Späť

Mobilita pracovníkov

Mobilita pracovníkov - školenie (STT)     

obr8

        Autor obrázku: Tomáš Černica

Nepedagogickí zamestnanci Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa môžu uchádzať o mobilitu na niektorú z partnerských univerzít, s ktorými má Akadémia PZ v Bratislave podpísanú medziinštitucionálnu dohodu. Doporučená maximálna dĺžka mobility je 5 dní mobility, minimálna dĺžka mobility je 2 dni. V rámci tejto výzvy je možné podať  viac ako jednu prihlášku a teda je možné zrealizovať viac ako jednu mobilitu za účelom školenia  počas akademického roka. Počet schválených mobilít je predmetom výberového konania.

 Na rovnakú inštitúciu v rovnakom termíne môžu vycestovať najviac 3 účastníci.

  • Program mobility - školenie

Program mobility - školenie Erasmus+ - SK verzia

Training mobility - STT Erasmus+ - EN verzia

Účasť na konferenciách nie je povolená.

  • Finančné prostriedky

Pracovníka predfinancováva Akadémia PZ v plnom rozsahu, t. j. príkaz na zahraničnú služobnú cestu a vyúčtovanie  musia pokrývať všetky položky, pokiaľ sú splnené všetky podmienky mobility.

Finančné výdavky spojené s mobilitou sú kryté nasledovne:

Sadzby grantov

Skupina

Krajiny

Grant na deň

1.

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko

       160 €

2.

Belgicko, Cyprus, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko

       140 €

3.

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,Poľsko, Rumunsko, Severomacedónska republika,

Slovinsko, Srbsko, Turecko

       120 €

 

Grant na cestu:

Príspevok na cestovné náklady účastníkovi z miesta ich pôvodu do miesta aktivity a späť. Grant je účastníkom pridelený na základe cestovnej vzdialenosti. Vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity sa počíta pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti podporovanej Európskou komisiou.

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Cestovné vzdialenosti

Štandardné cestovanie

Zelené cestovanie

0 – 99 km

          23 €

 

100 – 499 km

         180 €

       210 € 

500 – 1 999 km

         275 €

       320 €

2 000 – 2 999 km

         360 € 

       410 €

3 000 – 3 999 km

         530 €

       610 €

4 000 – 7 999 km

         820 €

 

8 000 km alebo viac

        1 500 €

 

 

Zelené cestovanie:

Zelené cestovanie je vymedzené ako cestovanie, pri ktorom sa na hlavnú (prevažnú) časť cesty používajú nízkoemisné dopravné prostriedky, ako sú autobusy, vlaky alebo lode resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta na jednom aute (car-pooling).

Čiastka poukázaná na účet pracovníka = (počet dní x individuálna podpora na deň podľa prijímajúcej krajiny) + grant na cestu (štandardné cestovanie/zelené cestovanie). Paušálny príspevok na zelené cestovné sa účastníkovi vyplatí na základe predloženého čestného vyhlásenia a doložených cestovných lístkov na prostriedok verejnej dopravy (neplatí pre letenky).

 

 Pracovník je povinný dodržiavať zásady hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a využívať možné zľavy pri cestovnom a ubytovaní.

Pred nástupom na pobyt je pracovník povinný doručiť Erasmus+ koordinátorke kópiu poistenia v zahraničí (Európsky preukaz  a zmluvu o komerčné poistení ).

  • Výberové konanie

Dátum výberového konania je vždy zverejnený na webovej a facebookovej stránke Akadémie PZ v Bratislave. Záujemcovia  sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adresu lucia.cajkovicova@minv.sk alebo lucia.cajkovicova@akademiapz.sk . O rozhodnutí výberovej komisie budú dotyční informovaní.

  • Vybratí uchádzači

Pracovníci, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní predkladajú Erasmus+ koordinátorovi APZ vyplnený dokument - Program školenia, v primeranom časovom predstihu, najneskôr však štyri týždne pred vycestovaním.   

  • Po návrate z pobytu

Do 10 dní po návrate je pracovník povinný vyúčtovať zahraničnú pracovnú cestu na základe relevantných dokumentov. Koordinátorovi účastník odovzdá podklady potrebné k vyúčtovaniu zahraničcnje cesty,  napr. cestovné lístky, letenky, palubné vstupenky, doklad o ubytovaní a pod.

Následne (najneskôr do 15 dní po návrate) doručí Erasmus+ koordinátorovi APZ :

  • Confirmation - potvrdenie o dodržaní plánu školenia uvedeného v Programe školenia s uvedeným termínom mobility, ktoré vystavuje prijímajúca inštitúcia. Forma nie je určená.
  • Po ukončení mobility pracovník vyplní správu z mobility (EU Survey) prostredníctvom on-line systému.