Späť

Erasmus+

eras

 

ERASMUS + študuj, cestuj a získavaj skúsenosti!

era2

 

 Mobilita študentov, čerstvých absolventov, doktorandov na štúdium alebo stáž a zamestnancov na výučbu alebo odbornú prípravu

 

era3

 

Akadémii Policajného zboru v Bratislave bola  udelená Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), ďalej len „Charta“ na celé trvanie programu Erasmus+ 2021 – 2027. Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie stanovuje všeobecný rámec kvality pre európske a medzinárodné činnosti spolupráce, ktoré môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vykonávať v rámci programu Erasmus+. Naša univerzita zabezpečuje v rámci programu Erasmus+ Vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov (KA 1) - Mobilitu študentov, čerstvých absolventov, doktorandov, na štúdium alebo stáž a zamestnancov na výučbu alebo odbornú prípravu (školenie). Erasmus ID kód: BRATISL06

Akadémia Policajného zboru v Bratislave ponúka možnosť zahraničných pobytov pre:

 • študentov 2. – 5. ročníka (v dennej aj externej forme štúdia)
 • čerstvých absolventov
 • doktorandov
 • pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

 

Súčasné programové obdobie sa zameriava na tieto priority:

 • inklúzia a diverzita - inklúzia znamená začlenenie a akceptovanie každého na báze rešpektovania rovnej hodnoty a dôstojnosti všetkých ľudí. Procesom inklúzie sa zapája každý jednotlivec a všetci sa tak môžu  cítiť ako dôležitá súčasť organizácie. Ide o cielené odstraňovanie prekážok, ktoré jednotlivcom bránia v prístupe k vzdelávaniu, s cieľom umožniť im účasť na projektových aktivitách; procesom diverzie zasa vedome prijímame fakt rôznorodosti medzi ľuďmi v zmysle veku, pohlavia, etnicity, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, vzdelania či národnosti. Prostredníctvom inklúzie a diverzity prispievame k budovaniu pozitívnej atmosféry pre všetkých členov spoločnosti bez rozdielu;
 • digitalizácia - reflektovanie na potreby aktuálnych moderných trendov digitálnej doby;
 • enviromentálne zameranie;
 • prispievať k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru.
era4

 

Organizačná štruktúra programu Erasmus+ je nasledovná:

 •  SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy (SK01) Križkova 9,  811 04 Bratislava https://www.erasmusplus.sk/
 • ERASMUS+ inštitucionálny koordinátor Akadémie PZ v Bratislave pre program Erasmus+ (prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy)
 • Erasmus+ koordinátor/kontaktná osoba Akadémie PZ v Bratislave pre program Erasmus+ (Oddelenie vedy a vedeckých projektov)

 ERASMUS ID code: SK BRATISL06

Pre viac informácii sledujete Facebook Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

 

 

Partnerské vysoké školy v rámci programu ERASMUS+

Finančné a zmluvné pravidlá

Katalóg kurzov

Smernica Erasmus+

Erasmus+ Policy Statement

Erasmus+ Charter Award

Kontakty