Späť

Vedecko-výskumná činnosť

Národný projekt ,,Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy"

V roku 2022 bol schválený národný projekt s názvom: ,,Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy". Prijímateľom národného projektu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jedným z partnerov je aj Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Členmi riešiteľského kolektívu sú aj odborní asistenti katedry vyšetrovania kpt. JUDr. Patrícia Krásná, PhD., LL.M. a JUDr. Juraj Drugda, PhD.

Anotácia projektu:

Hlavným cieľom národného projektu je Zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb pomocou realizácie komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch VS, úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít a získaním nových kompetencií a zručností subjektami VS. V rámci projektu budú realizované hlavné aktivity, a to Aktivita č. 1: Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít verejnej správy v boji proti hybridným hrozbám a Aktivita č. 2: Vytvorenie vzdelávacích cyklov a začlenenie problematiky hybridných hrozieb do kurikúl Akadémie Policajného zboru v Bratislave pre potreby Policajného zboru a verejnej správy. V rámci Aktivity č. 2 Akadémia Policajného zboru v Bratislave zrealizuje komparatívny výskum, ktorého cieľom bude najmä určenie jednotných a jednoznačných postupov v oblasti identifikácie, potlačovania a prevencie prejavov hybridných hrozieb. Zároveň bude koordinovaná edukačná činnosť študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a zamestnancov verejnej správy pôsobiacich pri odhaľovaní a prevencii prejavov hybridných hrozieb.

 

„APVV-19-0102 - Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien"

 

V roku 2020 bol schválený APVV projekt s názvom: ,,Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien“. Zodpovedným riešiteľom je prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. Doba riešenia projektu: 01. 07. 2019 – 30. 06. 2024.Členmi riešiteľského kolektívu sú výskumní/pedagogickí pracovníci Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Členmi riešiteľského kolektívu sú aj odborní asistenti katedry vyšetrovania kpt. JUDr. Patrícia Krásná, PhD., LL.M. a JUDr. Juraj Drugda, PhD.

Anotácia projektu:

Problematika efektívnosti práva, respektíve jeho jednotlivých subsystémov, kde patrí aj trestné právo, a osobitne vo vzťahu k procesným odvetviam týchto subsystémov, je veľmi široká a je predmetom záujmu nie len právnej teórie a praxe, odbornej verejnosti, ale aj laickej verejnosti. Efektívnosť je o to dôležitejším pojmom vo vzťahu k trestnému právu, pretože práve toto právne odvetvie najvýraznejším spôsobom zasahuje do základných ľudských práv a slobôd. Viaceré výskumy preukazujú, že efektívnosť a rýchlosť trestného stíhania je omnoho lepším preventívnym opatrením, ako neustále zvyšovanie trestných sadzieb. Páchateľa viac odradí od páchania trestnej činnosti vedomosť, že bude za svoje konanie sankcionovaný, ako prísnosť konkrétnej sankcie. Možno konštatovať, že meranie efektívnosti trestného konania je dôležité. Do dnešných dní sa v rámci Slovenskej republiky neuskutočnil výskumný projekt, ktorý by sa zameral na posudzovanie legislatívnych zmien vo vzťahu k efektívnosti trestného konania.

Ciele projektu:

1. Analýza právnej úpravy trestného konania de lege lata.

2. Analýza možných prístupov k hodnoteniu efektívnosti trestného konania. 

3. Analýza vplyvu, resp. dopadu samotnej rekodifikácie trestného konania v roku 2005 na jeho efektívnosť.

4. Identifikácia externých faktorov (mimo trestnoprávnych inštitútov a samotnej právnej úpravy), ktoré majú relevantný vplyv na efektívnosť trestného konania.

5. Stanovenie a vypracovanie aplikačných odporúčaní pre odberateľa a samotnú prax z hľadiska úpravy a orientovania trestnej politiky.

6. Oboznámenie odbornej a aj laickej verejnosti s reálnou úrovňou efektívnosti trestného konania (osobitne prípravného).

7. Prezentácia súčasných možností využitia empirických, najmä induktívnych matematicko-štatistických metód, resp. ekonometrických metód v rámci právneho výskumu.

