Späť

Vedecko-výskumná činnosť

Katedra informatiky a manažmentu garantuje plnenie dvoch vedecko-výskumných úloh (aj medzinárodného charakteru):

 

Metódy spracovania policajne relevantných informácií – Výsk. 161

 

 

Na plnení tejto pre katedru nosnej medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy, ktoré sa začalo v zmysle schváleného harmonogramu v júli 2010, sa v súčasnosti podieľa celkovo 16 interných a externých členov riešiteľského tímu zo Slovenska, Česka, Nemecka a USA. Zodpovednou riešiteľkou úlohy je doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.

K vytýčeným cieľom úlohy patrí hlavne vymedzenie a klasifikovanie policajných relevantných informácií, formulácia zásad dátového modelovania týchto informácií, analýza možností využitia štatistických metód a metód umelej inteligencie z hľadiska efektívnejšieho využívania policajne relevantných údajov, analýza možností nadväznosti metód zberu, uchovávania a spracovávania policajne relevantných informácií na moderné informačné technológie.

 

Faktory úspechu policajnej organizácie – Výsk. 185

Hlavným cieľom vedeckovýskumnej úlohy, na plnení ktorej sa podieľajú 6 členovia – odborníci nielen z akadémie ale aj praxe, je identifikovať a analyzovať interné faktory policajnej organizácie, ktoré významnou mierou determinujú jej úspešné fungovanie a rozvoj.

Zodpovednou riešiteľkou úlohy je mjr. Ing. Monika Pajpachová, PhD. Plnenie tejto úlohy sa začalo jej úspešnou vstupnou oponentúrou dňa 19. 2. 2013.  

Gesciu nad plnením predmetnej VVÚ prevzala Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR.