Späť

Oznámenia a informácie

info

 

Publikačná činnosť katedry trestného práva

V roku 2021 - 2022 členovia katedry trestného práva participovali na tvorbe učebníc, ktoré sú určené primárne pre študentov Akadémie PZ a ktoré boli vydané v renomovanom zahraničnom vydavateľstve:

Jedná sa o nasledovné tituly:

MARKOVÁ, V., STRÉMY, T., ŠANTA, J. JANKO, S. 2021 Trestné právo procesné. Všeobecná časť Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-861-7

tppvc

MARKOVÁ, V. STRÉMY, T. BENEDEKOVÁ,D, JANKO, S., 2022. Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 233 s. ISBN 978-80-7380-887-7

TPP - Štádia TK

 

 

 

 

 

 

 

Trestný zákon : Komentár 

Trestný zákon : Komentár : Zväzok I. / Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Spoluaut. Sebastián Janko, Spoluaut. Veronika Marková. ... [a i.]. 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. - 887 s. ISBN 978-80-7676-429-3

Trestný zákon : Komentár : Zväzok II. / Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Spoluaut. Sebastián Janko, Spoluaut. Veronika Marková. ... [a i.]. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR2022. - 1506 s. - (Komentáre Wolters Kluwer)

Niektorí členovia katedry trestného práva sú spoluautormi komentára k Trestnému zákonu, ktorý vycháda v dvoch zväzkoch.

TZ - Komentár I.  2. časť

I. zväzok ponúka záujemcom hĺbkovú, právnu analýzu všeobecnej časti tohto dôležitého právneho predpisu. Autorský kolektív sa v komentári venuje aj aktuálnym legislatívnym zmenám a ich dopadom na všeobecnú časť Trestného zákona. Odborná verejnosť pomocou predmetnej publikácie nájde riešenia nielen v teoretických otázkach súvisiacich s touto právnou disciplínou, ale v aj praktických prípadoch, s ktorými sa čitatelia stretávajú v rámci svojej právnej praxe. Publikácia je určená sudcom, prokurátorom, advokátom, študentom právnických fakúlt, ale aj laickej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku trestného práva.

 II. zväzok, po predchádzajúcom vydaní všeobecnej časti Trestného zákona v rámci I. zväzku, hĺbkovú, právnu analýzu ustanovení osobitnej časti Trestného zákona v zmysle § 144 - § 435, ako aj následným spoločným, prechodným a záverečným ustanoveniam. Autorský kolektív nadväzuje na predchádzajúce vydanie I. zväzku, pričom v komentovaných ustanoveniach sa venuje aktuálnej právnej úprave v kontexte jednotlivých legislatívnych zmien. V diele sa autori venujú trestným činom, ktoré sú uvedené v dvanástich hlavách osobitnej časti, pričom prinášajú pohľad na komplexnú analýzu jednotlivých ustanovení s dôrazom na výklad pojmov, vzťahujúcich sa na objektívne znaky skutkových podstát trestných činov, ako aj na vzájomné súvislosti, či praktické problémové oblasti, ale aj prepojenie na výkladové ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona. Ambíciou komentára je poukázať taktiež aj na súvisiacu judikatúru z predmetnej oblasti, ako aj praktické skúsenosti autorov, ktorí sú nielen odborníci v oblasti teórie, ale viacerí z nich sú súčasťou aj samotného trestného konania. Publikácia je určená sudcom, prokurátorom, advokátom, študentom právnických fakúlt, ale aj laickej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku trestného práva.

 

Záverečné práce - bakalárske a diplomové

Publikácia na stiahnutie 

V časti týkajúcej sa publikačnej činnosti katedry, ako aj v materiáloch na stiahnutie je k dispozícii publikácia týkajúca sa spracovania záverečných prác na Akadémii Policajného zboru  v Bratislave.

Informácia k  záverečným prácam

Na základe nového číselníka študijných odborov pre účely EZP je potrebné do záverečnej práce uviesť

  • Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku alebo Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
  • Študijný odbor: 9205 Bezpečnostné vedy

Seminár k diplomovej práci

Platí pre študentov denného baklaárskeho a magisterského štúdia. V zmysle novej akreditácie sú študenti magisterského štúdia povinní splniť podmienky priebežného hodnotenie, ktoré sú uvedené v infoliste predmetu. Ide o nasledovné podmienky:

  • spracovanie projektu bakalárskej/diplomovej práce - vzor projektu bakalárskej / diplomovej práce si môžete stiahnuť tu: Vzor projektu
  • spracovanie seminárnej práce

 

Zamerania na skúšky

Zamerania na skúšky z predmetov vyučovaných katedrou trestného práva si môžete stiahnuť v časti Materiály na stiahnutie

 

Ostatné informácie pre študentov