8. Vypracovanie metodiky a získanie podkladov, ktoré budú v budúcnosti využité na nadväzujúci aplikovaný výskum zameraný prioritne na efektívnosť štádia súdneho konania a následne aj vykonávacieho konania.

 

Projekt vedecko-výskumnej úlohy - ,,VÝSK. 248 - Využívanie špecifických druhov dôkazných prostriedkov na účely vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti"

V roku 2019 bol schválený projekt vedecko-výskumnej úlohy s názvom: ,,Využívanie špecifických druhov dôkazných prostriedkov na účely vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti“. Hlavným riešiteľom je odborný asistent katedry vyšetrovania JUDr. Juraj Drugda, PhD., spoluriešiteľmi sú vedúci, bývalá členka a členovia katedry vyšetrovania pplk. JUDr. Jaroslav Blatnický, PhD., prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD., JUDr. Ladislav Vajzer, PhD. a Ing. Ladislav Šimon, PhD. 

Anotácia vedecko - výskumnej úlohy:

Vedecko-výskumná úloha predstavuje projekt, ktorého cieľom je reagovať na potreby policajnej praxe v oblasti efektívneho boja proti obzvlášť závažným trestným činnom. Nedávny spoločenský vývoj poukazuje na naliehavú potrebu policajno-bezpečnostnej praxe venovať sa účinnému vyhľadávaniu, úspešnému dokazovaniu a zákonnému postupu voči páchateľom obzvlášť závažnej trestnej činnosti. Tento proces sa nezaobíde bez využívania osobitných vyšetrovacích metód, ktorých preskúmanie, kritické zhodnotenie a možné vylepšenie je cieľom realizovanej vedecko-výskumnej úlohy.

 

Projekt vedecko-výskumnej úlohy - ,,VÝSK. 262 - Model kariérneho postupu a profesijného rozvoja príslušníkov služby kriminálnej polície Policajného zboru"

V roku 2022 bol schválený projekt vedecko-výskumnej úlohy s názvom: ,,Model kariérneho postupu a profesijného rozvoja príslušníkov služby kriminálnej polície Policajného zboru". Hlavnými riešiteľmi sú pplk. doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD., mjr. JUDr. Matej Kostrec, PhD., kpt. Mgr. Ivana Cipro, PhD., pplk. doc. JUDr. Monika Hullová, PhD. a vedúci katedry vyšetrovania pplk. JUDr. Jaroslav Blatnický, PhD. Členmi riešiteľského kolektívu sú aj odborní asistenti katedry vyšetrovania JUDr. Juraj Drugda, PhD. a Ing. Ladislav Šimon, PhD.

Anotácia vedecko - výskumnej úlohy:

Vedecko-výskumná úloha predstavuje projekt, ktorého cieľom je zhodnotiť relevanciu a kvalitu vybraných aspektov výkonu štátnej služby príslušníkov služby kriminálnej polície PZ, ktoré významnou mierou determinujú úroveň a stav ich kariérneho postupu a profesijného rozvoja a ovplyvňujú personálnu naplnenosť jednotlivých útvarov, ako aj efektívnosť činnosti služby kriminálnej polície ako celku. Vedeckovýskumná úloha je rozdelená do piatich čiastkových VVÚ, ktoré sú z tematického hľadiska orientované na riešenie nasledovných okruhov problémov: právne aspekty skúmania problematiky, manažérske aspekty skúmania problematiky, psychologické aspekty skúmania problematiky, odborné aspekty skúmania problematiky a odborné aspekty skúmania problematiky v oblasti vyšetrovania.

 

Projekt vedecko-výskumnej úlohy - ,,VÝSK. 255 - Implementácia zákona o obetiach trestných činov do policajnej a viktimologickej praxe“

V roku 2021 bol schválený projekt vedecko-výskumnej úlohy s názvom: ,,Implementácia zákona o obetiach trestných činov do policajnej a viktimologickej praxe“. Hlavnými riešiteľkami sú pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. a JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., MBA. Členkou riešiteľského kolektívu je aj odborná asistentka katedry vyšetrovania kpt. JUDr. Patrícia Krásná, PhD., LL.M.

