Univerzita tretieho veku

31.03.2020

Oznam

pre študentov Univerzity tretieho veku pri Akadémii Policajného zboru v Bratislave

 

         Na základe  rozhodnutia  rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa  
r  u š  í     výučba vo všetkých ročníkoch Univerzity tretieho veku do o d v o l a n i a.

 

Univerzita tretieho veku vznikla schválením v Akademickom senáte Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 08. 10. 2015, podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave organizuje podľa § 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdelávanie na univerzite ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov.

Univerzita tretieho veku ďalšieho vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je inštitúciou poskytujúcou záujmové vzdelávanie starších občanov Slovenskej republiky, ktorá realizuje svoj program v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania.

Jej poslaním je poskytnúť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku, pre zdravotne postihnutých, ako aj pre ostatných záujemcov. Je kľúčom k zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Na štúdium na univerzite môžu byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky s uvedením najvyššieho získaného vzdelania. Podmienkou prijatia je:

  1. ukončené aspoň úplné stredné vzdelanie,
  2. vek nad 50 rokov,
  3. úhrada zápisného,
  4. úhrada každoročného študijného poplatku.

 

 

Výučba študentov prvého ročníka bola zahájená v septembri 2016.

 

 UPOZORNENIE:

Prihlášky na štúdium Univerzity tretieho veku pri Akadémii Policajného zboru v Bratislave pre akademický rok 2020/2021  - 1. všeobecný ročník je možné zasielať na adresu: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava v termíne do 30. augusta 2020 .

 

Kontaktnou osobou pre agendu Univerzity tretieho veku na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je Mgr. Dagmar Klimková Okániková, PhD., tel. 09610 57281; email: utv@akademiapz.sk; (dagmar.klimkova@minv.sk); blok U, 2. poschodie, č. dv. 337.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Zásady organizácie a pravidlá štúdia

Prihláška

Finančné prostriedky

Čestné prehlásenie

 

2019/2020

1. ročník UTV

2. ročník UTV

3. ročník UTV

4. ročník UTV

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.