Späť

Agenda

Organizačné oddelenie najmä:

 1. zabezpečuje prípravu a realizáciu špecializovaného policajného štúdia, kvalifikačných, rekvalifikačných, zdokonaľovacích kurzov, inovačných a ďalších kurzov systému ďalšieho vzdelávania príslušníkov Policajného zboru ako aj  príslušníkov ďalších mimorezortných ozbrojených zložiek,

 2. spracováva  návrh plánu výučby a rozvrhu hodín v oblasti ďalšieho vzdelávania,  pričom úzko spolupracuje s katedrami a študijným oddelením,

 3. podieľa sa na analýze výchovno-vzdelávacieho procesu v systéme ďalšieho vzdelávania,

 4. pripravuje podklady pre koncepčné materiály v oblasti ďalšieho vzdelávania pre
  1. prorektora a  rektorku APZ,

 5. spracúva  podklady pre 1. prorektora a rektorku APZ, najmä podklady do plánu hlavných úloh  na príslušný akademický rok v oblasti ďalšieho vzdelávania,

 6. vykonáva odborné práce spočívajúce v analytickej činnosti a vyhodnocovaní výsledkov  ďalšieho vzdelávania a vonkajšej spolupráce,

 7. súhrnne spracúva požiadavky na útvary Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v systéme ďalšieho vzdelávania,

 8. v rámci registratúry zabezpečuje metodickú pomoc pri uplatňovaní nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 98/2016 o registratúrnom poriadku – vedenie registratúrneho denníka, vedenie obsahu spisov, spracovanie, manipulácia a ukladanie registratúrnych záznamov,

 9. spracováva návrhy na vyraďovanie registratúrnych záznamov,

 10. zabezpečuje proces vyraďovania registratúrnych záznamov a ich následné odovzdanie do archívu Ministerstva vnútra SR,

 11. vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie registratúrneho poriadku,

 12. dozerá a metodicky riadi dodržiavanie nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 40/2006 o evidovaní a manipulovaní s internými aktmi riadenia a úradnými pečiatkami v znení neskorších prepisov,

 13. vedie evidenciu interných predpisov vydaných na Akadémii Policajného zboru v Bratislave  a zverejňuje ich v internom informačnom systéme,

 14. vedie evidenciu  a distribúciu interných  predpisov vydaných Ministerstvom vnútra SR a Prezídiom PZ,

 15. vedie evidenciu úradných pečiatok a ich zabezpečenie,

 16. plní úlohu gestora pri vybavovaní žiadostí o informácie od právnických a fyzických osôb podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,

 17. organizačne sa podieľa na administratívno-technickom zabezpečení rigorózneho konania,

 18. podieľa sa na starostlivosti o výchovu a vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru, so zameraním na získanie a zvyšovanie kvalifikačných predpokladov,

 19. zabezpečuje administratívne úlohy vyplývajúce zo zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v kontexte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 679/2016,680/2016,

 20. organizačno-technicky zabezpečuje realizáciu Univerzity tretieho veku ďalšieho vzdelávania starších občanov Slovenskej republiky pri Akadémii Policajného zboru v Bratislave, 

 21. vedie vnútrorezortnú pred výjazdovú prípravu policajta na funkciu policajného pridelenca,

 22. vedie špecializačné štúdium príslušníkov NBÚ.