Back

CEPOL

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu

v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

 

Prehľad

Úloha: poskytuje odbornú prípravu v oblasti presadzovania európskeho a medzinárodného práva
Výkonná riaditeľka: Maria Montserrat Marin Lopez
Rok zriadenia: 2005
Počet zamestnancov: 60
Sídlo: Budapešť (Maďarsko)
Webové sídlo: CEPOL[en]

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) je agentúra Európskej únie, ktorá pripravuje, realizuje a organizuje odbornú prípravu pre príslušníkov policajného zboru a zamestnancov iných orgánov presadzovania práva.

 

Úlohy

Agentúra:

  • zabezpečuje odbornú prípravu pre príslušníkov policajného zboru a zamestnancov iných orgánov presadzovania práva,
  • zlepšuje bezpečnosť EÚ prostredníctvom odborného vzdelávania a výmeny znalostí,
  • zriaďuje vzdelávacie siete.

CEPOL ponúka inovačné, pokročilé vzdelávacie kurzy. Do svojich vzdelávacích programov integruje najnovšie poznatky a novinky v oblasti výskumu a technológií a posilňuje spoluprácu medzi policajnými orgánmi.

Jej súčasné portfólio zahŕňa:

 

Štruktúra

CEPOL riadi výkonný riaditeľ [en], ktorý sa zodpovedá správnej rade.

Správna rada [en]  sa skladá zo zástupcov členských štátov EÚ a Európskej komisie. Predseda správnej rady je zástupcom jednej z 3 krajín EÚ[en], ktoré spoločne pripravujú 18-mesačný program Rady Európskej únie.

V každej krajine EÚ má agentúra tzv. národnú jednotku (CNU) [en]. Národné jednotky poskytujú informácie a usmernenia pre zamestnancov orgánov presadzovania práva, ktorí sa chcú zúčastniť na činnostiach CEPOL.

 

 

Ciele CEPOL-u 

Cieľom CEPOL-u je podpora, rozvoj, vykonávanie a koordinácia odbornej prípravy pre úradníkov orgánov presadzovania práva, pričom sa osobitný dôraz kladie na ochranu ľudských práv a základných slobôd v kontexte presadzovania práva, a to najmä v oblastiach predchádzania závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, a boja proti nej, predchádzania terorizmu a boja proti nemu, zachovávania verejného poriadku, najmä medzinárodnej policajnej činnosti v prípade významných podujatí a plánovania a vedenia misií Únie, čo môže tiež zahŕňať odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva a jazykových zručností. CEPOL konkrétne: 

a) podporuje členské štáty pri poskytovaní odbornej prípravy s cieľom zvyšovať informovanosť a poznatky o: 

1) vykonávaní a používaní medzinárodných nástrojov a nástrojov Únie na spoluprácu v oblasti presadzovania práva; 

2) orgánoch Únie, predovšetkým o agentúrach Europol, Eurojust a Frontex, ich fungovaní a úlohách; 

3) policajných a justičných aspektoch spolupráce v oblasti presadzovania práva a praktických poznatkoch o prístupe ku kanálom na výmenu informácií; 

b) podporovať členské štáty, ak o to požiadajú, pri rozvoji regionálnej a dvojstrannej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi, orgánmi Únie a tretími krajinami prostredníctvom odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva; 

c) vytvárať, vykonávať a koordinovať odbornú prípravu, ktorá sa venuje osobitným oblastiam trestného práva a policajnej práce; 

d) vytvárať, vykonávať a koordinovať odbornú prípravu, ktorej cieľom je podporiť členské štáty a orgány Únie v oblasti odbornej prípravy úradníkov orgánov presadzovania práva na účasť na misiách Únie a v činnostiach zameraných na rozšírenie kapacity v oblasti presadzovania práva v tretích krajinách; 

e) odborne pripraviť školiteľov a pomáhať im pri zdokonaľovaní osvedčených vyučovacích postupov a ich výmene.

 

Fungovanie

 

CEPOL združuje sieť inštitútov odbornej prípravy [en] pre zamestnancov orgánov presadzovania práva v každej krajine EÚ a pomáha im poskytovať odbornú prípravu zameranú na bezpečnostné priority, spoluprácu v oblasti presadzovania práva a výmenu informácií.

Agentúra spolupracuje aj s orgánmi EÚ, medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami s cieľom zabezpečiť spoločnú reakciu na najzávažnejšie bezpečnostné hrozby.

Jej ročný pracovný program [en] sa zakladá na podnetoch predložených touto sieťou a ostatnými zainteresovanými stranami. To znamená, že jej činnosti spĺňajú potreby členských štátov EÚ v prioritných oblastiach stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ.

 

Kto má z činnosti osoh

 

CEPOL prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti Európy tým, že uľahčuje spoluprácu a výmenu poznatkov medzi príslušníkmi policajných zborov v členských štátoch EÚ a niektorých tretích krajinách, pokiaľ ide o otázky súvisiace s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti, a najmä v rámci cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti.

CEPOL má ambície stať špičkovým centrom na svetovej úrovni a hybnou silou zmien v oblasti odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva.

Riaditeľ:  Maria Montserrat Marin Lopez

Address:

CEPOL House,
1066 Budapest
Ó utca  27
Hungary

Poštová adresa:
CEPOL House,
1903 Budapest
Pf.314 
Hungary

Tel.: +3618038030
Fax: +3618038031

E-mail: secretariat@cepol.europa.eu
Internet: http://www.cepol.europa.eu/

 

 

Odkazy

Pracovný plán

E-Journal

Ďalšie publikácie