Späť

Pedagogická činnosť

 

Charakteristika katedry

V rámci študijných programov bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe študijného odboru bezpečnostné vedy zabezpečuje katedra jazykov výučbu širokej škály jazykovedných, kulturologických a odborne zameraných predmetov, kde majú študenti možnosť interaktívnou formou získať vedomosti a zároveň príležitosť rozvíjať zručnosti a si kritické myslenie potrebné pre efektívne formulovanie myšlienok a názorov v cudzom jazyku. Katedra poslucháčom študijného odboru bezpečnostné vedy ponúka pestrú paletu aktivít - exkurzie do národných aj medzinárodných inštitúcií, úradov a oddelení, mobility v rámci programu Erasmus+, prednášky odborníkov z praxe.

Okrem uvedených aktivít katedra spolupracuje s ďalšími úradmi, odbormi a ďalšími pracoviskami rezortu Ministerstva vnútra SR, zabezpečuje testovanie a hodnotenie jazykových kompetencií príslušníkov PZ, organizuje a personálne zabezpečuje jazykové kurzy, ktoré rozvíjajú komunikačné kompetencie účastníkov, reflektujú súčasné potreby účastníkov ako aj spoločnosti, umožňujú adekvátne formulovať a vyjadrovať sa k témam súvisiacim so špecializáciou účastníkov.

Vyučované predmety v rámci študijných programov:

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

 

Predmety vyučované v bakalárskom stupni štúdia:                                                                        

Cudzí jazyk I – AJ, NJ, RJ - Úvod do odbornej terminológie

Študijný materiál k predmetu Úvod do odbornej terminológie - AJ (PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD., ISBN 978-80-8054-917-6):

obr1

Študijný materiál k predmetu Úvod do odbornej terminológie - NJ (Mgr. Andrea Dobiášová, Mgr. Katarína Zimmermannová, PhD., ISBN 978-80-8054-967-1)

obr3

 

Cudzí jazyk I AJ, NJ, RJ - Odborná komunikácia 1                                                                                 

Cudzí jazyk I AJ, NJ, RJ – Odborná komunikácia 2

Študijný materiál k predmetu Odborná komunikácia 1 a 2 pre študijný program BOOM - AJ (PaedDr. Martina Binderová, PhD., Mgr. Mária Ferenčíková, PhD., doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., ISBN 978-80-8054-899-5)

obr4

Študijný materiál k predmetu Odborná komunikácia 1 a 2 pre študijný program BSVS - AJ (PaedDr. Martina Binderová, PhD., Mgr. Mária Ferenčíková, PhD., doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., ISBN 978-80-8054-962-6)

obr5

 

Predmety vyučované v magisterskom stupni štúdia:

Cudzí jazyk II AJ, NJ, RJ – Základy komunikácie 1

Cudzí jazyk II AJ, NJ, RJ – Základy komunikácie 2

Cudzí jazyk I AJ, RJ, NJ – Špecializovaná príprava

Študijný materiál k predmetu Špecializovaná príprava - AJ (PaedDr. Martina Binderová, PhD., Mgr. Mária Ferenčíková, PhD., doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., ISBN 978-80-8054-813-1 )

English for Police II - kniha

Študijný materiál k predmetu Špecializovaná príprava - NJ (Mgr. Andrea Dobiášová, Mgr. Katarína Zimmermannová, PhD., ISBN 978-80-8054-895-7)

obr2