Späť

GDPR

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Osobné údaje v podmienkach Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa spravujú v zmysle článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Tieto podmienky ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané, vrátane študentov, zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osoby nachádzajúce sa v priestoroch APZ.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje je Akadémia Policajného zboru v Bratislave, so sídlom Sklabinská 1, 835 17, Bratislava 35, Slovenská republika, IČO: 00 735 779 (ďalej len ako „APZ“). Prevádzkovateľ má postavenie štátnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o vysokých školách“).

Kontaktné údaje

Zodpovedná osoba

Na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov dohliada zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba je kontaktom pre akékoľvek otázky príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov dotknutých osôb.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
e-mail: gdpr@minv.sk
korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba, útvar kontroly Úradu inšpekčnej služby, Pribinova 2, 812 72, Bratislava, Slovenská republika, tel. č. 0961055101

 

 

 

 

 

 

 

účel spracovania osobných údajov ↓
Osobné údaje sú spracovávané z toho dôvodu, aby APZ bola schopná v plnej miere plniť povinnosti a úlohy, ktoré jej ako verejnej vysokej škole vyplývajú: zo všeobecne záväzných právnych predpisov; z oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sleduje; zo zmluvných vzťahov.
oprávnené záujmy ↓
poskytovanie osobných údajov ↓
cezhraničný prenos osobných údajov ↓
automatizované spracúvanie osobných údajov↓
získavanie osobných údajov ↓
Zmena podmienok ochrany súkromia ↓

 

 

 

právo na opravu a doplnenie osobných údajov↓
právo na prístup k osobným údajom↓
 1. účele ich spracúvania,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. o tom, komu boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii. V prípade, že sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 6. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby
 7. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
právo namietať spracúvanie osobných údajov↓
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva jej osobné údaje na týchto právnych základoch:
 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
právo na výmaz osobných údajov↓
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ osobné údajov spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo bude namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania.
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na štatistický účel alebo na účel historického výskumu, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatnenie právneho nároku.
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ↓
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
 1. dotknutá osoba namieta ich správnosť; prevádzkovateľ vtedy obmedzí spracúvanie osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania dotknutá osoba požiada o obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí ich spracúvanie až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 

 

 

 


 

Dokumentácia :

Smernica 1

Smernica 2

Informačný list o právach dotknutej osoby APZ

účel spracovania osobných údajov

Bližšie informácie a návrhy k ochrane osobných údajov v zmysle GDPR píšte na adresu: gdpr@akademiapz.sk