Back

Kancelária rektora

 

Kancelária rektorky organizačne zabezpečuje a organizuje plnenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti rektorky a vnútorného režimu akadémie a v stanovenom rozsahu sa podieľa na plnení týchto úloh. Plní úlohy súvisiace s uplatňovaním personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci rektorky a ďalších vedúcich pracovísk. Komplexne zabezpečuje administratívnu agendu akadémie v zmysle stanovenej registratúry; zabezpečuje pracovné stretnutia, pracovné porady a rokovania rektorky s pracoviskami akadémie a externými inštitúciami. Rieši  úlohy vyplývajúce z problematiky  BOZP a PO.

Kancelária rektorky zabezpečuje organizačne a administratívno-technicky plnenie úloh súvisiacich s činnosťou rektorky vo vzťahu k pracoviskám akadémie, k ministerstvu vnútra, Prezídiu Policajného zboru a ďalším orgánom a organizáciám v Slovenskej republike, ako aj vo vzťahu k orgánom a organizáciám v rámci EÚ. Ďalej zabezpečuje plnenie úloh na úseku uplatňovania personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci rektorky a ďalších vedúcich pracovísk. Kancelária dbá na dodržiavanie postupov pri manipulácii s registratúrnymi záznamami, pri manipulácii s internými predpismi, pri evidovaní utajovaných skutočností

Kancelária rektorky sa v rámci svojej kompetencie podieľa na činnosti akadémie, zabezpečuje jej plynulý chod, vedie registratúrny denník kancelárie rektorky, vybavuje administratívnu agendu rektorky, zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pokynov rektorky, podieľa sa na príprave a organizovaní pracovných porád a rokovaní rektorky s pracoviskami akadémie a externými inštitúciami, organizačne zabezpečuje slávnostné otvorenie školského roka a slávnostné ukončenie školského roka, pripravuje scenáre ostatných významných akademických udalostí

{[|addPersonalProfil [user{zuzana.zajacova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{monika.szabova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{richard.cuvala@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{leonka.lisonova@minv.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{alena.ciprova@minv.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{etela.muzikova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{eva.radicova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{katarina.junasova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{miriam.svirecova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{jana.bernadicova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{edita.letenayova@minv.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{jan.dargaj@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{_}] [formated1] |]}