Back

Oddelenie informačných technológií

Oddelenie informačných technológií zabezpečuje plnenie úloh na úseku rozvoja a správy informačných technológií na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „akadémia“). V tejto súvislosti zabezpečuje inováciu didaktickej a výpočtovej techniky vo výučbových priestoroch akadémie ako aj prevádzku a priebežný servis hardvéru a aktualizáciu softvéru. Oddelenie prevádzkuje internetovú sieť  a  webové sídlo akadémie. Pre potreby akadémie tiež spravuje systémy  MAIS, Evidencia záverečných prác a zabezpečuje technickú podporu pre užívateľov elektronickej pošty.  Oddelenie plní, okrem iného, aj funkciu reprografického pracoviska akadémie a zabezpečuje vydávanie kariet ISIC/ITIC. V spolupráci s pracoviskami OSK SITB Bratislava zabezpečuje štandardizáciu informačných technológií a pripojenie do domény MV SR – INTRA.

{[|addPersonalProfil [department{Oddelenie informačných technológií}] [short_employees1] |]}