Späť

Kreditový systém štúdia

PRIEBEH ŠTÚDIA V KREDITOVOM SYSTÉME ŠTÚDIA


Štúdium na Akadémii PZ je realizované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 • Organizácia vysokoškolského štúdia na Akadémii PZ je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Prostredníctvom kreditov umožňuje hodnotiť študentovu pracovnú záťaž spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe. 
 • Zhromažďovaním kreditov sa rozumie spočítavanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu.
 • Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradený k predmetu vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie v rámci štandardného rozsahu práce za jeden akademický rok.
 • Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester počtom 30 kreditov. 
 • Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v externej forme štúdia je vyjadrená počtom najviac 48 kreditov, v závislosti od štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a počtu kreditov potrebných na jeho riadne skončenie.*
 • Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za úspešné absolvovanie predmetu môže študent v priebehu jeho štúdia získať kredity len raz. 
 • Študent získa kredity za predmet, ktorý sa hodnotí známkou, a tento predmet úspešne absolvuje, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E. Akadémia PZ môže v jednotlivých študijných programoch pri vybraných predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť kritérium na ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov. 
 • Kredity získané za absolvované predmety sa sčítavajú. Celkový počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, je na Akadémii PZ určený v závislosti od daného študijného programu takto:
  • študijný program I. stupňa štúdia – bakalárske štúdium – najmenej 180 kreditov,
  • študijný program II. stupňa štúdia – magisterské štúdium – najmenej 120 kreditov,
  • študijný program II. stupňa štúdia/konverzný – magisterské štúdium – najmenej 183 kreditov,**
  • študijný program III. stupňa štúdia – doktorandské štúdium – najmenej 180 kreditov.
 • Záverečná práca spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet a prideľujú sa mu kredity.
 • Každej štátnej skúške sa prideľujú kredity stanovené študijným programom. 
 • Akadémia PZ stanoví pre každý študijný program odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky na úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke štúdia. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote a takého druhu predmetov (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej časti kontroly štúdia boli splnené pravidlá na pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môže v príslušnom stupni štúdia zapísať iba predmety určené pre príslušný stupeň štúdia.
 • Študent si môže podľa vlastného uváženia zvoliť nad rámec určený svojim študijným plánom aj ďalšie predmety zo skupiny predmetov povinne voliteľných alebo výberových. Povinnosti vyplývajúce zo zvoleného a zapísaného študijného plánu sú pre študenta záväzné, a to aj vtedy, ak si niektorý predmet zvolil a zapísal nad rámec povinností predpísaných študijným programom. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka „FX“. Postup v súvislosti s neúspešným absolvovaním zapísaných predmetov upravuje čl. 18 tohto študijného poriadku.
 • Študent môže v skúškovom období daného semestra získať kredity len z tých predmetov, ktoré si zapísal pre príslušné obdobie štúdia.
 • Súčasťou dennej formy štúdia v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia, ak to určuje študijný program, je odborná prax, ktorú je študent povinný absolvovať v stanovenom rozsahu. Prax je predmetom, za absolvovanie ktorého sú študentovi pridelené kredity. 
 • Prenos kreditov znamená získavanie kreditov absolvovaním časti štúdia na inej vysokej škole a jej fakulte v Slovenskej republike alebo v zahraničí na základe zmluvy o štúdiu, ktorá sa uzatvára medzi študentom, Akadémiou PZ a prijímajúcou vysokou školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu.
 • Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva Akadémia PZ študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia. Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej Akadémiou PZ. 
 • Štúdium realizované v rámci európskych vzdelávacích programov, ako aj bilaterálnych dohôd na zahraničných vysokých školách, zabezpečené prihláškou na výmenné štúdium, zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia bude študentovi uznané v plnom rozsahu v súlade so zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov. 
 • Predpokladom pre uznanie štúdia podľa predchádzajúceho odseku je, že študent získa počas tohto štúdia taký počet kreditov na Akadémii PZ, ktoré zodpovedajú štandardnej záťaži za jeden akademický rok podľa odseku 4 tohto článku, vrátane predpísaného počtu skúšok a hodnotení alebo zodpovedajúcemu tejto štandardnej záťaži podľa odporúčaného študijného plánu príslušného študijného programu. Ak študent absolvuje štúdium na zahraničných vysokých školách v rámci programov Erasmus+, uzná mu Akadémia PZ štúdium v zahraničí a započíta mu kredity získané počas študijného pobytu v súlade so zmluvou o štúdiu. 

 

* Uvedené sa nevzťahuje na študentov prijatých na externú formu štúdia od akademického roka 2023/24. Štandardná záťaž študenta prijatého na externú formu štúdia od akademického roka 2023/24 za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester počtom 30 kreditov.

** Uvedené sa nevzťahuje na študentov prijatých na externú formu štúdia študijného programu magisterského stupňa štúdia/konverzný od akademického roka 2023/24. Celkový počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, je pre študenta prijatého na externú formu študijného programu magisterského stupňa štúdia/konverzný od akademického roka 2023/24 vyjadrená počtom 180 kreditov.