Anotácia vedecko - výskumnej úlohy:

Cieľom projektu medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy je na základe analýzy súčasného stavu de lege lata a praktických poznatkov získaných z prieskumov zameraných na získanie názorov odborníkov na možnosti a kvalitu implementácie obsahu zákona o obetiach TČ do aplikačnej praxe ako aj porovnaním jednotlivých právnych úprav pomoci a ochrany obetí TČ, tiež komparáciou právnych úprav vo vybraných krajinách EÚ poskytnúť návrhy na zlepšenie prístupu k obetiam TČ predovšetkým príslušníkov PZ dotknutých služieb PZ, sudcov, prokurátorov a tiež zástupcov akreditovaných subjektov.

 

Vedecké konferencie:

 

 

Zborníky vedeckých prác:

Katedra vyšetrovania Akadémie Policajného zboru v Bratislave takmer každoročne vydáva zborník vedeckých prác, ktorý predstavuje súbor výstupov podávajúcich komplexne spracovaný pohľad na problematiku vyšetrovania v súčasnej trestno-právnej teórii a praxi. Jednotliví autori vedeckých prác vychádzajú nielen zo svojich rozsiahlych teoretických či praktických skúseností, ale svoje tvrdenia, závery a odporúčania opierajú o overené a vedeckým svetom prijaté zahraničné poznatky a zistenia, čo dodáva teórii a praxi vyšetrovania na významnosti a záväznosti. Prispievatelia sa delia o svoje vedecké zistenia, ponúkajú riešenia zložitých právnych a argumentačných problémov z oblasti vyšetrovania, prinášajú nové smery a tendencie rozvoja tejto vedeckej disciplíny.

 • Prvý zborník katedry vyšetrovania bol vydaný pri príležitosti desiateho výročia založenia Akadémie Policajného zboru v Bratislave a nazýval sa - Aktuálne problémy metodiky vyšetrovania násilných a mravnostných trestných činov - 2002.

Následne boli katedrou vyšetrovania vydané ďalej uvádzané zborníky vedeckých prác:

 • Aktuálne problémy metodík vyšetrovania ekonomických trestných činov - 2003.
 • Aktuálne problémy teórie a praxe metodiky vyšetrovania - 2005.
 • Rozvoj metodík vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov - 2007.
 • Dokazovanie trestných činov - 2008.
 • Vyšetrovanie trestných činov - súčasnosť a perspektívy - 2008.
 • Metodiky vyšetrovania - posúdenie súčasného stavu a možnosti ich ďalšieho rozvoja - 2009.
 • Vyšetrovanie ako súčasť predsúdneho konania - teoretické a aplikačné problémy - 2009.
 • Vyšetrovanie - 2010.
 • Odborná prax špecializácie vyšetrovanie - aktuálnosť a význam - 2010.
 • Vyšetrovanie - história, súčasnosť a budúcnosť - 2012.
 • Vyšetrovanie a dokazovanie trestných činov - 2013.
 • Dôkazné prostriedky vo vyšetrovaní - 2015.
 • Dokazovanie a vyšetrovanie trestných činov - národné a svetové trendy - 2016.
 • Teória a prax vyšetrovania - interdisciplinárne aspekty - 2017.
 • Vyšetrovanie - zákonný a spravodlivý postup - 2018.
 • Farmaceutická kriminality - hrozba pre Európu - 2018.
 • Teória a prax dokazovania - 2019.
 • Teória a prax vyšetrovania - 2020.
 • Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní - 2021.
 • Aktuálne otázky teórie a praxe vyšetrovania - 2022.

 

 

Vybrané publikácie katedry vyšetrovania:

 

,,"

 

,,Titulná strana"     ,,"      ,,"   ,,"    ,,"   ,,"

  ,,"     ,,"   ,,"