Back

Knižnica

Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave je odborným informačným pracoviskom v rámci rezortu MV SR so zameraním na ochrana osôb a majetku a bezpečnostné verejnosprávne služby.

V zmysle zákona o knižniciach SR je Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave verejnou vysokoškolskou knižnicou. Poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým, vedeckým, odborným a ostatným pracovníkom a študentom akadémie, pracovníkom Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, ale aj ostatným záujemcom z radov odbornej verejnosti.

Svoje služby poskytuje  riadne zaregistrovaným používateľom na základe Knižničného a výpožičného poriadku, ktorý presne stanovuje práva a povinnosti používateľa a definuje kategórie používateľov a služby knižnice.

{[|addPersonalProfil [user{janka.stubnova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}