Späť

Výmenný pobyt - Erasmus

Erasmus+  zahraničná študentská mobilita - štúdium  alebo stáž

obr5

Študenti sa môžu zúčastniť študijného pobytu (SMS)  alebo stáže (SMT) v rozmedzí 2 až 12 mesiacov (dlhodobá mobilita) na  niektorej z partnerskej inštitúcii, s ktorou má Akadémia Policajného zboru v Bratislave uzavretú medziinštitucionálnu zmluvu. Študentská mobilita sa realizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a zamestnancov, ktoré sú zverejnené na stránke Akadémie PZ: Partnerské vysoké školy v rámci programu ERASMUS+ | AkademiaPZ

  • Výberové konanie

Študenti sa môžu uchádzať o mobilitu podaním si prihlášky do výberového konania. Výberové konanie je vyhlásené 2 krát ročne, na zimný a letný semester. Termín  výberové konania sa oznamuje prostredníctvom webovej  a faceboovej stránky Akadémie PZ, kde je uvedený aj aktuálny zoznam škôl, kam sa študenti môžu na štúdium či stáž hlásiť. 

  • Jazyková vybavenosť študentov a OLS

Jazyková vybavenosť sa overuje ústnym pohovorom počas výberového konania. Po jeho úspešnom absolvovaní, môže študent  absolvovať OLS testovanie - Online language support. Výsledky hodnotenia jazykových znalostí nebránia účastníkom zúčastňovať sa na programoch Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

  • Online Learning Agreement

 Online Learning Agreement, skrétene OLA (alebo tiež online  Zmluva o štúdiu) je dokument, ktorý slúži ako študijný plán pre študenta na Erasmus+ mobilite. Obsahuje zoznam navolených predmetov, ktoré bude študent študovať na prijímajúcej inštitúcii a je schvaľovaný tromi stranami – študentom, zodpovednou osobou na vysielajúcej inštitúcii a zodpovednou osobou na prijímajúcej inštitúcii. Online Learning Agreement  je nástrojom, ktorý tento proces uľahčuje a umožňuje študentom vytvoriť si Learning Agreement online bez potreby tlačenia, skenovania a zasielania rukou podpísaných dokumentov. OLA  sa vypĺňa pred mobilitou.

Online Learning agreement je dostupný na tomto linku: https://www.learning-agreement.eu/

Manuál k OLA: https://www.institut-agro-rennes-angers.fr/files/fichiers/bibliotheque-de-documents/international/programmes-echanges/erasmus/OLA-guide.pdf

 

Stiahnite si aplikáciu a využívajte všetky jej funkcie a služby PRED, POČAS aj PO vašom Erasme

e+

  • Uznanie štúdia

Pre uznanie zahraničného študijného pobytu musí študent Akadémie PZ  v Bratislave priniesť minimálne 15 ECTS kreditov.

  • Poistenie:

 Pre účastníkov mobilít na štúdium je povinné poistenie liečebných nákladov v zahraničí formou Európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo poistenie liečebných nákladov v zahraničí u komerčnej poisťovne. Odporúčané sú špecializované poistenia pre študijné pobyty ERAPO alebo cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže od poisťovne Groupama(https://www.groupama.sk/sk/produkty/cestovne-poistenie-pre-studijne-pobyty-a-staze.html).

  • Ubytovanie v zahraničí

Ubytovanie pre Erasmus+ študentov môže  poskytnúť  zahraničná univerzita, avšak nie je to jej povinnosťou. Informácie o ubytovaní  poskytuje partnerská inštitúcia.

  • Finančná podpora – grant

Finančný príspevok vypláca Akadémia PZ v Bratislave na základe uzatvorenej finančnej zmluvy so študentom pred vycestovaním na mobilitu. Treba však podotknúť, že tento finančný príspevok nemusí  pokryť všetky  výdavky  na pobyt v zahraničí.

 

 


Prijímajúca krajina

Suma na mesiac v EUR

Skupina 1 - Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

570

Skupina 2 - Krajiny programu so strednými životnými nákladmi

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

570

Skupina 3 - Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko

520

 

obr6

 

Zelené cestovné

 Nárok na zelené cestovné má študent, ktorý preukáže, že na mobilitu použije tzv. ekologický spôsob dopravy t. j. použitie prostriedkov verejnej dopravy ako sú autobus, vlak, loď a pod. – okrem lietadla. Za zelené cestovanie sa považuje aj keď študenti cestujú viacerí jedným autom (min. dvaja). Príspevok na zelené cestovné sa vzťahuje na obojsmernú cestu na mobilitu a z mobility.

Paušálny príspevok na zelené cestovné vo výške 50 EUR  sa študentovi vyplatí na základe predloženého čestného vyhlásenia alebo doložených cestovných lístkov na prostriedok verejnej dopravy (neplatí pre letenky).

Povinnosti pre študenta po návrate z mobility:

  • vyplniť EU Survey dotazník
  • odvzdať Certifikát o absolvovaní mobility
  • odovzdať Transcript of Records (Výpis známok)

Študent uvedené dokumenty odovzdá Erasmus+ koordinátorke

Základné pravidlá pre študentov a  Erasmus+ Charta študenta

Základné pravidlá pre študentov zahŕňa Erasmus+ Charta študenta dostupná na tomto linku: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sk/resources-and-tools/erasmus-student-charter-0

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí