Späť

Prihláška

 

V prípade technických problémov so systémom kontaktujte:

MAIS@akademiapz.sk

Pre bezproblémové používanie IS MAIS používajte webový prehliadač Mozilla Firefox

 

UCHÁDZAČ JE POVINNÝ ZASLAŤ AJ PAPIEROVÚ FORMU PRIHLÁŠKY!!!

 

Prílohy k prihláške BOOM BC IN - príslušník PZ:

  • žiadosť o prijatie do štátnej služby príslušníka PZ (na stiahnutie TU),,
  • 2 x štrukturovaný životopis,
  • doklad o úhrade poplatku 49 € za prijímacie konanie

Úhrada poplatku
Štátna pokladnica
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

Manuál pre podanie EP PK 2024/2025 (aktualizované 28.09.2023)