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.