Back

Vnútorný systém kvality Akadémie PZ v Bratislave

 

Smernica pre vnútorný systém kvality

Inštitucionálny manuál kvality

Akreditačná rada Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Opatrenie o zriadení pracovných skupín na prípravu akreditácie

Rada kvality

Rada študijného programu bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Rada študijného programu bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Odborová komisia pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 9205V00 ,,Bezpečnostné vedy“

Opisy študijných programov - Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Opisy študijných programov - Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Opis odboru habilitačného konania a inauguračného konania v študijnom odbore Bezpečnostné vedy

Smernicu o bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní, sprístupňovaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Vedecko-pedagogické charakteristiky osôb

Výstupy tvorivej činnosti

Poslanie

Profil absolventa

Etické kódexy a Etická komisia

Zoznam osôb a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu - Bakalárske štúdium

Zoznam osôb a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu - Magisterské štúdium

Zoznam osôb a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu - Doktorandské štúdium

Profilové predmety

Zoznam uzatvorených dohôd, zmlúv a memoránd Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Uznesenia z porád orgánov zabezpečujúcich vnútorný systém zabezpečovania kvality

Témy záverečných prác na ak. rok 2021/2022

Hodnotenie vedy a vedeckovýskumnej činnosti

Výročná správa o hospodárení

O jednotnom postupe pri hodnotení vedecko-pedagogických aktivít

Hodnotiace správy
Názory študentov na kvalitu výučby, prácu učiteľov a ich študijná spokojnosť
Hodnotenie absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ich nadriadenými

Hodnotenie absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ich nadriadenými v akademickom roku 2020/2021

Archivované správy

 Uplatnenie absolventov Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Výsledky štátnych skúšok a obhajob študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Výsledky štátnych skúšok a obhajob v akademickom roku 2020/2021

Archivované správy

Hodnotenie vzdelávania na Akadémie Policajného zboru v Bratislave

        Hodnotenie absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ich nadriadenými v akademickom roku 2020/2021

        Archivované správy

        Výsledky štátnych skúšok a obhajob v akademickom roku 2020/2021

        Archivované správy

        Výročná hodnotiaca správa od akademického roka 2021/2022

        Archivované správy do akademického roka 2020/2021

        Hodnotiaca správa z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

        Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave

    ŠTATÚT

    Erasmus +

Tu si môžete stiahnuť všetky dostupné VPCH. Pokiaľ by ste mali záujem o VPCH konkrétneho pedagógoga, navštívte stránku s jeho verejným profilom.

    VPCH.ZIP

    VPCH_EN.ZIP


Dlhodobý zámer
Internacionalizácia
Interné predpisy
VPCH

Tu si môžete stiahnuť všetky dostupné VPCH. Pokiaľ by ste mali záujem o VPCH konkrétneho pedagógoga, navštívte stránku s jeho verejným profilom.

VPCH.ZIP

VPCH_EN.ZIP